CBRTP | Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 02.11.2015 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
20731
post-template-default,single,single-post,postid-20731,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 02.11.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 02.11.2015 r.
w zakresie :
1. Udostępnienia/najmu aparatury i powierzchni laboratoryjnej,
2. Udzielenia prawa do wykorzystania w projekcie wynalazków/technologii,
3. Realizacji badawczych prac uzupełniających,
jako grupy działań niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych polegających na eksperymentalnej optymalizacji warunków wzrostu struktur krystalicznych z zastosowaniem reaktorów ALD i hydrotermalnych (wspomaganych mikrofalowo), dla finalnego wytwarzania elektrod wierzchnich krzemowych ogniw fotowoltaicznych, stanowiących element projektu nadawczego będącego przedmiotem wniosku o dofinansowanie planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

  • I osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
  • Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw
  • Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Nazwa i adres Zamawiającego:
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 100.100,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062,

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z załącznikiem nr 3 Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, będącym elementem dokumentacji konkursowej Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2015 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert od pośredników. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania mu środków pomocowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcie.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie dotyczy
1. udostępnienia/najmu aparatury i powierzchni laboratoryjnej, sprzętu technologicznego i pomiarowego koniecznego do prowadzenia prac badawczych w zakresie osadzania cienkich warstw i wytwarzania strukturyzacji elektrody górnej na ogniwie krzemowym i umożliwiający jednorodne pokrycie powierzchni o właściwościach przezroczystych warstw o przewodnictwie metalicznym (elektrody)

2. udzielenia prawa do wykorzystania w projekcie wynalazków/technologii

3. realizacji badawczych prac uzupełniających

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

24 miesięcy od dnia podpisania Umowy

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Wykaz wyposażenia laboratorium (narzędzi i urządzeń technicznych) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

2. Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez Wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji Wykonawcy;

3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wykonania prac badawczych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykonawca powinien dysponować minimum 3 pracownikami naukowymi, lub naukowo-technicznym, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie obsługi i prowadzenia badań z zastosowaniem sprzętu wskazanego w przedmiocie zamówienia, którzy będą zaangażowani w realizację przedmiotu zamówienia

4. Wykaz technologii zabezpieczonej patentem zbieżnej z tematyką przedsięwzięcia wraz z numerami zgłoszeń oraz stanu rozpatrzenia wniosku (w przypadku zgłoszeń, które nie procedura nie została zakończona);

5. Złożenie oferty wraz z przedstawieniem ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia;

6. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

7. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

8. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

2. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.

3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

4. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.

6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych oraz inne niewymienione.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia

Kryterium wyboru oferty:

a) 60% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia);

b) 20% doświadczenie w realizacji prac badawczych w zakresie modyfikacji ogniw krzemowych;

c) 20% wartość udostępnienia licencji na technologie możliwe do wykorzystania w ramach projektu .

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferent jest związany swoją ofertą w terminie 30 dni od dnia złożenia oferty.

VIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

Warunki płatności – zaliczkowanie cykliczne zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz zapisem „Oferta do zapytania nr 1 z dnia 02.11.2015 r.” do dnia  30.11.2015 do godz. 9:30.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.11.2015 r. o godzinie 10:30.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.cbrtp.pl.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cbrtp.pl

XI. INFORMACJE O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY

1. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa warunkowa, wiążąca Zamawiającego i zwycięskiego Oferenta jedynie w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania planowanego projektu w ramach konkursu dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta.

XII. PODMIOTY WYKLUCZONE Z POSTĘPOWANIA WYBORU WYKONAWCY:

Wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 3 „Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji”, nie może być zlecone podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu realizowanego w ramach POIR 2015, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

XIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Pytania związane z niniejszym zapytaniem ofertowym prosimy kierować do:

dr Eliza Chilimoniuk-Przeździecka

tel.: 887 110 510

email: eliza.przezdziecka@cbrtp.pl

Zapytanie do pobrania w wersji PDF zapytanie ofertowe