CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/TECH/2020 Z DNIA 25.08.2020 r. NA ZAKUP BADAWCZYCH HETEROZŁĄCZOWYCH OGNIW SŁONECZNYCH / INQUIRY NO. 17/TECH/2020 OF THE DAY 25.08.2020 CONCERNING THE PURCHASE OF RESEARCH HETEROJUNCTION SOLAR CELLS
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
23267
post-template-default,single,single-post,postid-23267,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/TECH/2020 Z DNIA 25.08.2020 r. NA ZAKUP BADAWCZYCH HETEROZŁĄCZOWYCH OGNIW SŁONECZNYCH / INQUIRY NO. 17/TECH/2020 OF THE DAY 25.08.2020 CONCERNING THE PURCHASE OF RESEARCH HETEROJUNCTION SOLAR CELLS

 

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

The purchase will be effected under the project titled: “Development of technology for manufacturing of functional materials for application in non-silicon photovoltaic cells” implemented under the Strategic Program of Scientific Research and Development “Modern Material Technologies” – TECHMATSTRATEG

 

Termin składania ofert

Deadline for submitting offers:

 

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 01.09.2020 r.

The deadline for submitting offers is September 1st, 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Name and address of the Offeree:

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (hereinafter referred to as “CBRTP” or the “Offeree“) registered address: ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, Poland,  registered in the National Court Register – Register of Entrepreneurs kept by the District Court for City Of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division, under KRS number: KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Place and method for submitting offers:

 

Ofertę należy złożyć osobiście na adres Zamawiającego lub drogą pocztową,
w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 17/TECH/ 2020 z dnia 25.08.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: emilia.wolos@cbrtp.pl.

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Ponadto:

 • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką /podpisem);
 • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
  w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
 • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym;
 • oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim;
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta
o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 1 września 2020 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

/ENG/

The offer must be submitted personally or by post at the Offeree address in a closed envelope stamped with the Offeror’s seal bearing the words: Offer in reply to inquiry No. 17/TECH/2020, dated 25/08/2020 or sent by e-mail to emilia.wolos@cbrtp.pl
In the case of offers sent by post, the date of receipt of the offer at the contracting authority’s seat counts. Offers should be submitted on the form found in Appendix No. 1 to this inquiry.

Moreover:

 • please initial all pages of the submission and its’ appendixes obligatorily (in electronic submission scanned pages must be initialed/signed too);
 • an offer must be signed by the authorized company representative, who is enlisted in Companies Registry or in other official document certifying its legal authorization;
 • in the case of signing the offer by a person not mentioned in the abovementioned registers, it is necessary to attach a document certifying its legal authorization;
 • offers must be written in Polish or English language;
 • Offeror can modify or withdraw their offer before the deadline, offers submitted after the deadline are considered null and void.

While evaluating the offers, the Offeree may request additional information from the Offeror regarding the submitted offer, in particular if:.

 • the Offeror submits an incomplete offer in formal terms, not containing the required documents or statements;
 • documents submitted/sent are illegible or contain errors,

the contracting authority will inform the Offeror about the possibility of supplementing/ correcting the abovementioned documentation within 3 days from the day of opening the offers.
Deadline for supplementing/correcting the abovementioned documentation will be specified in an email message to the Offeror.Failure to complete/correct documentation by the Offeror within the time limit will result in rejection of the offer.

 

The contracting authority rejects the offer in the following cases:

 • the offer contains significant errors in price calculation;
 • the content of the offer does not correspond with the content of the inquiry;
 • the offer submitted by the Offeror does not meet the requirements specified in the request for proposal;
 • the offer has not been completed/corrected by the Offeror within the time limit indicated by the contracting authority;
 • the offer was submitted after the deadline, i.e. after September 1st, 2020;
 • the offer was submitted by the bidder subjected to exclusion due to the existence of personal and/or capital connections.

The contracting authority invalidates the proceedings if:

 • no valid offer has been submitted;
 • the price of the most advantageous offer or the offer with the lowest price exceeds the amount which the contracting authority intends to spend on financing the contract, unless the Offeree may increase this amount to the price of the most advantageous offer;
 • there has been a significant change in circumstances as a result of which the further conduct of the procedure or the contract execution is not in the interest of the Offeree.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Contact person:

 

Kwestie techniczne/technical matters:

Mateusz Wlazło

tel./mob.: +48 725 410 610

 

Sprawy formalne/Formal matters:

Emilia Wołos

tel./mob.: +48 885 510 260

 

Kategoria ogłoszenia

The type of order

Dostawa / Delivery

 

Miejsce realizacji zamówienia

Place of order

Województwo mazowieckie

Warszawa/ Warsaw

Poland

 

Opis przedmiotu zamówienia

Description of the subject of the order

 

Cel zamówienia

Aim of the order:

 

Celem zamówienia jest zakup badawczych heterozłączowych ogniw słonecznych

/ENG/

The aim of the order is the purchase of research heterojunction solar cells

 

Przedmiot zamówienia

Subject of the order:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

/ENG/

A detailed description of the subject of the order is specified in the Appendix No. 1 to this inquiry.

 

Kod CPV/nazwa kodu CPV

CPV code:

09330000-1 – energia słoneczna – solar energy

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Additional subjects of the order:

Brak / None

 

Harmonogram zamówienia

Delivery timetable:  

 

Termin realizacji zamówienia najpóźniej w ciągu 21 dni od daty złożenia zamówienia.

