CBRTP | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/POIR1022/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. na zakup komponentów do instalacji próżniowej i wodnej ALD.
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
22229
post-template-default,single,single-post,postid-22229,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/POIR1022/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. na zakup komponentów do instalacji próżniowej i wodnej ALD.

Informacje o ogłoszeniu

UWAGA ZMIANA: Niniejszym informujemy, że został wydłużony termin składania ofert w postępowaniu nr 01/POIR1022/2019 na zakup komponentów do instalacji próżniowej i wodnej ALD. Nowy termin nadsyłania ofert upływa 12 lutego 2019 r. Przyczyną wprowadzonej zmiany był błąd w ilościach sztuk przedmiotu zamówienia w Załączniku nr 1. Poprawiony Załącznik nr 1 został zaktualizowany i stanowi element niniejszego postępowania.   

Zakup zostanie dokonany w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1022/16-00 z dn. 18.05.2017 r. projektu pt. „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”, realizowanej w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa 12 lutego 2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwany dalej “CBRTP” lub „zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz  z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/POIR20122/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.” lub przesłać na adres  e-mail: kacper.putynkowski@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 • załącznik nr 1,
 • załącznik nr 3,
 • stosowny dokument rejestrowy spółki (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa,
 • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
 • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
 • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
  zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Wojciech Konieczny

tel. 887 110 410

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup komponentów do instalacji próżniowej i wodnej ALD.

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest zakup komponentów do instalacji próżniowej i wodnej ALD.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 28 lutego 2019 r.

Załączniki

Załącznik 1_specyfikacja zamówienia_komponenty do ALD

Załącznik 2_formularz ofertowy

Załącznik 3_oświadczenie o braku powiązań_komponenty do ALD

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel posiadający doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
 • oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Potencjał techniczny

Oferent powinien posiadać niezbędne urządzenia oraz zaplecze techniczne potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien zatrudniać personel posiadający doświadczenie w realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1022/16, dotyczącej projektu pn.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny w ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. po 12 lutego 2019 r.,
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
  z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Wybrany został:

SANECO Sp. z o.o.