CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1012671 z dnia 24.11.2016 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21331
post-template-default,single,single-post,postid-21331,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1012671 z dnia 24.11.2016 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwoj        Znalezione obrazy dla zapytania ncbir           Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

Uwaga: aktualizacja terminu składania ofert: 09.12.2016r. godz.23:59:59

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1012671 z dnia 24.11.2016 r.

w zakresie planowania, wykonania i dostawy płytek krzemowych, ogniw krzemowych oraz mini-modułów wraz z materiałem referencyjnym, a także usługi charakteryzacji (pomiarów) przygotowanego i dostarczonego materiału.

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1598/15-00 pt. „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych”, realizowana w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł zamówienia:

Planowanie, wykonanie i dostawa płytek krzemowych, ogniw krzemowych oraz mini-modułów wraz z materiałem referencyjnym, a także usługa charakteryzacji (pomiarów) przygotowanego i dostarczonego materiału.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa  dnia  02.12.2016 r. do godz. 23:59:59.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwany dalej “CBRTP”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Numer ogłoszenia:

1012671

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz  z zapisem „Oferta  w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1012671 z dnia 24.11.2016 r. lub przesłać na adres  e-mail: pawel.balawender@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

– Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić  w formie pisemnej.

– Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.

– Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).

– Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje  w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.

– Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: pawel.balawender@cbrtp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paweł Balawender

tel. 885 110 810

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Planowanie, wykonanie i dostawa płytek krzemowych, ogniw krzemowych oraz mini-modułów wraz z materiałem referencyjnym, a także usługę charakteryzacji (pomiarów) przygotowanego i dostarczonego materiału.

Kategoria ogłoszenia

Usługa

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo

Wszystkie

Powiat

Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest wykonanie podłóż (mono-Si PERC) na potrzeby badań eksperymentalnych wraz z ogniwem i modułem referencyjnym.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno- rozwojowe.

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram zamówienia

Wykonanie usługi nastąpi w maksymalnym terminie do 31.05.2017 r.

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

* Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

* Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;

* Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

* Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać doświadczenie w zakresie:

* Laboratoryjnej produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych typu PERC,

* Pomiarów elektroluminescencyjnych ogniw typu PERC,

* Charakterystyki prądowo – napięciowej (IV) ogniw i modułów typu PERC.

Oferent powinien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w badaniach naukowych i badaniach założeń technologicznych rozwiązań stosowanych w przemyśle fotowoltaicznym oraz przygotowania pomiaru prototypów materiałowych w tym sektorze.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać niezbędne urządzenia oraz zaplecze techniczne potrzebne do wykonania prac będących przedmiotem zamówienia opisanych w Załączniku nr 1.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę z zastrzeżeniem, że warunkiem wejścia w życie umowy z wybranym oferentem będzie:

* dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41

ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620): posiadanie co najmniej oceny B;

* dla uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) posiadającej ocenę niższą od oceny B i dla pozostałych podmiotów: uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie temu oferentowi wykonania części merytorycznej projektu.

2. Jednocześnie z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z CBRTP osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

* uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

* posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

* pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

* pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Umowy nr POIR.01.01.01-00-1598/15-00, Projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta polegających na  zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów uzupełniających od dostawcy:

Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający  o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Zamówienia uzupełniające: 

Brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w EUR (Euro) jako wartość netto. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

* Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;

* Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

* Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;

* Oferta została złożona po wyznaczonym terminie

* Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku  z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

* nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

* wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której  prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

zalacznik-nr-1-specyfikacja-przedmiotu-zamowienia

zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy

zalacznik-nr-3-deklaracja

zapytanie-ofertowe-pl