CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/TECH/2020 Z DNIA 11.09.2020 r. NA ZAKUP ARMATURY PRÓŻNIOWEJ POTRZEBNEJ DO MODYFIKACJI UKŁADU TWORZENIA WYSOKIEJ PRÓŻNI W REAKTORZE PVD.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
23300
post-template-default,single,single-post,postid-23300,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/TECH/2020 Z DNIA 11.09.2020 r. NA ZAKUP ARMATURY PRÓŻNIOWEJ POTRZEBNEJ DO MODYFIKACJI UKŁADU TWORZENIA WYSOKIEJ PRÓŻNI W REAKTORZE PVD.

UWAGA – Niniejszym informujemy, że zmieniono termin składania ofert z dnia 21.09.2020 r. na dzień 23.09.2020 r., w związku z tym wydłużono termin realizacji zamówienia z dnia 20.11.2020 r. na dzień 23.11.2020 r.

W dniu 17.09.2020 r. z powodu oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia w punkcie 2. zmieniono Reduktor stalowy KF25/KF16 (SS, DN40/16KF) na  Reduktor stalowy KF25/KF16 (SS, DN25/16KF)

Zmiana została uwzględniona w Aktualna wersja Załącznika nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego numer 18/TECH/2020 z dnia 11.09.2020 r.

Aktualna wersja Załącznika nr 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Poniżej PYTANIA OD OFERENTÓW wraz z odpowiedziami zamawiającego:

Pytanie 1:   Czy wycenie powinien podlegać Przepust elektryczny 4 piny KF16 (DN 16 ISO-KF) bez wtyczki ATM przepustu elektrycznego – szt.1 czy Przepust elektryczny     4 piny KF16 (DN 16 ISO-KF) wraz z wtyczką ATM przepustu elektrycznego – kpl.1?

Odpowiedź:  W ofercie wycenie powinien podlegać Przepust elektryczny 4 piny KF16 (DN 16 ISO-KF) wraz z wtyczką ATM przepustu elektrycznego – kpl.1

Pytanie 2: Jaki rodzaj rurek do:

Przepust gazowy
wejścia przyłączeniowe do rurek SS 
KF16 (DN 16 ISO-KF)

Odpowiedź: Wejścia przyłączeniowe pozwalające na zamontowanie metalowych rurek o średnicy wewnętrznej ¼’ posiadającym w miejscu przyłączeń złączki proste ze stali nierdzewnej, dwupierścieniowe. Przykładowy model poniżej:

Pytanie 3: Jakie piny oraz napięcie do:

Przepust elektryczny
4 piny
KF16 (DN 16 ISO-KF)

Odpowiedź: Piny mosiężne, od strony próżniowej łączenie z przewodami lutowane, napięcie minimum 40V, natężenie minimum 0.8A. Przykładowy model poniżej:

Pytanie 4: Prośba o podanie dodatkowych informacji o flanszy.

Flansza redukcyjna

Rozmiar wejściowy: Połączenie 4 śrubami o rozstawie 50mm

Rozmiar wyjściowy: KF16 (DN 16 ISO-KF)

Odpowiedź: Jest to flansza redukcyjna posiadająca kołnierz z jednej strony o średnicy zewnętrznej kołnierza 70mm i rozstawie czterech śrub montażowych 50mm zgodny z normą JIS-VG a drugiej strony kołnierz  KF16 (DN 16 ISO-KF).  Przykładowy model poniżej:

Pytanie 5: Czy w przypadku flansza z pierścieniem uszczelniającym ISO-F DN250 jest to flansza zaślepiająca?

Odpowiedź: Nie jest to flansza zaślepiająca. Przedmiot zamówienia obejmuje flanszę pozwalającą na montaż elementów posiadających zakończenie flanszy DN 250 ISO-K oraz posiadającą stalowy pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym. Przykładowy model poniżej:

pozwalający na montaż do takich flansz:

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.09.2020 r.

Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres Zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 18/TECH/2020 z dnia 11.09.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:

• każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.

Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez Zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 21 września 2020 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie techniczne:

Sylwester  Iwanek

tel. 697 110 210

Kwestie formalne:

Marzena Maciocha

tel. 726 510 110

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup armatury próżniowej potrzebnej do modyfikacji układu tworzenia wysokiej próżni w reaktorze PVD.

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup armatury próżniowej potrzebnej do modyfikacji układu tworzenia wysokiej próżni w reaktorze PVD.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV/nazwa kodu CPV

42131148-5 – zawory odcinające

38545000-7 – zestawy do badania gazów

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram zamówienia

Termin realizacji zamówienia najpóźniej do dnia 23.11.2020 r.

Załączniki

Załącznik nr 1

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

 • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
 • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
  i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Z udziału  w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty  powiązane  z Centrum Badań i Rozwoju   Technologii   dla   Przemysłu   S.A. osobowo  lub  kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z CBRTP lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu CBRTP lub osobami wykonującymi w  imieniu   CBRTP  czynności  związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach CBRTP,
 4. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
 5. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
 6. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

[1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

[2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

APVACUUM SP. Z O.O.

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY

APVACUUM SP. Z O.O.

ul. Klonowa 24

62-002 Suchy Las

Data wpłynięcia oferty: 21.09.2020 r.

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW

1. APVACUUM SP. Z O.O.

ul. Klonowa 24

62-002 Suchy Las

2. “VAK-POL & GAZ” SP. Z O.O.

ul. Czeremchowa 21

53-009 Wrocław