CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 08.03.2016 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20950
post-template-default,single,single-post,postid-20950,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 08.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 08.03.2016 r. w zakresie :

 1. Dostawy:

mobilnego terminala serwisowego stanowiska dyspozytorskiego o parametrach minimalnych w ilości 1 sztuka

– nośnika danych w technologii SSD w ilości 2 sztuki

Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 100.100,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062,

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z dokumentacją konkursową Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych w Ścieżce B. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert od pośredników. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pomocowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcie.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy dostawy:

 

Szt. 1 – Mobilny terminal serwisowy stanowiska dyspozytorskiego o parametrach minimalnych:

 • Procesor : Intel Core i7-5500U 2,4GHz / 4MB CACHE / 3,0GHz TurboCache
 • Pamięć : 8GB DDR3L-RS 1600Mhz
 • Grafika: INTEL HD 5500 GRAPHICS, WSPÓŁDZIELONA PAMIĘĆ GRAFIKI
 • Dysk: 512GB SSD SOLID STATE DRIVE
 • Matryca: 13,3” IPS QHD+ Infinity Wersja Dotykowa, ROZDZIELCZOŚĆ
 • SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS 8.1 64BIT

 

Szt. 2 – Nośnik danych w technologii SSD

 • Format szerokości 2,5 cali
 • Pojemność dysku 500 GB
 • Pojemność pamięci FLASH 500 GB
 • Interfejs Serial ATA 600
 • Szybkość interfejsu dysku 600 MB/s
 • Szybkość odczytu 540 MB/s
 • Szybkość zapisu 520 MB/s
 • Losowa wartość IOPS (4K) – odczyt 98000
 • Losowa wartość IOPS (4K) – zapis 90000
 • Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) 1500000 h
 • Szerokość 69,85 mm
 • Wysokość 6,8 mm
 • Długość 100 mm
 • Masa netto 66 g
 • Obsługa TRIM
 • S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy od dnia podpisania Umowy

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1. Wykaz wyposażenia (narzędzi i urządzeń technicznych) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 2. Złożenie oferty wraz z przedstawieniem ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia;
 3. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;
 4. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
 6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych oraz inne niewymienione.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia

Kryterium wyboru oferty:

 1. a) 60% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia);
 2. b) 20% doświadczenie w realizacji prac badawczych w zakresie modyfikacji ogniw krzemowych;
 3. c) 20% wartość udostępnienia licencji na technologie możliwe do wykorzystania w ramach projektu .

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

VIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Warunki płatności – zaliczkowanie cykliczne zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta do zapytania nr 3 z dnia 08.03.2016 r.” do dnia  11.03.2016 do godz. 16:00
 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.03.2016 r. o godzinie 17:00.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.cbrtp.pl.

X.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cbrtp.pl

XI.  PODMIOTY WYKLUCZONE Z POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY:

Wykonanie przedmiotu zamówienia nie może być zlecone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym prosimy kierować do:

Marcin Kieszek

tel.: 885 110 710

email: marcin.kieszek@cbrtp.pl

Zapytanie do pobrania ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 (docx)