CBRTP | Zapytanie ofertowe nr 2/GEKON/2016 – promocja programu Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego w ramach projektu pn.: „Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów”
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21358
post-template-default,single,single-post,postid-21358,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zapytanie ofertowe nr 2/GEKON/2016 – promocja programu Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego w ramach projektu pn.: „Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów”

Zamówienie w ramach projektu:

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zadania na realizację kampanii w Internecie poświęconej promocji programu Konsorcjum Naukowo – Przemysłowego w ramach projektu pn.:

„Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów”

 1. Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 31.12.2016 r.

 

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

3. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: office@cbrtp.pl

– Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, który zawiera:

 • formularz cenowy
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie w kampaniach promocyjnych o podobnym charakterze
 • Key Visual
 • Cztery linie kreatywne reklam dostosowanych do różnych form umiejscowienia na Facebooku
 • Propozycja layoutu strony internetowej

– Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

– Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

– W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

4. Dodatkowe warunki udziału w postępowaniu

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 • byciu jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego pn. „Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów” w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 • byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego pn. „Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów” lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 • byciu podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w ramach Konsorcjum Naukowo- Przemysłowego pn. „Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów” w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
 • byciu podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w ramach Konsorcjum pn. „Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów” w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm).

 

5. Opis przedmiotu zamówienia

5.1. Cel przedmiotu zamówienia

 

Kampania ma na celu promocję programu, którego inicjatorem jest Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe pn. „Platforma Rozwoju Recyklingu Polimerów”.

Przedmiotem promocji jest zachęcenie społeczeństwa do aktywnego śledzenia wyników badań oraz edukacja odbiorców pod kątem pozytywnego wpływu procesu odzyskiwania folii zanieczyszczonej barwnym nadrukiem na środowisko.

Celem kampanii jest poinformowanie potencjalnych beneficjentów o projekcie i wynikach badań.

 

5.2. Grupa docelowa kampanii

 

Grupą docelową Kampanii jest ogół społeczeństwa (grupa mediowa 18-59), w szczególności:

 • firmy działające w branżach: spożywczej, chemicznej, kosmetycznej i medycznej produkujące ogromne ilości odpadu foliowego oraz przedsiębiorcy, którzy działają w branży recyklingu odpadów przemysłowych, w tym osoby decyzyjne lub odpowiedzialne za rozwój i inwestycje, w szczególności w obszarze: maszyny i urządzenia, IT i biotechnologia;
 • partnerzy badawczy i naukowi, środowiska akademickie i jednostki naukowe zainteresowane rozwojem przedsięwzięć badawczo-rozwojowych w zakresie recyklingu polimerów;
 • młodzież szkolna, studenci specjalistycznych kierunków w tym: Ochrony Środowiska, Chemii, Inżynierii Produkcji, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Materiałowej a także
 • inne grupy ujęte jako ogół społeczeństwa w przedziale wiekowym 18-59.

 

5.3. Zadania Wykonawcy

 

 • W ramach serwisu Facebook:

– przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego planu kampanii zawierającego promocję w oparciu o serwis społecznościowy Facebook,

– prowadzenie i rozliczenie kampanii reklamowych w serwisie Facebook,

– przygotowanie form kreatywnych do kampanii reklamowych.

Wykonawca zaproponuje cztery linie kreatywne z czego Zamawiający wybierze dwie, które zostaną przez Wykonawcę – zastosowane w kampanii reklamowej w serwisie Facebook.

Wykonawca zaproponuje key visual projektu: proponowany layout strony www, logotyp projektu, hasła, którymi będzie się posługiwał podczas trwania kampanii,

– optymalizacja prowadzonych działań rozumiana m.in. jako monitoring uzyskiwanych statystyk, dbanie o minimalizację kosztów za pozyskanie akcji (kliknięcie lub odsłona), dbanie o maksymalizację ilości pozyskanych akcji.

– przedstawienie raportu końcowego wraz z analizą skuteczności całej kampanii.

