CBRTP | Zapytanie ofertowe pojazd terenowy
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21635
post-template-default,single,single-post,postid-21635,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zapytanie ofertowe pojazd terenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR z dnia 23.10.2015 r.

w zakresie dostawy pojazdu terenowego (platformy aparaturowej służącej do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowiska operatorskie) wykorzystywanego w terenowych pracach ekstremalnych

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Umowa o nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt. „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa  dnia  06.11.2015 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 100 100,00 zł, wpłacony
w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem Zamawiającego lub przesłać na adres e-mail: office@cbrtp.pl/ dominika.kozlowska@cbrtp.pl

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wymagać osobistego stawiennictwa.

 

Kategoria zamówienia:

Dostawa pojazdów terenowych

 

Kod CPV:

34113300-5

Miejsce dostawy:

Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest  dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych zgodnego ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2015 r.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

 

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 1. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą
  w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 2. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy a mających istotny wpływ na realizację Umowy
nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B „Eksperymentalna oraz kompleksowa
i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych
i złożonych
” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta,   zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT.
W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Oferenta.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
  z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2015 r.

 

Specyfikacja zamówienia

 

 • Pojazd terenowy typu pickup
 • Rodzaj wtrysku bezpośredni Common Rail
 • Liczba cylindrów 4
 • Pojemność skokowa, cm3 1968
 • Moc 132 kW/180 KM przy 4000 obr./min
 • Lusterka zewnętrzne prawe: wypukłe
 • Lusterko zewnętrzne lewe: asferyczne
 • Dodatkowe, przeciwkurzowe uszczelnienie zewnętrzne drzwi
 • Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
 • Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej dodatkowo przyciemniane
 • Klapa tylna komfort zamykana na klucz (nie przez centralny zamek)
 • Moment obrotowy 420 Nm w zakresie 1750 obr./min
 • Norma emisji spalin Euro 5
 • Zużycie paliwa (l/100 km) cykl miejski 9,8-10,1, cykl pozamiejski 7,0-7,6, cykl mieszany 8,0-8,5, Emisja CO2 w cyklu mieszanym, g/ km 211-224
 • Konstrukcja ramy nośnej z profili zamkniętych, ze stali o dużej wytrzymałości
 • Nadwozie czterodrzwiowe
 • Tylny zderzak ze zintegrowanym stopniem
 • Wlew paliwa zabezpieczony centralnym zamkiem
 • Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności 80 l
 • Bębnowy układ hamulcowy, z tyłu, 38,1 cm (15″)
 • Hydrauliczny układ hamulcowy z wentylowanymi tarczami hamulcowymi, z przodu
 • Zawieszenie niezależne na podwójnych, trójkątnych wahaczach poprzecznych ze sprężynami i amortyzatorami, z przodu
 • Sztywna oś z resorami wielopiórowymi, z tyłu
 • Stabilizator przedni
 • Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
 • Zestaw narzędzi i podnośnik
 • Opony o zmniejszonym oporze toczenia
 • Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, ABS (włącznie z offroad ABS), ASR i EDS
 • Światła przeciwmgielne z przodu
 • Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
 • Trzecie światło STOP i oświetlenie przedziału ładunkowego
 • Zaczepy do mocowania ładunku, stałe (4 szt.)
 • Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
 • Konsola środkowa pomiędzy siedzeniem kierowcy i pasażera z zamykanym schowkiem i tapicerowanym podłokietnikiem
 • Podświetlenie deski rozdzielczej
 • Schowek (szuflada) pod siedzeniem kierowcy i pasażera
 • Schowek po stronie pasażera z pokrywą zamykaną na klucz
 • Formowana podsufitka, wzmocniona, z konsolą nad głową
 • Podłoga wyłożona wykładziną dywanową w kabinie kierowcy i
 • przedziela pasażerskim
 • Stopień wejściowy w kabinie kierowcy
 • Dwie osłony przeciwsłoneczne
 • Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
 • Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
 • Boczne poduszki powietrze w kabinie kierowcy z kurtynami powietrznymi
 • Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami – dla kierowcy i pasażera z regulacją wysokości zamocowania
 • Zagłówki tylne
 • Reflektory halogenowe
 • Kierunkowskazy boczne
 • Światło cofania
 • Kanał nawiewowy doprowadzający ciepłe lub zimne powietrze do przedziału pasażerskiego
 • Klimatyzacja “Climatronic” z automatyczną regulacją
 • Szyby w drzwiach bocznych sterowane elektrycznie
 • Tempomat elektroniczny
 • Wyświetlacz wielofunkcyjny “Plus”
 • Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości
 • Regulacja zasięgu reflektorów
 • Przygotowanie do montażu haka
 • Możliwość ingerencji w instalacje elektryczną, wsparcie w zakresie integracji z magistrala CAN
 • Immobiliser
 • 3-osobowe siedzenie z zagłówkami w przestrzeni pasażerskiej
 • Instalacja 12V
 • Centralny zamek sterowany pilotem z zabezpieczeniem “Safe”
 • Gniazdo 12V w konsoli środkowej oraz w przedziale ładunkowym na burcie bocznej