CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2016/POIR1.1.1 z dnia 04.07.2016 r
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21162
post-template-default,single,single-post,postid-21162,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2016/POIR1.1.1 z dnia 04.07.2016 r

Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwoj Znalezione obrazy dla zapytania ncbir

Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

   

Uwaga: aktualizacja załącznika nr 1 w dniu 06.07.2016. W związku z aktualizacją załącznika wydłużamy termin składania ofert do dnia 13.07.2016, godz. 16:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/07/2016/POIR1.1.1 z dnia  04.07.2016 r.

w zakresie: Dostaw odczynników chemicznych na potrzeby projektu badawczego

 1. Wprowadzenie

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. zaprasza do składania ofert na dostawy np. materiałów chemicznych do realizacji prac badawczych w ramach planowanego do dofinansowania Projektu: pt. „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie porównania ofert z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020.
 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 • Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (dz U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.).
 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup odczynników chemicznych Do przeprowadzenia testów badawczych zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/07/2016/POIR1.1.1 z dnia  04.07.2016 r. na potrzebę realizacji projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania komponentu i pasty miedziowej wykorzystywanej w procesie produkcji kontaktów elektrycznych ogniw krzemowych”

 1. Opis części zamówienia- jeżeli dopuszcza się składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 1. Termin realizacji zamówienia:

Zakup materiałów chemicznych do testów-najpóźniej do dnia 22.07.2016 r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenia zamówienia może ubiegać się oferent spełniający następujące warunki:

a) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa Zamówień publicznych.

d) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

e) Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencyjny:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Złota 59,

00-120 Warszawa

e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl; office@cbrtp.pl

tel: 887 110 410

 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawca w sprawach związanych z postepowaniem upoważniony jest: Pan Wojciech Konieczny email: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

tel. 887 110 410

 1. Miejsce i termin składania ofert:

a) Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/2016/POIR1.1.1 z dnia 04.07.2016.” lub przesłać na adres e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

b) Ostateczny termin składania ofert upływa dnia  13.07.2016r. do godz. 16:00

c) W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

d) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.07.2016 r. o godzinie 17:00

e) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

f) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

g) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

h) Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.cbrtp.pl.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

a) Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

b) Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.

c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

d) Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.

e) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.

f) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych oraz inne niewymienione.

 1. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Warunki płatności –2 zaliczkowanie cykliczne zgodnie z harmonogramem realizacji projektu

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

a) Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

b) Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 01/07/2016/POIR1.1.1 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego

c) Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny

 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

a) Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia

b) Kryterium wyboru oferty:

 • 100% cena (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia);
 1. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cbrtp.pl

 1. Informacje dodatkowe:

a) Otwarcie ofert jest jawne

b) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert

c) Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, którego/których ofertę/oferty wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia

d) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Załączniki

a) Załącznik nr 1

b) Załącznik nr 2

c) Załącznik nr 3