CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/TECH/2019 Z DNIA 13 LISTOPADA 2019 r. NA ZAKUP PAST METALICZNYCH DO KONTAKTÓW OMOWYCH. INQUIRY No. 11/TECH/2019 DATED 13 NOVEMBER 2019 TO PURCHASE OF METALLIC PASTE FOR OHMIC CONTACTS.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
22528
post-template-default,single,single-post,postid-22528,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/TECH/2019 Z DNIA 13 LISTOPADA 2019 r. NA ZAKUP PAST METALICZNYCH DO KONTAKTÓW OMOWYCH. INQUIRY No. 11/TECH/2019 DATED 13 NOVEMBER 2019 TO PURCHASE OF METALLIC PASTE FOR OHMIC CONTACTS.

Informacje o ogłoszeniu / Information about the announcement

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

The purchase will be made as part of the project entitled “Development of technology for the production of functional materials for applications in non-silicon photovoltaic cells“, implemented as part of the Strategic Research and Development Program “Modern material technologies”-TECHMATSTRATEG.

Termin składania ofert / The deadline for the submission of offers:

Ostateczny termin składania ofert upływa 20 listopada 2019 r.

The deadline for the submission of offers expires on 20 November 2019.

Nazwa i adres Zamawiającego / Name of company and address of the Offeree:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej “CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (hereinafter referred to as “CBRTP” or “Offeree “) with its registered office located in Warsaw at Zlota 59 Street, 00-120 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert / Place and manner of submitting offers:

Ofertę należy złożyć osobiście na adres Zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz  z zapisem Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/TECH/2019 z dnia 13 listopada 2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl   

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana
(w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
  zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

The offer must be submitted personally or by mail at the Offeree address in a closed envelope stamped with the Offeror’s seal bearing the words: „Offer in reply to inquiry No. 11/TECH/2019, dated 13.11.2019” or sent by e-mail to marzena.maciocha@cbrtp.pl

In the case of offer submissions sent by post office, the date of the stamp on the envelope is binding.

The offer must be shown in written form  The offeror should submit an offer on the Appendinx no. 1 attached to the inquiry. All pages of the offer must be initialed. Additional:

 1.  The offer must be signed by an authorised company representative who appears in proper register or other document confirming its legal legitimacy.
 2. Submission must be written in Polish or English language.
 3.  The offeror can change or withdraw his offer before the submission deadline.
 4. Offer submitted after the set date will be not considered.

In the course of evaluating the offers, the Offeree may request additional information from the Offeror in regards to the submitted offer. In case when:

 • the bidder will submit an offer that is incomplete in terms of form, which does not contain the required documents or statements,
 • submitted / sent documents will be illegible or will contain errors, the ordering party will inform the contractor about the possibility of supplementing / correcting the above-mentioned documentation within 7 days from the date of opening offers. If the contractor fails to supplement / not correct it, the offer will be rejected.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia / Contact person regarding the inquiry:

Marzena Maciocha

tel. 726 510 110

Skrócony opis przedmiotu zamówienia / Brief description of the subject of the order

Zakup past metalicznych do kontaktów omowych.

Purchase of metallic paste for ohmic contacts.

Kategoria ogłoszenia / Inquiry category

Dostawa

Delivery

Podkategoria ogłoszenia / Inquiry sub-category

Dostawa inne

Other deliveries

Miejsce realizacji zamówienia / Place of the inquiry

Województwo mazowieckie- Warszawa

Masovian district- Warsaw (Poland)

Opis przedmiotu zamówienia / Order description

Cel zamówienia / Aim of the order

Zakup past metalicznych do kontaktów omowych.

Purchase of metallic paste for ohmic contacts.

 

Przedmiot zamówienia / Subject of the order:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

A detailed description of the subject of the order can be found in Appendix no. 1 to this inquiry.

