CBRTP | Portfolio Categories projekty
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
60
archive,tax-portfolio_category,term-projekty,term-60,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Opracowanie panelu prezentującego pismo Braille’a dla osób niedowidzących i niewidomych

Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie oraz wykonanie integrowanego z dostępnymi urządzeniami elektronicznej infrastruktury publicznej panelu wyświetlającego w 8 punktowym piśmie Braille’a tekst w 20 komórkach (jedna komórka to jeden znak) w jednej linii. Dzięki wypracowaniu nowej technologii powstanie nowy produkt ułatwiający osobom niewidomym korzystanie z urządzeń przestrzeni publicznej, które obecnie nie są dla nich dostępne (bankomaty, biletomaty, infokioski). Opracowana technologia pozwoli na dostęp do prezentowanych na urządzeniach informacji poprzez dotyk, bez konieczności pozbawiania się zmysłu słuchu.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Dostępność Plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0063/2020.

 

Tytuł: Opracowanie panelu prezentującego pismo Braille’a dla osób niedowidzących i niewidomych

 

Okres realizacji: 01.12.2021 r. – 31.03.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 603 611,49 zł

Kwota dofinansowania: 2 603 611,49 zł

Opracowanie zespołu czujników do badania jakości prochu poliamidowego wykorzystanego w procesie wytwarzania przyrostowego techniką SLS i algorytmu kompensującego pracę drukarki 3D SLS

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania przeznaczonego do weryfikacji jakości materiału wejściowego używanego do druku 3D SLS (prochu PA12 – poliamidu-12), która umożliwi zastąpienie laboratoryjnej analizy off-line pomiarami co najmniej atline. Rezultat projektu przyczyni się do ograniczenia przestojów, zmniejszenia a docelowo wyeliminowania konieczności ręcznego pobierania próbek oraz zapewnienia zgodności detali wyjściowych z procesu druku 3D SLS ze specyfikacją przy każdym cyklu wytwarzania.

 

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie 3D Bistro Sp. z o.o. (Lider projektu) i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A (konsorcjant). Lider projektu specjalizuje się w produkcji druku 3D, a partner naukowy jest jednostką naukową specjalizującą się w badaniach z zakresu inżynierii materiałowej, chemii, fizyki oraz elektrotechniki, w tym automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0791/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Opracowanie zespołu czujników do badania jakości prochu poliamidowego wykorzystanego w procesie wytwarzania przyrostowego techniką SLS i algorytmu kompensującego pracę drukarki 3D SLS

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

 • 3D Bistro Sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Rozwoju technologii dla Przemysłu S.A.

 

Okres realizacji: 01.12.2021 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 7 300 280,19

Kwota dofinansowania: 6 135 094,90

Wkład własny: 1 165 185,29 zł

Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

Przedmiotem projektu jest opracowanie przenośnego analizatora oddechu, który pozwala na bezinwazyjne monitorowanie cukrzycy na podstawie analizy śladowych ilości biomarkerów cukrzycy (głównie acetonu i etylenu, ale także metanolu, etylobenzenu i izoprenu) w wydychanym powietrzu. Fakultatywnie urządzenie zostanie rozszerzone o moduł telemedyczny, zbierającego w aplikacji pomiary, przypominającego o konieczności dokonania badania samokontrolnego, czy też sygnalizującego zbyt wysoki lub zbyt niski poziom glukozy. Zarówno budowa urządzenia jak i sposób jego działania podyktowane są potrzebom wszystkich diabetyków, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i wzrokowymi, które są częstymi powikłaniami długotrwałej cukrzycy. Analizator biomarkerów nie tylko zwiększy samodzielność wspominanej grupy, ale także wprowadzi komfort samobadania, w przeciwieństwie do ogólnodostępnych pomiarów inwazyjnych glukometrem paskowym.

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020.

