CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21561
post-template-default,single,single-post,postid-21561,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny        Podobny obraz       Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.

 

Wprowadzenie

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji prac badawczych w ramach planowanych do dofinansowania Projektów pn. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji” w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczorozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz pn. „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących wytycznych zwłaszcza w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

• Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (dz U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa reaktora ALD do eksperymentalnego prototypowania warstw na podłożach krzemowych w toku realizacji prac badawczych i rozwojowych zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/04/2017 z dnia 12.04.2017 r. na potrzebę realizacji projektu pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”

Kod CPV: 38000000-5

Nazwa kodu: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

 

3. Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do 20 tygodni od daty podpisania umowy.

 

5. Warunku udziału w postępowaniu:

O udzielenia zamówienia może ubiegać się oferent spełanijący następujące warunki:

a. Posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawa Zamówień publicznych.

d. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

ul. Złota 59,

00-120 Warszawa

e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl; office@cbrtp.pl

tel: +48 887 110 410

fax: n/d

 

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawca w sprawach związanych z postepowaniem upoważniony jest: Pan Wojciech Konieczny email: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

tel. + 48 887 110 410

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert: a. Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.” lub przesłać na adres e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

b. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29.05.2017 r.

c. W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

d. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

e. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

f. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

g. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.cbrtp.pl w zakładce aktualności/ zamówienia.

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty

a. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

b. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia w tym rysunki techniczne, specyfikacje itp., którego dostawę oferuje wykonawca.

c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

d. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.

e. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.

f. Do oferty należy załączyć stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu

g. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych oraz inne niewymienione.

 

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Warunki płatności – w terminie 21 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.

 

13. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

a. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

b. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r. oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego

 

14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

− nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

− cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

− wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN)

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

a. Spełnianie warunków podmiotowych spełnia/nie spełnia;

b. Kryterium wyboru oferty:

 

Całkowita liczba punktów do zdobycia wynosi 100:

– 40 punktów – suma otrzymanych punktów za każdy punktowany parametr

– 60 punktów – cena;

60 punktów za parametr cena otrzymuje oferent spełniający wszystkie parametry minimalne oraz jednocześnie oferujący najniższą cenę. Oferenci proponujący rozwiązania spełniające parametry minimalne, jednakże oferujące cenę wyższą od ceny najniższej, za parametr cena otrzymają liczbę punktów obliczoną z poniższego wzoru:

Liczba punktów = 60 – ((cena proponowana – cena najniższa) / cena najniższa) * 60

Zgodnie z powyższym wzorem wzrost ceny w stosunku do ceny najniższej o x% powoduje spadek ilości przyznanych punktów za kryterium cena o x%

 

17. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 

18. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cbrtp.pl oraz drogą elektroniczną (e-mail).

 

19. Informacje dodatkowe:

a. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert;

b. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

d. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, którego/których ofertę/oferty wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.

e. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

20. Załączniki

a. Załącznik nr 1– Specyfikacja przedmiotu zamówienia

b. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

c. Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Zapytanie ofertowe 2017.04.28

Załącznik 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 2017-04-28

Załącznik 2. Formularz ofertowy ALD

Załącznik 3. Oświadczenie o braku powiązań ALD