Kod CPV/ CPV Code

09331200-0 

Nazwa kodu CPV / CPV Name

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Solar photovoltaic modules

Dodatkowe przedmioty zamówienia / Additional items of the order

Brak

None

Harmonogram zamówienia / Order schedule

Termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy.

Delivery must be completed within 21 days from the date of signing the contract.

Załączniki / Appendixes

Załącznik 1

Appendix 1

Warunki udziału w postępowaniu / Conditions for participation in the inquiry

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności /

Permissions to perform a specific activity or activity

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

The Offeror must meet the following conditions in order to be granted the order:

 • has the necessary authorizations to perform the subject of the contract, if the law imposes an obligation to possess them;
 • has the technical potential necessary to perform the subject of the contract
 • must be in an economic and financed situation ensuring the performance of the contract;
 • employ staff with the necessary knowledge and experience necessary to perform the subject of the contract.

Dodatkowe warunki / Additional conditions

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Any Offeror who has personal or/and financial connections with CBRTP is automatically excluded from the tender procedure. “Personal or financial connections” means mutual connections between the Offeree or/and persons authorized by the Offeree to incur obligations on his behalf or/and persons involved in the process of preparing and carrying out the inquiry and the Offeror, in particular:

 • being part of a partnership or a civil law partnership,
 • owning at least than 10% company shares or stocks,
 • acting in the board of directors or as management, procurent or proxy, 
 • marriage, first or second degree of lineal or collateral consanguinity or affinity, adoption, custody, guardianship.

Warunki zmiany umowy / Conditions for changing the contract

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

The Offeree provides for the possibility of changing the contract with the selected Offeror, provided that the following conditions are met:

 • there were circumstances that the Offeree could not have foreseen on the day of signing the contract, having a significant impact on the implementation of the project: “Development of technology for the production of functional materials for applications in non-silicon photovoltaic cells”, implemented as part of the Strategic Research and Development Program “Modern technologies material “TECHMATSTRATEG, consisting in particular in the need for additional work or the necessity to change the scope of work or the necessity to change deadlines for reasons beyond the control of the parties,
 • the change value does not exceed 50% of the original order value of the agreement.

Zamówienia uzupełniające / Complementary orders:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

The Offeree does not provide complementary orders.

Ocena oferty / Offer evaluation

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji /

The evaluation criteria and the description of the scoring method:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów
– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

The only selection criterion is the price. Offers rated on 100 points (from 0 to 100 points

– calculated in proportion to the most advantageous net offer, i.e. the net minimum price among the offers submitted / the net price of the offer being considered x 100). The maximum number of points is 100.

The price should be given in PLN, broken down into net value and VAT due. The entire remuneration due to the Contractor should be included in the price. The prices on the offer expressed in a different currency than the Polish zloty for the purposes of choosing the offer will be converted into PLN using the average exchange rate announced by the National Bank of Poland, in force on the day the offer inquiry was made.

Wykluczenia / Exclusions

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. po 21 listopada 2019 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

The Offeree rejects the offer in the following cases:

 • the offer contains significant errors in the calculation of the price;
 • the content of the offer does not correspond to the content of the offer inquiry;
 • the offer submitted by the bidder does not meet the requirements set out in inquiry;
 • the offer was submitted after the set date, after 21 of November, 2019;
 • the offer was submitted by a bidder subject to exclusion due to the existence of personal and / or capital ties.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

The Offeree annuls proceeding if:

 • no offer was submitted that could not be rejected;
 • the price of the best offer or the offer with the lowest price exceeds the amount that the contracting party intends to spend to finance the order, unless the Offeree can increase this amount to the price of the best;
 • there was a significant change in the circumstances as a result of which conducting the procedure or performance of the contract is not in the interest of the Offeree.

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

W wyniku przeprowadzonej procedury nie wpłynęła żadna oferta.

INFORMATION ABOUT CHOSEN CONTRACTOR

As a result of the procedure no offer was received.