CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/TECH/2021 Z DNIA 02.04.2021 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU “OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH DO ZASTOSOWAŃ W BEZKRZEMOWYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH”.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
23800
post-template-default,single,single-post,postid-23800,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/TECH/2021 Z DNIA 02.04.2021 r. NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU PROJEKTU “OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH DO ZASTOSOWAŃ W BEZKRZEMOWYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH”.

 

Poniżej PYTANIA OD OFERENTÓW wraz z odpowiedziami zamawiającego:

 

Pytanie 1: Czy lokalizacja miejsca przeprowadzenia audytu to Warszawa czy również Kraków?

Odpowiedź: Informujemy, że lider projektu tj. CBRTP S.A. realizuje projekt w Warszawie. Pozostałymi miejscami realizacji projektu są: Kraków oraz Bydgoszcz.

W celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się pandemii COVID19 dopuszczamy możliwość przeprowadzenia audytu zdalnego w Krakowie i Bydgoszczy.

 

Informacje o ogłoszeniu

Audyt zostanie przeprowadzony w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG.

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13.04.2021 r.

 

Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „zamawiającym”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestrowy BDO: 000331689.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/TECH/2021 z dnia 02.04.2021 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Ponadto:

każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

• oferta musi być sporządzona w języku polskim,

• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,

Zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.

Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 13 kwietnia 2021 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Maciocha

tel. 726 510 110

 

Kategoria ogłoszenia

Usługi

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie audytu projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, (zwanego dalej: Projektem) realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą:
a) Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (dalej: CBRTP S.A.)
b) Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk (dalej: IMIM PAN)
c) Hanplast Sp. z o.o.

 

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny audytu Projektu, którego efektem będzie sporządzenie Sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii na temat:
1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;
3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla projektu ewidencji księgowej.

Efektem końcowym audytu będzie sporządzenie Sprawozdania z audytu wraz z wydaniem opinii z audytu.

 

Poniżej Zamawiający przedstawia ogólne informacje o projekcie:

 • przybliżona wysokość poniesionych kosztów kwalifikowanych w projekcie – 8 800 000 PLN;
 • liczba środków trwałych w budowie:
  a) CBRTP S.A.- 2
  b) IMIM PAN- 0
  c) Hanplast Sp. z o.o.- 1
 • liczba środków trwałych:
  a) CBRTP S.A.- 2
  b) IMIM PAN- 1 środek trwały, 1 WNiP
  c) Hanplast Sp. z o.o.- 0
 • liczba usług badawczych realizowanych przez zewnętrzne podmioty na rzecz Konsorcjantów:
  a) CBRTP S.A.- 2
  b) IMIM PAN- 2
  c) Hanplast Sp. z o.o.- 0
 • liczba zatrudnionych w projekcie (od początku jego trwania):
  a) CBRTP S.A.- 14 osób obecnie zatrudnionych, 11 osób, z którymi ustał stosunek pracy
  b) IMIM PAN-10 osób
  c) Hanplast Sp. z o.o.- 10 osób
 • liczba przeprowadzonych i rozstrzygniętych procedur zakupowych:
  a) CBRTP S.A.-31
  b) IMIM PAN-23, w tym 1 przeprowadzona zgodnie z Ustawą PZP.
  c) Hanplast Sp. z o.o.- 3

Kod CPV/nazwa kodu CPV

79212000-3- usługi audytu

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

Załączniki

Załącznik nr 1- formularz ofertowy wraz ze specyfikacją

 

Załącznik nr 2- oświadczenie nt. posiadanych uprawnień

 

Załącznik nr 3- doświadczenie personelu oddelegowanego do przeprowadzenia audytu

 

Załącznik nr 4- oświadczenie nt. braku powiązań osobowych lub kapitałowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Audyt musi zostać przeprowadzony przez audytora, spełniającego wymogi określone w załączniku nr 2.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty lub osoby fizyczne, które podpiszą w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 4 zawarte tam oświadczenie.

 

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym Załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4.

 

W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami. Kryteria oceny ofert i ich wagi:

a) Cena – 80% – waga 80 pkt. Sposób wyliczenia:

Cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 80.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

b) Doświadczenie personelu oddelegowanego do przeprowadzenia audytu – 20% – waga 20 pkt. Sposób wyliczenia:

Maksymalnie można podać 10 projektów, przy czym:

 • za 1 projekt można uzyskać maksymalnie 2 pkt.;
 • audyty podanych projektów powinny dotyczyć okresu od 2018 roku.

W celu potwierdzenia doświadczenia personelu należy uzupełnić załącznik nr 3.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które w okresie 3 lat poprzedzających audyt dokonywały badania sprawozdania finansowego Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. oraz wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo.

Zamawiający dokona weryfikacji w tym zakresie na podstawie załącznika nr 1 i załącznika nr 4.

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dla Oferentów dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępnej na stronie internetowej Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. w zakładce AKTUALNOŚCI pod linkiem:

https://www.cbrtp.pl/dla_oferentow/

 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

AS AUDYT, SZKOLENIA Jacek Sudomirski

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY

AS AUDYT, SZKOLENIA Jacek Sudomirski

ul. Podhalańska 10/11

85-132 Bydgoszcz

Data wpłynięcia oferty: 12.04.2021 r.

 

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

1. AS AUDYT, SZKOLENIA Jacek Sudomirski

ul. Podhalańska 10/11

85-132 Bydgoszcz

2. Varsovia Capital Sp. z o.o.

ul. Bagno 2/73

00-112 Warszawa

3. Audim – Andrzej Dwórnik

ul. Działkowa 26/8

50-538 Wrocław

4. Grupa Gomułka – Euroedukacja Sp. z o.o.

ul. Jana Matejki 4

40-077 Katowice