CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GEKON/2017 z dnia 26.01.2017 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21406
post-template-default,single,single-post,postid-21406,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GEKON/2017 z dnia 26.01.2017 r.

UWAGA:

Z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany, niemożliwej do przewidzenia, Zamawiający unieważnia zamówienie nr 2/GEKON/2017 z dnia 26.01.2017r. w zakresie dostawy maszyny wieloprocesorowej pełniącej funkcję klastra obliczeniowego wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym w procesie projektowania 3D.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GEKON/2017 z dnia 26.01.2017 r.

w zakresie dostawy maszyny wieloprocesorowej pełniącej funkcję klastra obliczeniowego wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym w procesie projektowania 3D.

 

Informacje o ogłoszeniu

 1. Nazwa projektu:

 

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

2. Tytuł zamówienia:

 

Dostawa maszyny wieloprocesorowej pełniącej funkcję klastra obliczeniowego wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym w procesie projektowania 3D.

 

3. Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 06.02.2017 r.

 

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

5. Numer ogłoszenia: 2/GEKON/2017

6. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie, pod adresem Zamawiającego z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/GEKON/2017 z dnia 26.01.2017” lub przesłać na adres e-mail: krzysztof.wozny@cbrtp.pl

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych, koszty dostawy oraz inne niewymienione.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

krzysztof.wozny@cbrtp.pl

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Krzysztof Woźny

tel. 885 110 910

 

9. Miejsce dostawy

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Miejscowość: Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

10. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny wieloprocesorowej pełniącej funkcję klastra obliczeniowego wraz z oprogramowaniem narzędziowym niezbędnym w procesie projektowania 3D – zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

11. Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 28.02.2017 r.

 

12. Termin związania ofertą

60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

13. Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wzorach własnych Oferentów.

 

Warunki udziału w postępowaniu

14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

15. Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 • będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 • będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 • będące podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
 • będące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm).

 

16. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” w ramach Umowy nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac, zmiany zakresu prac czy zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 

17. Lista dokumentów uzupełniających do oferty

 

 • Referencje lub oświadczenie własne celem uwierzytelnienia właściwej realizacji zamówień wykonanych przez Oferenta.
 • Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa. 

 

18. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

Ocena oferty

 

19. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena.

Sposobu przyznawania punktacji:

Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

W sytuacji złożenia ofert w tej samej cenie Zamawiający może żądać ofert dodatkowych.

 

20. Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 06.02.2017 r.;
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

21. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:.

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3