CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/H2020/2020 Z DNIA 15.07.2020 r. NA ZAKUP AUTOMATYCZNEJ PROGRAMOWALNEJ SZLIFIERKO-POLERKI.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
23204
post-template-default,single,single-post,postid-23204,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/H2020/2020 Z DNIA 15.07.2020 r. NA ZAKUP AUTOMATYCZNEJ PROGRAMOWALNEJ SZLIFIERKO-POLERKI.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 863227

Poniżej zamieszczamy treść pytań od oferentów oraz odpowiedzi do nich:

1. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „Możliwość usuwania warstw materiałów tlenkowych o grubości 1 nm” na rynku nie ma dostępnego takiego urządzenia, które by w sposób mechaniczny mogło usuwać z taką dokładnością warstwę tlenków.

Odpowiedź: Stwierdzenie ”Możliwość usuwania warstw materiałów tlenkowych o grubości 1 nm” nie zawiera określenia dokładności procesu a jedynie potencjalne możliwości urządzenia na zasadzie deklaracji.

2. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „Uchwyt typu imadła na próbki niestandardowe”. Czy można opisać wymiary i kształt niestandardowych próbek? Posiadamy uchwyt inny niż imadłowy w który możemy zamocować próbki o nieregularnym kształcie i tak samo go przygotować.

Odpowiedź: Określenie „Uchwyt typu imadła na próbki niestandardowe” odnosi się do próbek o wielkości do 100x100x30 mm3 w obrysie bez specyfikacji kształtu, którym mogą być np. nieregularne bryły krzemu. Tym samym uchwyt generalnie nie musi posiadać formy imadła, ale musi utrzymywać próbkę w stabilnym położeniu.

3. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego masa jest niższa niż 100kg i tym samym wolna od wibracji?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o masie poniżej 100 kg.

4. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego pobór mocy jest niższy niż 1 kW ale i tak zapewnia wystarczającą moc na preparowanie próbek z dociskiem indywidualnym i centralnym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mocy niższej niż 1 kW.

5. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego talerz obraca się w jednym kierunku natomiast głowica obraca się w dwóch kierunkach? Takie rozwiązanie zapewnia taki sam efekt działania, niezależnie od tego co zmienia kierunek obrotów talerz czy głowica.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza tylko jednego kierunku obrotu talerza.

6. Co zamawiający rozumie pod pojęciem funkcja szlifowania planarnego? W szlifierko-polerkach taki etap uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniego podkładu (tarczy) o danej gradacji, która to usuwa materiał, ustawia siłę i czas takiego przygotowania.

Odpowiedź: Określenie „funkcja szlifowania planarnego” odnosi się do efektywnego usuwania materiału zeszlifowanego z powierzchni szlifowanej. Taki efekt zapewnia nie tylko tarcza ale też odpowiedni napływ płynu polerskiego.

7. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie, którego głowica przesuwa się ręcznie prawo-lewo z możliwością ustawienia automatycznego miejsca w którym głowica ma się zatrzymać nad talerzem? Dodatkowo można zaprogramować miejsce do którego głowica ma się obniżyć nad talerzem. Czy zamawiający może sprecyzować osie Z i X, każdy producent może stosować inne oznaczenia, z którego mogą wyniknąć nieporozumienia co do kierunków.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zmotoryzowanego przesuwu głowicy. Osie X i Z leżą na kierunkach horyzontalnym i wertykalnym.

8. Proszę o doprecyzowanie wymiarów próbki jakie miały by być mocowane w uchwycie „możliwość przygotowania min. 10 próbek jednocześnie z dociskiem centralnym w zakresie minimalnym 30-300N

Odpowiedź: Wymiary próbek spełniających „możliwość przygotowania min 10 próbek jednocześnie z dociskiem centralnym w zakresie min. 30-300N” mieszczą się w zakresie średnic 5-25 mm.

9. Co zamawiający rozumie pod pojęciem „System automatycznego czyszczenia talerza”?

Odpowiedź: Określenie „system automatycznego czyszczenia talerza” odnosi się do czyszczenia/mycia talerza bez konieczności prac ręcznych z wyjątkiem przycisku uruchomienia.

10. Czy zamawiający dopuszcza talerz większy niż 250mm? Talerz 300mm, zapewnia większą powierzchnie styku próbki z talerzem oraz minimalizuje udział tak zwanego martwego punktu czyli środka tarczy, który nie bierze udziału w szlifowaniu lub polerowaniu. Opis w specyfikacji możliwości przygotowania min. 10 próbek z dociskiem centralnym wymaga większej przestrzeni pracy oraz możliwości dozowania zawiesin, które przy mniejszym talerzu spadają na uchwyt lub blisko krawędzi talerza i przez siłę odśrodkową są z niej wyrzucane, co skutkuje mniejszą efektywnością preparatyki

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wielkości talerza większego niż 250 mm.

11. Oferowane przez nas urządzenia nie ma zmotoryzowanego przesuwu w osi X. Czy dopuszczą Państwo takie urządzenie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia. Zmotoryzowane pozycjonowanie głowicy wymagane w osiach Z i X.

Informacje o ogłoszeniu

 

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” — „PULSE-COM”, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie umowy o grant nr 863227.

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 22.07.2020 r.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

Miejsce i sposób składania ofert

 

Ofertę należy złożyć osobiście na adres Zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/H2020/2020 z dnia 15.07.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:
• każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana
(w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.

Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez Zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 22.07.2020 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Maciocha

tel. 726 510 110

e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup automatycznej programowalnej szlifierko-polerki.

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inne

Miejsce realizacji zamówienia

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup automatycznej programowalnej szlifierko-polerki.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV/nazwa kodu CPV

38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 60 dni od daty złożenia zamówienia.

 

Załączniki

Załącznik nr 1

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

 • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
 • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których  Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pt. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” — „PULSE-COM”, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie umowy o grant nr 863227, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny w ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z CBRTP osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

METALOGIS K.BOGUSZEWSKI, G.OSTAPIUK S.C.

 

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY

METALOGIS K.BOGUSZEWSKI, G.OSTAPIUK S.C.

ul. Motylkowa 57F

04-776 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 21.07.2020 r.

 

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW

1. METALOGIS K.BOGUSZEWSKI, G.OSTAPIUK S.C.

ul. Motylkowa 57F

04-776 Warszawa

 

2. PROSPECTA SP. Z O.O.

ul. Barbórki 8

04-511 Warszawa