CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 r.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
21442
post-template-default,single,single-post,postid-21442,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny        Podobny obraz       Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 r.

 

Wprowadzenie

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji prac badawczych w ramach planowanego do dofinansowania Projektu pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji” w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących wytycznych zwłaszcza w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
 • Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (dz U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa reaktora ALD do eksperymentalnego prototypowania warstw na podłożach krzemowych w toku realizacji prac badawczych i rozwojowych zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 r. na potrzebę realizacji projektu pt. Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji.

Kod CPV: 38000000-5

Nazwa kodu: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

 

3. Opis części zamówienia- jeżeli dopuszcza się składania ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2017 r.

 

5. Warunku udziału w postępowaniu:

 

O udzielenia zamówienia może ubiegać się oferent spełanijący następujące warunki:

 1. Posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa Zamówień publicznych.
 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl; office@cbrtp.pl

tel: +48 887 110 410

fax: n/d

 

 7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawca w sprawach związanych z postepowaniem upoważniony jest: Pan Wojciech Konieczny email: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

tel. + 48 887 110 410

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 • Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 r.” lub przesłać na adres e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl
 • Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 27.03.2017 r.
 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: https://www.cbrtp.pl w zakładce aktualności/ zamówienia.

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych oraz inne niewymienione.

 

11. Termin związania ofertą: 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

 

Warunki płatności – w terminie 21 dni od dostawy przedmiotu zamówienia.

 

13. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
 • Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 01/02/2016/RPO2.1 z dnia 24.02.2017 r. oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego
 • Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny

 

14. Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą: 

 

Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN) bądź w walucie obcej. W przypadku ofert wyrażonych w walucie obcej przeliczenie na PLN nastąpi według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia
 • Kryterium wyboru oferty:
   • 100% cena (od 0% do 100%-liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto z nadesłanych ofert/ cena netto rozpatrywanej oferty) wskazana na formularzu ofertowym z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia;

 

17. Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 

18. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem https://www.cbrtp.pl

 

19. Informacje dodatkowe:

 • Otwarcie ofert jest jawne
 • Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert
 • W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • W sytuacji złożenia ofert w tej samej cenie Zamawiający może żądać ofert dodatkowych
 • Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, którego/których ofertę/oferty wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia
 • Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

20. Załączniki

 • Załącznik nr 1- Specyfikacja przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 2 – formularz oferty
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

21. Załączniki dodatkowe

 

Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu.

 

 

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja przedmiotu zamówienia ALD Oświadczenie o braku powiązań ALD Formularz ofertowy ALD

Oświadczenie o braku powiązań ALD

Formularz ofertowy ALD