CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/H2020/2020 Z DNIA 01.04.2020 r. NA REALIZACJĘ USŁUG BADAWCZYCH.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
22865
post-template-default,single,single-post,postid-22865,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/H2020/2020 Z DNIA 01.04.2020 r. NA REALIZACJĘ USŁUG BADAWCZYCH.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 863227

 

Informacje o ogłoszeniu

 

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją Projektu pn. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” – „PULSE-COM”, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie umowy o grant nr 863227.

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 08.04.2020 r.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/H2020/2020 z dnia 01.04.2020 r. lub przesłać na adres e-mail:pawel.uss@cbrtp.pl.

 

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wymagać osobistego stawiennictwa w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Paweł Uss

tel. 885 110 310

e-mail: pawel.uss@cbrtp.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są usługi badawcze.

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo mazowieckie

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

 

Celem zamówienia są usługi badawcze.

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

 

 

Etap 1 (Work package 1 – WP1)

konsultacje merytoryczne w zakresie technik kontaktowania warstw przewodzących z materiałem piezoelektrycznym w postaci nanosłupków ZnO

Etap 2 (Work package 2 – WP2)

konsultacje merytoryczne w zakresie aktywacji powierzchni polimerów względem projektowanych procedur zarodkowania ZnO

Etap 3 (Work package 3 – WP3)

konsultacje merytoryczne w zakresie opracowania procedur pomiarowych z wykorzystaniem symulatora słońca

Etap 4 (Work package 4 – WP4)

projektowanie, prototypowanie systemu Micro Energy Harvesting i testowanie z partnerami konsorcjum projektowego

Etap 5 (Work package 5 – WP5)

selekcja materiałów merytorycznych i konsultacje w zakresie przygotowania publikacji naukowych, w tym udział
w konferencjach projektowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Ponadto:

 

 • wykonawca, wraz z wynikami prac, przeniesie na zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do własności intelektualnej powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 • w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługiwać będą zamawiającemu;
 • wykonawca udzieli zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wyników jego prac powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia;
 • wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie wyliczane na podstawie miesięcznej ewidencji czasu pracy, zawierającej również opis zrealizowanych prac;
 • odbiór prac stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi poprzez spisanie protokołu odbioru oraz przekazania części lub całości wyników z przeprowadzonych badań, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej, jeśli takie powstaną w związku  z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Harmonogram zamówienia

 

Projekt realizowany jest w okresie 36 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Przewidywany czas trwania umowy z wybranym wykonawcą:

 

 • od dnia zawarcia umowy (kwiecień 2020 r.) do końca listopada 2022 r.;
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia okresu obowiązywania umowy.

 

Załączniki

Załącznik nr 1

Warunki udziału w postępowaniu

 

A. Wiedza i doświadczenie

Personel oferenta (minimum 1 osoba) musi posiadać:

 • kierunkowe wykształcenie wyższe, stopień doktora i/lub tytuł profesora;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych, potwierdzone wykazem międzynarodowych projektów, stanowisk oraz odpowiedzialności;
 • publikacje naukowe w tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia.

B. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena oferty

 

A. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

 • Pierwsze kryterium oceny – CENA: Oferty oceniane w skali 60 pkt (od 0 do 60 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 60).

Maksymalna liczba punktów to 60.

Cena powinna być podana w PLN. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy. Ceny w ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty, zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

 • Drugie kryterium oceny – DOŚWIADCZENIE PERSONELU– maksymalna liczba punktów to 30:

 

poniżej 3 lat doświadczenia

0 pkt

od 3 do 5 lat doświadczenia

15 pkt

powyżej 5 lat doświadczenia

30 pkt

 

 • Trzecie kryterium oceny – PUBLIKACJE I DOROBEK NAUKOWY PERSONELU- maksymalna liczba punktów to 10:
 • poniżej 3

  0 pkt

  3 i więcej

  10 pkt

   

  Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

   

  B. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

   

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 08.04.2020 r.;
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

   

  C. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Dodatkowe informacje

  A. Dodatkowe warunki wyboru:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wielu wykonawców tego samego obszaru prac celem utworzenia zespołu roboczego o ile nie zostanie zidentyfikowany w procedurze ofertowania i wyboru wykonawcy, oferent zdolny do samodzielnego wykonania zamówienia.

  B. Zmiana umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu z wybranym wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację umowy o grant nr 863227 oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, polegających m.in. na zmianie zakresu, sposobu, terminu wykonania przedmiotu zamówienia.