CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1048697. z dnia 09.08.2017 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21734
post-template-default,single,single-post,postid-21734,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1048697. z dnia 09.08.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwoj          Znalezione obrazy dla zapytania ncbir        Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1048697. z dnia 09.08.2017

w zakresie dostawy prekursorów do reaktora ALD.

 

Inquiry No. 1048697, date 09.08.2017

concerning the delivery of ALD precursors.

 

Informacje o ogłoszeniu

Announcement details:

Nazwa projektu:

Project name:

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1022/16-00 z dn. 18.05.2017 r. pt. „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”, realizowana w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Project no POIR.01.01.01-00-1022/16-00 titled “Development of hybrid photovoltaic cell” under the Measure 1.1 “R&D activity”, Sub-measure 1.1.1. “Industrial research and development work carried out by business” in the Smart Growth Operational Programme 2014 -2020, financed by the European Regional Development Fund.

Tytuł zamówienia:

Title of the order:

 

Dostawa prekursorów do reaktora ALD w postaci żądanych związków.

 

Delivery of the ALD precursors.

 

 

 

Termin składania ofert:

Offer deadline:

„Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 30.08.2017r., natomiast termin realizacji dostawy do dnia 30.11.2017 r.

The deadline for offer submission has been extended until 30.08.2017 and for delivery until 30.11.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Name and address of the Offeree:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwany dalej “CBRTP“) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (hereinafter referred to also as “CBRTP”), No 59 Złota Street (building SkyLight, V floor), 00-120 Warsaw, POLAND, KRS number 0000486167 in Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, XIIth Commercial Department, share capital/paid up share capital in amount of 1 000 000,00 PLN, REGON number: 146961367, VAT ID number: PL5252575062

Numer ogłoszenia:

Announcement number

1048697

Miejsce i sposób składania ofert:

Place and method for submitting offers:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz  z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1048697 z dnia 09.08.2017r ” lub przesłać na adres
e-mail: katarzyna.gawlinska@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić
  w formie pisemnej.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje
  w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

The offer must be submitted personally or by mail at the Offeree address in a closed envelope stamped with the Offeror’s seal bearing the words: „Offer in reply to inquiry  No 1048697, date 09.08.2017 ” or sent by e-mail to katarzyna.gawlinska@cbrtp.pl

In the case of offer submissions sent by mail, the date of arrival at the Offeree is considered to binding.

Offers submitted after the deadline are considered null and void. The Offeror can modify or withdraw their offer before the deadline. The offer must be shown in written form.

 • The submission must include a detailed description of the ordered object.
 • All pages of the submission must be numbered in order.
 • Every page of the submission must be signed (initialled). In the case of documents sent by e-mail. The signature must be present on every scanned page.
 • The submission must be signed by the authorised company representative.
 • Submission must be written in Polish or English language.

In the course of evaluating the offers, the Offeree may request additional information from the Offeror in regards to the submitted offer.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

E-mail, for submissions:

katarzyna.gawlinska@cbrtp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Contact person with regards to the announcement:

Katarzyna Gawlińska

tel.+48 887 110 510

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa prekursorów (tytanowego, cyrkonowego, hafnowego, glinowego, cynkowego i magnezowego) do reaktora ALD w cylindrach metalowych kompatybilnych z reaktorem.

Short desctiption of the ordered object

The subject of the order is delivery of the ALD precursors (titanium, zirconium, hafnium, aluminum, zinc and magnesium) in a metal cylinder compatible with the ALD reactor.

Kategoria ogłoszenia

Announcement category

Usługa

Service

Podkategoria ogłoszenia

Announcement subcategory

Dostawa

Delivery

Miejsce realizacji zamówienia

Place of the order

Województwo

Viovodeship

Mazowieckie

Masovian Poland

Powiat

County

Warszawa

Warsaw

Miejscowość

City

Warszawa

Warsaw

 

Opis przedmiotu zamówienia

Description of the ordered object

Cel zamówienia

Aim of the order

Celem zamówienia jest dostawa prekursorów (tytanowego, cyrkonowego, hafnowego, glinowego, cynkowego i magnezowego) do reaktora ALD w cylindrach metalowych z gwintem NPT ¼” kompatybilnych z reaktorem ALD.

The aim of the order is delivery of the ALD precursors (titanium, zirconium, hafnium, aluminum, zinc and magnesium) in a metal cylinder compatible with the ALD reactor.

 

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Comprehensive description of the ordered subject is introduced in Appendix no. 1.

Kod CPV

CPV code

38900000-4

Nazwa kodu CPV

CPV code name

Różne przyrządy do badań lub testowania

 

Various instruments for research or testing

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Additional ordered objects

Brak

None

 

 

Harmonogram zamówienia

Order schedule

Wykonanie usługi nastąpi w maksymalnym terminie do 11.09.2017 r.

Service must be completed till 11.09.2017 r.

Załączniki

Appendices

Załącznik 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zał. 2 Formularz ofertowy

Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Appendix no. 1 Specifications subject of the order

Appendix no. 2 Offer

Appendix no. 3 Declaration

Warunki udziału w postępowaniu

Conditions for participation

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Permission to carry out given activity or action

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 • Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

 

The Offeror must meet the following conditions in order to be granted the order.

