CBRTP | Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 15.12.2015 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20742
post-template-default,single,single-post,postid-20742,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 15.12.2015 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwoj Znalezione obrazy dla zapytania ncbir Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

                   

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 15.12.2015 r.
w zakresie:

1. Udostępnienia/najmu aparatury i powierzchni laboratoryjnej, niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych polegających na opracowaniu technologii materiałowej komponentu i past do wytwarzania kontaktów elektrycznych stosowanych w produkcji ogniw krzemowych, stanowiących element projektu badawczo-rozwojowego będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

  • I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
  • Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nazwa i adres Zamawiającego:
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 100.100,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062,

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z załącznikiem nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, będącym elementem dokumentacji konkursowej Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert od pośredników.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pomocowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcie.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy udostępnienia/najmu aparatury i powierzchni laboratoryjnej, sprzętu technologicznego i pomiarowego koniecznego do prowadzenia prac badawczych w zakresie opracowania technologii materiałowej komponentu i past do wytwarzania kontaktów elektrycznych stosowanych w produkcji ogniw krzemowych.
Powierzchnia laboratoryjna powinna składać się z co najmniej :
1) Pracowni: chemicznej, dyfuzji, metalizacji, sitodruku i lutowania;
2) Pomieszczenia pomiarowego;
3) Pomieszczenia biurowego;
4) Zaplecza technicznego urządzeń i pracowni.
Udostępnione pomieszczenia powinny mieć minimalną, łączną powierzchnię 150 mkw.
Aparatura badawcza dostępna na terenie powyższej powierzchni laboratoryjnej powinna uwzględniać min.:
1) Piec taśmowy do wypalania i metalizacji podłóż krzemowych;
2) Sitodrukarkę do podłóż krzemowych;
3) Dygestorium;
4) Piec do dyfuzji i pasywacji podłóż krzemowych;
5) Stanowisko do nanoszenia warstw tlenku tytanu.
Wynajęta powierzchnia laboratoryjna wraz z aparaturą badawczą musi być dostępna co najmniej przez 4 godziny dziennie, 150 dni w roku.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
24 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Wykaz wyposażenia laboratorium (narzędzi i urządzeń technicznych) pozostającego w dyspozycji Wykonawcy lub planowanego do nabycia a dedykowanego do wykonania zamówienia wraz z informacją o tytule prawnym do dysponowania przedmiotowymi zasobami;
2. Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji Wykonawcy;
3. Złożenie oferty wraz z przedstawieniem ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii oraz inne niewymienione.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia
Kryterium wyboru oferty:
a) 30% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia);
b) 30% dopasowanie wielkości i funkcjonalności pomieszczeń laboratoryjnych do wymogów niniejszego zapytania ofertowego;
c) 30% dopasowanie urządzeń i maszyn (aparatury badawczej) do wymogów niniejszego zapytania ofertowego.
d) 10% dopasowanie czasu dostępności powierzchni laboratoryjnej wraz z aparaturą do wymogów niniejszego zapytania ofertowego.

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent jest związany swoją ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

VIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
Warunki płatności – zaliczkowanie cykliczne zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz zapisem „Oferta do zapytania nr 2 z dnia 15.12.2015 r.” do dnia 22.12.2015 do godz. 17:30.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.12.2015 r. o godzinie 12:30.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.cbrtp.pl.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cbrtp.pl

XI. INFORMACJE O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY
1. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa warunkowa, wiążąca Zamawiającego i zwycięskiego Oferenta jedynie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania planowanego projektu w ramach konkursu dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

XII. PODMIOTY WYKLUCZONE Z POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY:
Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji”, nie może być zlecone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu realizowanego w ramach POIR 2015, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym prosimy kierować do:
Wojciech Konieczny
tel.: + 48 887 110 410
email: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

Zapytanie do pobrania w formie PDF ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 15.12.2015 r.