CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GEKON/2017 z dnia 20.01.2017 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21394
post-template-default,single,single-post,postid-21394,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GEKON/2017 z dnia 20.01.2017 r.

UWAGA:

Z uwagi na brak ofert, Zamawiający unieważnia zamówienia nr 1/GEKON/2017 z dnia 20.01.2017 r. w zakresie dostawy komponentów do wytworzenia systemu automatyki sterującej umożliwiającego modelowanie parametrami poszczególnych elementów systemu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/GEKON/2017 z dnia 20.01.2017 r.

w zakresie dostawy komponentów do wytworzenia systemu automatyki sterującej umożliwiającego modelowanie parametrami poszczególnych elementów systemu

 

Informacje o ogłoszeniu

 

 1. Nazwa projektu:

 

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

2. Tytuł zamówienia:

Dostawa komponentów systemu automatyki sterującej umożliwiającego modelowanie parametrami poszczególnych elementów systemu.

 

3. Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.01.2017 r.

 

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

5. Numer ogłoszenia: 1/GEKON/2017

 

6. Miejsce i sposób składania ofert:

 

Ofertę należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie, pod adresem Zamawiającego z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/GEKON/2017 z dnia 20.01.2017.” lub przesłać na adres e-mail: krzysztof.wozny@cbrtp.pl

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia.
 • Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Oferenta, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych, koszty dostawy oraz inne niewymienione.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym stanowiących załącznik uzupełniający do oferty.

 

 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

krzysztof.wozny@cbrtp.pl

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Krzysztof Woźny

tel. 885 110 910

 

9. Miejsce dostawy

Województwo: kujawsko- pomorskie

Powiat: Bydgoszcz

Miejscowość: Bydgoszcz

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

10. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów systemu automatyki sterującej umożliwiającego modelowanie parametrami poszczególnych elementów systemu

– zgodny ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

11. Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 28.02.2017 r.

 

12. Termin związania ofertą

30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

13.  Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wzorach własnych Oferentów z uwzględnieniem warunków udziału w postepowaniu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

14. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

  1.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli      przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia
  3.  Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 

 

15. Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 • będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 • będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 • będące podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
 • będące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm).

 

16. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” w ramach Umowy nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac, zmiany zakresu prac czy zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 

17. Lista dokumentów uzupełniających do oferty

 • Do oferty należy załączyć stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa. 

 

18. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

Ocena oferty

 

19. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena.

Sposób przyznawania punktacji:

Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

W sytuacji złożenia ofert w tej samej cenie Zamawiający może żądać ofert dodatkowych. Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 30.01.2017 r.
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

20. Unieważnienie postępowania:

 • Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3