 

Tytuł: Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – lider projektu
 • Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.08.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 992 271,91 zł

Kwota dofinansowania: 2 768 058,97 zł

Wkład własny: 224 212,94 zł

Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji włóknin wielowarstwowych, gdzie warstwa zewnętrzna będzie wykazywać właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Warstwę tę stanowi kompozyt polimerowy, zawierający submikronowe cząstki aktywne, który połączy właściwości antyseptyczne jonów srebra i miedzi, cytostatyczne ZnO oraz katalityczne TiO2. Dodatkowo obecność cząstek ZnO i TiO2 w powiązaniu z procedurą aktywacji powierzchni w wykorzystującej wyładowanie (plazma atmosferyczna lub wyładowanie koronowe) w atmosferze zawierającej wodę, nada powierzchni zewnętrznej hydrofilowość, konieczną do stworzenia środowiska warunkującego skuteczne działanie jonów Ag+ i Cu2+. Kompozytowa warstwa zewnętrzna będzie osadzona na hydrofobowej warstwie nośnej. Warstwa wewnętrzna zostanie wykonana z włókniny zapewniającej komfort użytkowania lub odpowiednią wytrzymałość w zależności od zastosowań. Do wytworzenia włóknin na poszczególne warstwy zostaną wykorzystane metody elektroprzędzenia, melt-blown i spunbond w zależności od funkcji danej warstwy włókniny. Zadania projektu skupiać się będą na doborze składu napełniacza do wytworzenia włókniny kompozytowej technikami elektroprzędzenia lub melt-blown. Do produkcji warstwy nośnej wykorzystana zostanie metoda melt-blown, pozwalająca na otrzymanie hydrofobowych włóknin o wysokich parametrach filtracji. Warstwę wewnętrzną otrzyma się metodą spunbond.

Planuje się wytworzenie kilku wariantów warstw w zależności od zastosowań. Ważnym elementem badań będzie opracowanie wiarygodnych testów właściwości antyseptycznych włóknin.

Rezultatem projektu będzie technologia produkcji wielowariantowej włókniny, która wykazuje właściwości wiruso-, bakterio- i grzybobójcze. Planowane zastosowanie włókniny to m. in. medyczne środki ochrony indywidualnej, antyseptyczne filtry HEPA różnych klas filtracji do zastosowania
w urządzeniach klimatyzacyjnych i przeciwdrobnoustrojowe włókniny budowlane.

 

Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej 

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

 • HPT Innovation Sp. z o. o. – lider projektu
 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 

Okres realizacji: 10.10.2020 – 30.06.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 31 621 138,08 zł

Kwota dofinansowania: 21 163 710,88 zł

Wkład własny:  10 457 427,20 zł

Technologia kontroli jakości detali polimerowych wytwarzanych w procesach małoseryjnych i wielokomponentowych

TECHNOLOGIA KONTROLI JAKOŚCI DETALI POLIMEROWYCH WYTWARZANYCH W PROCESACH MAŁOSERYJNYCH I WIELOKOMPONENTOWYCH

 

Celem projektu jest opracowanie technologii automatyzacji procesów kontroli jakości detali z produkcji małoseryjnej i wielokomponentowej o dużej zmienności modeli w czasie, przyczyniającej się do zwiększenia skuteczności kontroli jakości, ograniczenia produkcji wadliwej i materiałochłonności, oraz poprawy wydajności produkcji. Wypracowanie zbioru algorytmów równoległych, metod mapowania powierzchni detali oraz fuzji danych, umożliwi ciągłą selekcję i kontrolę jakości oraz dystrybucję wewnętrzną wielu detali wytwarzanych jednoczenie w wydajności 12-20 tys. szt./h.

