CBRTP | Zapytanie ofertowe nr 01/1022/2019 z dnia 17.07.2019 na audyt projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
22387
post-template-default,single,single-post,postid-22387,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Zapytanie ofertowe nr 01/1022/2019 z dnia 17.07.2019 na audyt projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00
-1022/16-00 zawartej 18.05.2017 r., Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W trakcie audytu weryfikacji będą podlegały następujące elementy:

 • audyt obejmie okres realizacji projektu trwający od 1.04.2017 r. do 1.07.2019 r.;
 • wielkość wydatków kwalifikowanych w projekcie osiągniętych w ww. okresie – 3 093 113,34 PLN;
 • wnioski o płatność – ilość: 11;
 • audyt obejmie ok. 500 dokumentów księgowych, na które składają się: wyciągi bankowe, listy płac, faktury zakupu;
 • audyt obejmie analizę zgodności z budżetem projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu procedur zakupowych zrealizowanych zgodnie z wytycznymi zasady konkurencyjności- liczba przeprowadzonych zapytań ofertowych: 45

III. Termin składania ofert

Do dnia 25.07.2019 r.

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta, pod adresem zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/1022/2019 z dnia 17.07.2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl   
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego na kopercie.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/podpisem).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Oferta powinna zawierać CV osób, które w imieniu wykonawcy zrealizują audyt projektu

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

V. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki: 
– zatrudniają zespół posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
– posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;
– posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia.

VI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Maciocha, tel. 726 510 110

 

 • Miejsce realizacji zamówienia

Warszawa, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

 

 • Dane dla oferentów:

Kod CPV: 79212000-3 – Usługi audytu

 

IX. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni od dnia podpisania umowy. Efektem finalnym audytu będzie raport wraz z opinią z audytu.

 

X. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy na dostawę, a mających istotny wpływ na realizację umowy nr POIR.01.01.01-00-1022/16, pn.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Wartość zmiany umowy nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

 

XI. Załączniki

XII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN/EUR z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.
Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty, zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

XIII. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z CBRTP S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIV. Dodatkowe warunki

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub/i kapitałowych. 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

AS AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski

 

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY 

AS AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski
Ul. Podhalańska 10/11
85-132 Bydgoszcz
data wpłynięcia: śr. 24.07.2019 19:18

 

 

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

 

 • AS AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski
  Ul. Podhalańska 10/11
  85-132 Bydgoszcz
  data wpłynięcia: śr. 24.07.2019 19:18

 

 • Kancelaria Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski
  Ul. Śliwkowa 1A

81-198 Pierwoszyno
data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 16:23

 

 • MaxFinanse Sp. z o.o.
  Ul. Składowa 10
  19-400 Olecko

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 11:19

 

 • VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk
  Al. Roździeńskiego 90/145
  40-203 Katowice

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 21:58

 

 • AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP.Z O.O.
  Ul. Chmielna 2 lok. 31
  00-020 Warszawa

data wpłynięcia: niedz. 21.07.2019 10:55

 

 • AUDITIO Sp. z o.o.
  Ul. Kolarska 141
  94-125 Łódź

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 23:45

 

 • DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J.
  Ul. Armii Krajowej 15/7
  45-071 Opole

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 13:03

 

 • Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Twarowska-Rybicka
  Ul. Stanisława Augusta 30 lok.8
  03-847 Warszawa

data wpłynięcia: pon. 22.07.2019 21:40

 

 • Kancelaria Biegłych Rewidentów „Audyt-Plus” Sp. z o.o.
  Ul. Wrzesińska 4/2
  31-031 Kraków

data wpłynięcia: wt. 23.07.2019 08:20

 

 • KPW Audytor Sp. z o.o.
  Ul. Tymienieckiego 25c/410
  90-350 Łódź

data wpłynięcia: wt. 23.07.2019 16:42

 

 • Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz
  Ul. Piotrkowska 270
  90-361 Łódź

data wpłynięcia: czw. 18.07.2019 13:53

 

 • Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
  Ul. Jana Matejki 4
  40-077 Katowice

data wpłynięcia: śr. 24.07.2019 11:24

 

 • Morison Finansista Audit Sp. z o.o.
  Ul. Główna 6
  61-005 Poznań

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 12:57

 

 • POL-TAX 2 Sp. z o.o.
  Ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91
  03-982 Warszawa

data wpłynięcia: pon. 22.07.2019 11:59