 

/ENG/

Delivery must be completed no later than 21 days from the date of placing the order.  

 

Załączniki

Appendixes:

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Appendix No. 1- offer form

 

Warunki udziału w postępowaniu

Conditions for participation

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Permission to carry out given activity or action:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

 • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
 • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

/ENG/

The Offeror must meet the following conditions, contained in the statement in appendix no 1, in order to be granted the order:

 • employs a personnel with the knowledge and experience necessary to implement the subject of the order;
 • has the technical potential necessary to perform the subject of the order;
 • has economic and financial position adequate to guarantee the completion of the subject of the order;
 • should guarantee a method of completing the order that is beneficial from the point of view of the environment by minimizing material use, resources, energy etc.

 

 

Dodatkowe warunki

Additional conditions:

 

Organizacja i koszty transportu po stronie Zamawiającego.

Organization and costs of transport on the part of the Offeree.

 

Warunki zmiany umowy

Conditions for changing the agreement:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie

/ENG/

The Offeree allows for annexing the agreement with the given Offeror, provided that the following conditions are met jointly:

 • especially due to circumstances unforeseen at the time of signing the agreement which might have a significant impact on carrying out of the project:: Development of technology for manufacturing of functional materials for application in non-silicon photovoltaic cells.” implemented under the Strategic Program of Scientific Research and Development “Modern Material Technologies” – TECHMATSTRATEG consisting in particular of the necessity to perform additional works or the necessity to change the scope of works or the necessity to change dates for reasons beyond the control of the parties to the contract;
 • the value of the contract change can not exceed 50% of the value of the inquiry originally specified in the contract.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy

List of supplementary documents/declarations required from the supplier:

 

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

 

/ENG/
The Offeror should submit an offer on the Appendix No. 1 attached to the inquiry.

In case of signing the offer by a person not mentioned in the abovementioned registers, it is necessary to attach a document certifying its legal authorization.

 

Zamówienia uzupełniające

Complementary orders:

 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

/ENG/

The Offeror does not allow the submission of complementary offers.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Evaluation criteria and point assignment procedure:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

/ENG/

The price is the only criterion. Offers are assigned points in the scale of 100 pts (from 0 pts to 100 pts – assigned proportionally to the lowest-priced net offer, i.e. minimal net price of all the offers divided by net price of the given offer times 100). The maximum number of points is 100 pts.
The price is supposed to be given in PLN/EUR, specifying net value and VAT due. The price should include the entirety of the wages due to the Offeror.
The prices on the offer expressed in a different currency than the Polish zloty will be converted into PLN using the average exchange rate announced by the National Bank of Poland, in force on the day of the announcement of the request for quotation.

 

 

Wykluczenia

Exclusion from the procedure:

 

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z CBRTP osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
 6. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
 7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

[1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

 1. a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
 2. b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
 3. c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
 4. d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

[2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

/ENG/

 

Entities associated in person and / or capital with CBRTP are excluded from the tender procedure. Capital and / or personal connections are understood as interrelationships between the contracting authority and / or persons authorized to incur obligations on behalf of the contracting authority and / or persons performing activities related to the preparation and carrying out of the contractor selection procedure and the contractor of the consisting in particular of:

 1. participating in the company as a partner in a civil law partnership or partnership
 2. owning at least 10% of shares or stocks,
 3. being an entity remaining with CBRTP. or members of its organs in such a factual or legal relationship that may raise justified doubts as to the impartiality in the selection of the tenderer, in particular in being married, in relation to kinship or affinity in a straight line, kinship of the second degree or affinity in the collateral line or in relation of adoption, care or guardianship,
 4. being a member of the supervisory authority board, proxy or procurator,
 5. a relationship or being a subsidiary, jointly controlled entity or parent entity within the meaning of the polish Accounting Act of September 29, 1994 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
 6. being a linked entity1 or partner entity2 within the meaning of Regulation (Rozporządzenie) No. 651/2014,
 7. being a related entity within the meaning of art. 32 sec. 2 of the polish Act on tax on goods and services of March 11, 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm..)
 1.  Linked enterprises means enterprises which have any of the following relationships:

(a) an enterprise has a majority of the voting rights of another enterprise as shareholder or member;

(b) an enterprise has the right to appoint or remove a majority of the members of that enterprise’s administrative, management or supervisory body;

(c) an enterprise has the right to exercise a dominant influence over another enterprise pursuant to a contract entered into with that enterprise or to a provision in its memorandum or articles of association;

(d) an enterprise, which is a shareholder or member of another enterprise, controls alone, pursuant to an agreement with other shareholders in or members of that enterprise, a majority of shareholders ‘or members’ voting rights in that enterprise.

 1. Partner enterprises are all enterprises that have not been classified as linked enterprises within the meaning of section 3 and between which there are the following relationships: an undertaking (upstream) owns, either solely or jointly with one or more linked enterprises within the meaning of section 3, at least 25% of the capital or voting rights of another downstream enterprise.

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY:

EcoSolifer Heterojunction Ltd.

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY

EcoSolifer Heterojunction Ltd.

Külterület 0219/31 hrsz.

9300 Csorna, Węgry

Data wpłynięcia oferty: 29.08.2021 r.

 

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

1. EcoSolifer Heterojunction Ltd.

Külterület 0219/31 hrsz.

9300 Csorna, Węgry