CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.07.2017 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21649
post-template-default,single,single-post,postid-21649,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.07.2017 r.

 

Informacje o ogłoszeniu                                                                                                           

Nazwa projektu:

Umowa o DOB-BIO6/04/104/2014 z dn. 23.12.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych” realizowanego na rzecz BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA W RAMACH KONKURSU 6/2014, finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Tytuł zamówienia:

dostawa tkanin niezbędnych do przeprowadzenia testów badawczych w ramach prac związanych z opracowaniem parametrów nakładania nanokompozytowych refleksyjnych warstw technologią próżniowo- plazmową w szczególności metodą impulsywnego rozpylania.
Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2017” lub przesłać na adres e-mail: joanna.leszczynska@cbrtp.pl oraz office@cbrtp.pl.

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 

 

Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

  • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).
  • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
  • Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:office@cbrtp.plJoanna LeszczyńskaSkrócony opis przedmiotu zamówieniaKategoria ogłoszeniaPodkategoria ogłoszenia
  • Dostawy inne
  • Dostawy
  • Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  • tel. 885 110 310
  • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  • joanna.leszczynska@cbrtp.pl
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo

mazowieckie

Powiat

m.st. Warszawa

Miejscowość

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu badawczego w ramach zadania „Opracowanie parametrów nakładania nanokompozytowych refleksyjnych warstw technologią próżniowo- plazmową w szczególności metodą impulsywnego rozpylania”

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych niezbędnych do przeprowadzenia testów badawczych zgodnych ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zamówienia.

Kod CPV

19240000-0

Nazwa kodu CPV

Tkaniny specjalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

 

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent dysponujący potencjałem technicznym zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 • byciu jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 • byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Umowy o DOB-BIO6/04/104/2014 z dn. 23.12.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych”, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia_tkaniny

2. Formularz ofertowy_tkaniny

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych