CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZSMT/2021 Z DNIA 14.10.2021 r. NA NAJEM LABORATORIUM BADAWCZEGO DO TESTÓW DEMONSTRATORA ZROBOTYZOWANEGO SYSTEMU TYNKARSKIEGO
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
24330
post-template-default,single,single-post,postid-24330,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZSMT/2021 Z DNIA 14.10.2021 r. NA NAJEM LABORATORIUM BADAWCZEGO DO TESTÓW DEMONSTRATORA ZROBOTYZOWANEGO SYSTEMU TYNKARSKIEGO

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0045/18-00 z dnia 7 grudnia 2018 r. realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 19.10.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: agata.ogorek@cbrtp.pl

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w przypadku gdy:

 • złożona oferta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy.

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kwestie merytoryczne:

Grzegorz Sapeta, e-mail: grzegorz.sapeta@cbrtp.pl

tel. 783 110 010

 

Kwestie formalne:

Agata Ogórek, e-mail: agata.ogorek@cbrtp.pl

tel. 885 510 080

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem laboratorium badawczego do testów demonstratora zrobotyzowanego systemu tynkarskiego.

 

Kategoria ogłoszenia

Usługa 

 

Miejsce realizacji zamówienia

Cała Polska 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest najem laboratorium badawczego do testów demonstratora zrobotyzowanego systemu tynkarskiego.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kod CPV/nazwa kodu CPV

70000000-1 Usługi w zakresie nieruchomości

 

Harmonogram zamówienia

Okres najmu będzie trwał w terminie od 22 października 2021r. do 17 grudnia 2021 r. Przy czym termin rozpoczęcia najmu może ulec przesunięciu w sytuacji, gdy procedura wyboru oferenta przedłuży się z powodów formalnych, niezależnych od zamawiającego.

 

Załączniki

Załącznik nr 1

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Z udziału w  postępowaniu  ofertowym wykluczone są podmioty  powiązane z Centrum Badań i Rozwoju   Technologii   dla   Przemysłu   S.A. (zwana dalej „CBRTP S.A” lub ,,zamawiającym”) osobowo  i/lub  kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między CBRTP S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania  zobowiązań  w  imieniu CBRTP S.A. i/lub osobami wykonującymi w  imieniu  CBRTP S.A. czynności  związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępnej na stronie internetowej Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. w zakładce AKTUALNOŚCI pod linkiem:

https://www.cbrtp.pl/dla_oferentow/

 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY 

IKAL Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Spokojna 9.II lok. 157

85-838 Bydgoszcz

 

PEŁNA LISTA OFERENTÓW:

1. IKAL Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Spokojna 9.II lok. 157

85-838 Bydgoszcz