 • Offeror must have all legally required permits, licenses and authorisations necessary to carry out the given activity or action.
 • Offeror’s financial and business status allows them to complete the order.
 • Offeror has the resources and experience necessary to complete the order.
 • The Offeror should guarantee a method of completing the order that is beneficial from the point of view of the environment by minimising material use, waste, energy etc.

Wiedza i doświadczenie

Knowledge and experience

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

The Offeror should possess necessary knowledge and experience and employees capable of  order execution.

Potencjał techniczny

Technical potential

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent dysponujący potencjałem technicznym zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia.

The Offeror with technical potential which ensure proper performance of the contract may apply for the award of the contract.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Employees capable of completing the task.

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

The Offeror should have sufficient staff capable of completing the order.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Financial and business position

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

The Offeror’s financial and business position must be adequate to guarantee the completion of the order.

Dodatkowe warunki

Additional requirements

 1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym oferentem będzie:
 2. The Offeree will sign an agreement with the Offeror who proposes the best offer with the stipulation that the conditions of the agreement will contain:
 • dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620): posiadanie co najmniej oceny B;

 

 • in the case of public universities, national research institutes, institutes of the Polish Academy of Sciences or other organisations that carry out research and spread knowledge (as mentioned in art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014), which are subject to evaluation of research or research-and development activities (as mentioned in art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620)): holding a minimal grade of B.

 

 • dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadającej ocenę niższą od oceny B i dla pozostałych podmiotów: uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie temu oferentowi wykonania części merytorycznej projektu.

 

 • in the case of public universities, national research institutes, institutes of the Polish Adcademy of Sciences or other organisations that carry out research and spread knowledge (as mentioned in art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014), which are subject to evaluation of research or research-and development activities (as mentioned in art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620)) holding a lower grade than B and other institutions: obtaining a written premission by the Offeree from the National Centre for Research and Development allowing the Offeror to participate in part of the project.

 

 

 1. Jednocześnie z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z CBRTP osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 1. Also, any Offeror who has personal or financial connections with CBRTP is automatically excluded from the tender procedure. “Personal or financial connections” means mutual connections between the Offeree or persons authorized by the Offeree to incur obligations on his behalf or persons involved in the profess of preparing and carrying out the tender procedure and the Offerer, in particular:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 • being part of a civil law partnership,
 • owning more than 10% or company shares or stocks,
 • acting in the board of directors or as management, procurent or proxy,
 • marriage, first or second degree of lineal or collateral consanguinity or affinity, adoption, custody, guardianship.

Warunki zmiany umowy

Conditions for changing the agreement

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy na dostawę, a mających istotny wpływ na realizację Umowy nr POIR.01.01.01-00-1022/16, pn.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 

The Offeree allows for annexing the agreement with the given Offeror, especially due to circumstances unforeseen at the time of signing the agreement which might have a significant impact on carrying out the POIR.01.01.01-00-1022/16 agreement, of the project: “Development of hybrid photovoltaic cell”, due to changes of relevant legal regulations, natural or man-made disasters and other random events that are objectively independent of the Offeree and Offeror, that concern the changes in scope, time, and method of completing the order.

Lista dokumentów uzupełniających od dostawcy:

List of supplementary documents required from the supplier:

Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający
o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

An appropriate company registration document, or other document recognised by law, that verifies the persons authority to make legally binding decisions for the company.

Zamówienia uzupełniające:

Complementary orders:

Brak

None

Ocena oferty

Offer evaluation

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Evaluation criteria and point assignment procedure:

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Fulfilling the subject conditions – yes/no

Kryterium wyboru oferty:

Criteria for choosing the offer:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

The only criterion is price. Offers are assigned points in the scale of 100pts (from 0pts to 100pts – assigned proportionally to the lowest-priced net offer, i.e. minimal net price of all the offers divided by net price of the given offer times 100). The maximum number of points is 100pts.

Cena powinna być podana w EUR z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.

The price is supposed to be given in EUR, specifying net value and VAT due. The price should (if applicable) include and precisely distinguish the entirety of the wages due to the Offeror.

 

Wykluczenia

Exclusion from the procedure

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 21.08.2017r
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
  z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

The Offeree rejects an offer in the following cases:

 • The offer contains significant errors in price calculations
 • The contents of the offer do not match the ones specified in the inquiry
 • The offer shown by the Offeror does not meet the requirements specified in the inquiry
 • The offer was submitted post-deadline i.e. 21.08.2017
 • The offer was submitted by an Offeror, who is subject to exclusion due to existing financial or personal connections

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

The Offeree nullifies the tender procedure if:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

 • no valid offer was placed
 • the best offer or the lowest-price offer exceeds the amount the Offeree has allocated for financing the order, unless the Offeree is able to rise the amount to meet the best offer
 • a significant change of conditions has taken place such that completing the tender procedure or completing the order does not lay in the interest of the Offeree.