 

Etapy projektu obejmują opracowanie i przetestowanie laboratoryjnie algorytmów fuzji i analizy obrazów z kamer, danych z profilometrów oraz danych z układów sterowania, umożliwiające wykrycie wszystkich istotnych wad produkowanych detali i ich selekcję w ciągu technologicznym. Zaplanowano również zaprojektowanie linii demonstracyjnej, opracowanie elementów automatyki i mechaniki dla systemu transportu i pozycjonowania detali w procesie selekcji i kontroli jakości, jak również integracja elementów linii demonstracyjnej, demonstrację systemu selekcji i kontroli jakości na bazie eksperymentalnego środowiska umożliwiającego potwierdzenie jej kluczowych parametrów. Etapy IV i V będą obejmować optymalizację technologii w procesie wielokrotnych testów wydajnościowych uwzględniających zróżnicowane nastawy komponentów technologii.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie Hanplast Sp. z o.o. i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. Wyniki zostaną wdrożone w działalności HANPLAST.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0116/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Technologia kontroli jakości detali polimerowych wytwarzanych w procesach małoseryjnych i wielokomponentowych

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

 • Hanplast Sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Rozwoju technologii dla Przemysłu S.A.

 

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 30 236 337,00 zł

Kwota dofinansowania: 18 606 807,30 zł

Wkład własny: 11 629 529,70 zł

Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla

Celem projektu jest opracowanie technologii badań zjawisk transportu nośników ładunku w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla. Rezultatem projektu będzie opracowana

i przetestowana w warunkach demonstracyjnych technologia pomiarów służąca do określenia parametrów koncentracji nośników.

W projekcie opracowana zostanie własna technologia pomiarowa do badań efektu Halla dedykowana potrzebom projektowym CBRTP S.A.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.02.03.02-12-0079/19-00 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł: „Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla”

 

Okres realizacji: 30.06.2020r. – 31.01.2021r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 492 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Wkład własny: 152 000,00 zł

Powłoki barierowe i hydrofobowe do zastosowania w formach wtryskowych

POWŁOKI BARIEROWE I HYDROFOBOWE DO ZASTOSOWANIA W FORMACH WTRYSKOWYCH

 

Celem projektu jest zwiększenie wydajności produkcji poprzez ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie cykli serwisowania form wtryskowych ze względu na opóźnienie procesów zanieczyszczania układu kanałów chłodzących w formach wtryskowych.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum w składzie HANPLAST Sp. z o.o. i CBRTP S.A. Część prac badawczych zostanie zleconych do dwóch instytutów PAN – Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Maszyn Przepływowych.

Etapy projektu obejmują wytworzenie instalacji demonstracyjnej, akwizycję szczegółowych danych na temat warunków pracy układu chłodzenia ze szczególnym uwzględnieniem kanałów chłodzących form wtryskowych i opracowanie modelu pracy układu chłodzenia i relacji warstwy zanieczyszczeń z ograniczeniem przepływu i wydajności wymiany ciepła oraz procesu wytwarzania detali. Kolejnym krokiem jest opracowanie technologii oczyszczania kanałów chłodzących pozwalającej na uzyskanie efektu automatycznego oczyszczania w trakcie eksploatacji formy, jako alternatywnej metody oczyszczania w stosunku do obecnych, wymagających zatrzymania pracy formy oraz opracowanie technologii niskoenergetycznego wytwarzania powłok antykorozyjnych i hydrofobowych, które zabezpieczą kanały chłodzące przed zarastaniem. Wszystkie technologie zostaną zintegrowane i zweryfikowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a następnie zademonstrowane i zoptymalizowane w warunkach operacyjnych zakładu HANPLAST.

Wyniki projektu będą innowacyjne w skali rynku polskiego i rynków zagranicznych. Innowacja ma charakter procesowy.

Technologia zostanie wdrożona w działalności gospodarczej HANPLAST przez jej implementację w ramach nowej inwestycji przebudowy systemu dystrybucji czynnika chłodzącego na terenie całego zakładu. W efekcie HANPLAST zwiększy efektywność układu chłodzącego, a tym samym wydajność produkcji. Odbiorcami pośrednimi wyników będą obecni i przyszli klienci HANPLAST, którzy będą mogli zwiększyć skalę rocznych zamówień.

 

Projekt jest realizowany w związku z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0541/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Powłoki barierowe i hydrofobowe do zastosowania w formach wtryskowych

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • Hanplast Sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 27 404 136,50 zł

Badania przemysłowe: 25 428 797,11 zł

Prace rozwojowe: 1 975 339,39 zł

Kwota dofinansowania: 19 775 503,86 zł

Badania przemysłowe: 18 985 368,11 zł

Prace rozwojowe: 790 135,75 zł

Wkład własny: 7 628 632,64 zł

Foto-piezoelektryczny mikroprzełącznik oparty na światłoczułym kompozycie

FOTO-PIEZOELEKTRYCZNY MIKROPRZEŁACZNIK OPARTY NA ŚWIATŁOCZUŁYM KOMPOZYCIE

 

PULSE-COM ma na celu odkrycie przełomowych rozwiązań technologicznych w zakresie fotoaktywowanych urządzeń i ich wykorzystania w ramach nowego obszaru badań – fotoaktywowanej piezoelektryczności. W ramach projektu zostaną zbadane i ulepszone właściwości nowatorskich, niedrogich fotomobilnych folii polimerowych (PMP) w połączeniu z nowoczesnymi bezołowiowymi piezoelektrykami (PZL) w celu wytworzenia nowych materiałów kompozytowych przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań. Na podstawie badań eksperymentalnych i modelowania właściwości materiałów kompozytowych zespoły projektowe rozpoczną projektowanie, prototypowanie i eksperymentalną charakterystykę foto-piezo-aktuatorów (PMP-PZL). Projekt, poprzez badania interdyscyplinarne, będzie dotyczył zastosowania odpowiednich materiałów i strategii w układach optycznych w celu zwiększenia i dostrojenia absorpcji światła, co w konsekwencji zwiększy wydajność urządzeń PMP.

Z docelowymi modelami elektromechanicznymi i innowacyjnymi procesami wzrostu przeprowadzona zostanie optymalizacja kompozytu piezoelektrycznego w celu poprawy jego wydajności, a tym samym czułości w połączeniu z PMP. Urządzenie PMP-PZL zostanie zintegrowane z bardziej złożonymi systemami optoelektronicznymi.

Rezultatem projektu będą prototypy systemów opartych na foto-aktywnych maszynach w skali mezo, w tym opto-przełączniki i opto-mikrozawory, rekonfigurowalne sieci optyczne i systemy do pozyskiwania fotoenergii (ang. Photoenergy Harvesting Systems).

 

Program: Horizon 2020

Nabór: H2020-FETOPEN-2018-2020

 

Tytuł: Photo-Piezo-ActUators based on Light Sensitive COMposite

Akronim: “PULSE-COM”

 

Umowa o dofinansowanie nr: 863227

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE,
 • UNIVERSITE GRENOBLE ALPES,
 • CEDRAT TECHNOLOGIES SA,
 • SITEX 45 SRL,
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR PLASMEI SI RADIATIEI,
 • CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA,
 • AYMING

 

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 980 015,00 euro

Kwota dofinansowania: 2 980 015,00 euro

Wkład własny: 0.00 euro

Ogniwo bezkrzemowe

OGNIWO BEZKRZEMOWE

 

