CBRTP | Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 08.03.2016r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21122
post-template-default,single,single-post,postid-21122,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 08.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 z dnia 08.03.2016r. w zakresie :

 1. Dostawy:
 1. Prekursor Mg:20 g
 2. Bis (cyclopentadienyl) magensium (99.99% Mg) elec. gr.; 99.999%
 1. Opakowanie Cylinder Assembly, 50 ml with ¼ VCR; Male Ball Valve and Female Nut for CVD/ALD
 2. 1 sztuka (do wielokrotnego użytku)

Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062,

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z dokumentacją konkursową Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w Ścieżce B. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert od pośredników. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pomocowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcie.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy dostawy:

 1. Prekursor Mg:20 g
 2. Bis(cyclopentadienyl)magensium (99.99% Mg) elec. gr.; 99.999%
 1. Opakowanie Cylinder Assembly, 50 ml with ¼” VCR; Male Ball Valve and Female Nut for CVD/ALD
 2. 1 sztuka (do wielokrotnego użytku)
 1. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2 tygodnie od potwierdzenia zamówienia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. Wykaz wyposażenia (narzędzi i urządzeń technicznych) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 2. Złożenie oferty wraz z przedstawieniem ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia;
 3. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
 4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Ofertę należy przedstawić w formie elektronicznej
 2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena powinna być podana w PLN/EUR z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT.

 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia

Kryterium wyboru oferty:

 1. a) 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia);

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej z zapisem „Oferta do zapytania nr 4 z dnia 08.03.2016.” do dnia  17.03.2016r. do godz. 16:00
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.03.2016 r. o godzinie 17:00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.cbrtp.pl.
 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cbrtp.pl

 1. PODMIOTY WYKLUCZONE Z POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY:

Wykonanie przedmiotu zamówienia nie może być zlecone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym prosimy kierować do:

Wojciech Konieczny

tel.: 885 110 410

email: wojciech.konieczny@cbrtp.pl; office@cbrtp.pl