 

 • W ramach dedykowanej projektowi strony www:

– Stworzenie szablonu strony w polskiej wersji językowej o poniższych parametrach:

 1. Strona internetowa musi zostać zaprojektowana, zoptymalizowana i wdrożona w sposób zapewniający jej dobrą indeksowalność przez wyszukiwarki internetowe.
 2. Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o System Zarządzania Treścią (CMS) w pełni zarządzanej przez panel administracyjny.
 3. Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję w jej treść osób nieupoważnionych.
 4. Technologia wykonania strony internetowej musi pozwalać na jej rozbudowę oraz na tworzenie dodatkowych modułów w przyszłości.
 5. Strona internetowa musi umożliwiać prawidłowe działanie dla użytkowników następujących przeglądarek internetowych: (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari).
 6. System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie i formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu podczas tworzenia stron www. Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy pomocy „tradycyjnych” formularzy.
 7. Strona w oparciu o CMS musi umożliwiać m.in. samodzielne: dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron, zamieszczanie, usuwanie zdjęć, dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów, zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania.
 8. Dodatkowo CMS powinien umożliwiać: obejrzenie przedmiotowej podstrony przed jej ostateczną publikacją a także łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez pracowników Zamawiającego.
 9. Strona internetowa musi umożliwiać łatwą rozbudowę struktury oraz posiadać możliwość dodania/zmiany/skasowania sekcji/kategorii/artykułu.
 10. Tagowanie elementów serwisu musi umożliwić użytkownikowi szybki wybór interesujących go informacji np. grafika opisana kilkoma charakteryzującymi ją słowami może zostać odnaleziona na podstawie jednego z tych słów.
 11. Strona internetowa musi mieć możliwość publikacji załączników w postaci plików MS Office 2000/2003/2007/2010, rtf, odt, plików tekstowych, plików pdf, jpg, gif, png, swf, mpg, mpeg, mp3, avi, wmv, zip, rar oraz innych plików dowolnego formatu i określonego rozmiaru.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełniania strony treścią przygotowaną przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.

 

 • Przeprowadzenie dwóch konferencji naukowych skierowanych do środowisk naukowych.

 

 

5.4. Narzędzia kampanii:

Kampania będzie prowadzona za pomocą reklamy w serwisie Facebook:

 • Kampania winna uwzględniać możliwość wykluczenia witryn zawierających treści drażliwe.
 • Reklamy muszą być kierowane na terytorium Polski.
 • Reklamy będą wyświetlane poprzez optymalizacje działań pod kątem najlepszej skuteczności
 • Reklamy muszą być targetowane w sposób umożliwiający dotarcie do grupy docelowych kampanii

Na potrzeby ww. reklam Wykonawca przygotuje niezbędne grafiki w okresie trwania kampanii, w maksymalnej liczbie 120 sztuk (łącznie z ewentualnym zakupem zdjęć). Wszystkie grafiki przed wykorzystaniem w kampanii muszą uzyskać akceptację Zamawiającego
 • Poszczególne reklamy muszą przekierowywać do strony Platformy Rozwoju Recyklingu Polimerów oraz poszczególnych członków Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego (Nicrometal S.A., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Politechnika Warszawska, Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.)

 

5.5. Warunki realizacji promocji:

 • W celu prowadzenia zadań promocyjnych Wykonawca stworzy dedykowany projektowi Fanpage w serwisie Facebook, za pośrednictwem którego prowadzona będzie kampania.
 • Zamawiający przewiduje przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z Wykonawcą przed rozpoczęciem planowania kampanii w celu jej właściwej optymalizacji.
 • Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane kontaktowe (telefon, e-mail) koordynatora projektu, który będzie w stałym kontakcie z przedstawicielami Zamawiającego oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej członków zespołu prac badawczych.

 

5.6. Czas trwania kampanii:

 

Kampania rozpocznie się w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy i będzie trwała maksymalnie do 14 miesięcy.

Preferowany miesiąc rozpoczęcia kampanii to styczeń 2017 r.

 

6. Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i brutto.
Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 31.12.2016 r.;
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

7. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac, zmiany zakresu prac czy zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.