Projekt zakłada opracowanie materiałów niezbędnych do wytworzenia bezkrzemowego i dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego oraz przygotowanie do wdrożenia technologii ich wytwarzania. Projektowane ogniwa wykonane zostaną na perforowanych podłożach metalowych (Cu/Al), na których obustronnie zostaną wytworzone warstwy półprzewodnikowe. Opracowana przez CBRTP i zabezpieczona zgłoszeniem patentowym technologia wytwarzania półprzewodników na bazie termicznego tlenku miedzi CuO uzyskiwanego na podłożu i zarazem elektrodzie Cu pozwala na osiągnięcie kontaktu omowego Cu/CuO oraz na podłożu Al także pełniącym funkcję elektrody na bazie siarczku cyny SnS, uzyskiwanego w procesie CBD, pokrywanych w obu przypadkach półprzewodnikiem typu n z wykorzystaniem tlenku cynku w postaci nanosłupków pokrytych warstwą ZnMgO/AZO w procesie ALD. Ze względu na charakter procesów utleniania, ALD, CBD i hydrotermalnego w jednym cyklu procesów uzyskuje się strukturę półprzewodnikową po obu stronach ogniwa. Projekt zakłada również opracowanie technologii wytwarzania perforowanych podłóż metalowych w których puste przestrzenie w podłożu wypełniane będą medium rozpraszającym w postaci polimeru z zawieszonymi cząstkami metalowymi, co pozwoli na efektywne rozwinięcie powierzchni czynnej ogniwa. Projekt zakłada zarówno dobór techniki wykonywania perforacji jak i rodzaju medium rozpraszającego, we współpracy z naukowymi ośrodkami zewnętrznymi.

 

Wytworzone materiały/komponenty ogniwa zostaną scharakteryzowane pod kątem właściwości elektrycznych, tribologicznych, dylatometrycznych oraz struktury i morfologii.

 

Finalnie wytworzone ogniwa zostaną poddane metalizacji, która będzie tworzyła z górną warstwą ogniwa AZO (niskorezystywny kontakt omowy). Proces ten ze względu na stosowane w ogniwie materiały będzie niskotemperaturowy, aby warstwy struktury nie uległy degradacji. Na warstwie transparentnej zaplanowano zatem metaliczne kontakty elektryczne na bazie cząstek i nanocząstek srebra Ag w ramach którego to procesu będzie opracowanie i wytworzenie heterofazowych zawiesin – tuszów kompatybilnych z tą technologią. Podstawą procesu będzie przekształcenie tuszu do postaci mgły aerozolowej, a następnie skupieniu go i w formie mikrometrowej strugi skierowaniu w stronę podłoża. Kontakty elektryczne stanowić będą elektrodę i nanoszone będą metodą druku aerozolowego, a ich osadzanie realizowane będzie z zastosowaniem niskotemperaturowych technik wygrzewania (do 300ºC).

 

Nie bez znaczenia jest także cel przepisany do zadań Partnera przemysłowego, określony jako dążenie do opracowania w ramach prac badawczych procesu oraz narzędzi do montażu modułów fotowoltaicznych z zastosowaniem konwencjonalnego parku maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem pozostającej w dyspozycji partnera linii SmartWire. W ramach prac badawczych partnera przemysłowego przewidziano opracowanie własnej konstrukcji stringera oraz komponentów dystrybucji folii i taśm „wire” na bazie standardowych maszyn dostarczonych przez producenta MeyerBurger AG, dla uzyskania pełnej kompatybilności i możliwości przezbrajania linii umożliwiającego stosowanie tak ogniw konwencjonalnych jak i projektowanych w ramach niniejszego projektu ogniw bezkrzemowych. Moduły składające się z opracowanych ogniw bezkrzemowych będą oferowane przez Hanplast oraz jego przedstawicielstwa na rynku polskim, amerykańskim, ukraińskim, gruzińskim a także w toku ekspansji rynkowej w obszarze UE.

 

 TECHMATSTRATEG Projekt nr 409122  w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”

 

Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych

 

Umowa o dofinansowanie nr: TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Lider konsorcjum
 • Hanplast Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Partner konsorcjum

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.05.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 17 550 437 zł

Badania przemysłowe:14 467 545 zł

Prace rozwojowe: 2 169 092 zł

Prace pzedwdrożeniowe: 913 800 zł

Kwota dofinansowania: 15 213 307 zł

Badania przemysłowe: ‭12 797 045‬ zł

Prace rozwojowe: 1 593 842 zł

Prace przedwdrożeniowe: 822 420 zł

Wkład własny: 2 337 130 zł