CBRTP | Zapytanie ofertowe pojazd terenowy
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21637
post-template-default,single,single-post,postid-21637,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zapytanie ofertowe pojazd terenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR z dnia 31.08.2015 r.

w zakresie dostawy pojazdu terenowego (platformy aparaturowej służącej do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowiska operatorskie) wykorzystywanego w terenowych pracach ekstremalnych

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Umowa o nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt. „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa  dnia  11.09.2015 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 100 100,00 zł, wpłacony
w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem Zamawiającego lub przesłać na adres e-mail: office@cbrtp.pl/ dominika.kozlowska@cbrtp.pl

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wymagać osobistego stawiennictwa.

 

Kategoria zamówienia:

Dostawa pojazdów terenowych

 

Kod CPV:

34113300-5

Miejsce dostawy:

Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych zgodnego ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do dnia 31.10.2015 r.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

 

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 1. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 2. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy a mających istotny wpływ na realizację Umowy
nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B „Eksperymentalna oraz kompleksowa
i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych
i złożonych
” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta,   zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT.
W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Oferenta.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
  z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 31.08.2015 r.

 

Specyfikacja zamówienia

 

 • Pojazd terenowy SUV
 • Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny
 • Pojemność, l/cm 2.0
 • Moc max., kW (KM) przy obr. / min. 135 (184) / 3.500 – 4.000
 • moment obr., Nm przy obr. / min 380 / 1.750 – 3.250
 • Norma emisji spalin EURO 6
 • Skrzynia biegów, seryjnie automatyczna, DSG 7-stopniowa
 • Dopuszczalna masa całkowita, kg min 2.200
 • Ładowność, kg min 628
 • DPF – filtr cząstek stałych
 • BMT – BlueMotion Technology
 • Kolor nadwozia: biały
 • Pokrycia siedzeń: Antracytowe
 • Deska rozdzielcza górna część: czarna
 • Deska rozdzielcza dolna część: czarna
 • Podłoga: czarna
 • Podsufitka: popielata
 • Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną, kg 1.200 / 1.130
 • Dopuszczalna masa holowanej przyczepy, kg z hamulcem, przy wzniesieniu 12% / 8% 2.200 / 2.200 (2.500 / 2.500 dla Track & Style) bez hamulca 750
 • Dopuszczalne obciążenie haka / dachu, kg 100 / 100
 • Zużycie paliwa w l/100 km cykl miejski 6.7, poza miastem 5, średnio 5.7
 • Szyby tylne boczne oraz szyba tylna, przyciemniane
 • Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, z chromowanym obramowaniem
 • Zderzak przedni z kątem natarcia 18°
 • Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
 • Kanapa tylna asymetrycznie składana, przesuwana i pochylana, z podłokietnikiem
 • Fotele przednie z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu
 • Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany,
  z funkcją chłodzenia
 • Poziom emisji C02, g/km 150
 • Antena dachowa aktywna
 • Kierunkowskazy boczne białe, zintegrowane w obudowach lusterek
 • Reflektory główne, halogenowe
 • Szyby termoizolacyjne
 • Światła do jazdy dziennej
 • Schowek w konsoli dachowej, zamykany
 • Zaczepy do mocowania bagażu w bagażniku
 • Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna – możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem
 • Lusterka “Make-up” w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera
 • Kieszenie w oparciach przednich foteli
 • Oparcie przedniego fotela pasażera, składane
 • Składane stoliki w oparciach przednich foteli
 • Szuflady pod przednimi fotelami
 • Automatyczne włączanie kierunkowskazów podczas awaryjnego hamowania
 • System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 • System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju
 • Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
 • Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, progresywne – zależne od prędkości samochodu
 • Czujnik deszczu
 • Czujnik zmierzchu – automatyczne włączenie świateł z funkcją
 • Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
 • Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
 • Tempomat
 • Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
 • Opony o obniżonym oporze toczenia
 • Możliwość ingerencji w instalacje elektryczną, wsparcie w zakresie integracji z magistrala CAN
 • Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
 • ESP – system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy przyczepy
 • Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
 • Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu
 • Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)
 • System wykrywajacy zmęczenie kierowcy
 • Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
 • Centralny zamek, zdalnie sterowany
 • Gniazdo 12 V w bagażniku
 • Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej
 • Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
 • Klimatyzacja “Climatronic”, regulowana automatycznie , 2-strefowa
 • Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach
 • Komputer pokładowy MFA Premium
 • Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne