CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21651
post-template-default,single,single-post,postid-21651,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017

 

Nazwa projektu:

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

Wykonanie usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badań charakteryzujących materiały (regranulat i filamenty) uzyskiwane w toku prac badawczych projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” finansowanego w ramach programu GEKON.

 

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017” lub przesłać na adres: e-mail: joanna.leszczynska@cbrtp.pl oraz office@cbrtp.pl.

 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
  • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.
  • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).
  • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:office@cbrtp.plJoanna LeszczyńskaKategoria ogłoszeniaPodkategoria ogłoszenia
  • Usługi badawcze
  • usługa
  • tel. 885 110 310
  • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  • joanna.leszczynska@cbrtp.pl
  •  

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac badawczych w zakresie charakteryzacji materiału (regranulat i filamenty) uzyskanego w toku prac badawczych projektu (zgodnie z załączoną specyfikacją zamówienia) pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego na podstawie Umowy nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych.
 2. Wykonawca, wraz z wynikami badań, przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Odbiór prac stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi poprzez spisanie protokołu odbioru oraz przekazania całości przeprowadzonych badań, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej, jeśli takie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Opłata zostanie uiszczona po dokonanym odbiorze prac stanowiących przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni. 73110000-3Laboratoryjne usługi badawczeHarmonogram zamówienia
 5. Dodatkowe przedmioty zamówienia – nie dotyczy
 6. Nazwa kodu CPV
 7. Kod CPV

Wykonanie usługi nastąpi w maksymalnym terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
 4. dysponują aparaturą badawczą umożliwiającą prowadzenia badań zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Ponadto, wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 6. Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
 7.  

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 1. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 2. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 3. będące podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
 4. będące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm).
 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 2. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
 1. Terminu płatności: do 60 dni od daty protokolarnego odbioru;
 2. Terminu ważności oferty: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta polegających na zmianie zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.
 2. Zamówienia uzupełniające: – nie dotyczy
 3. Lista dokumentów uzupełniających od dostawcy:
 4. Warunki zmiany umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

 

Kryteria wyboru ofert:

 1. Cena netto (PLN), waga kryterium – 80% całościowej oceny.
 2. Termin realizacji, waga kryterium – 10% całościowej oceny.
 3. Termin płatności, waga kryterium – 10% całościowej oceny.
 4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:
 1. Cena 80% – cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów
 2. Termin realizacji 10% – najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów
 3. Termin płatności 10% – termin oferty badanej / najdłuższy termin x 100 x 10% = ilość punktów

  Wyniki obliczeń matematycznych dokonywanych przy ocenie ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku w górę. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 4. Wykluczenia
 5. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

 • Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 • Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

SPECYFIKACJA- zał nr 1._13.07.2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3