CBRTP | Portfolio Categories projekty
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
60
archive,tax-portfolio_category,term-projekty,term-60,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

Przedmiotem projektu jest opracowanie przenośnego analizatora oddechu, który pozwala na bezinwazyjne monitorowanie cukrzycy na podstawie analizy śladowych ilości biomarkerów cukrzycy (głównie acetonu i etylenu, ale także metanolu, etylobenzenu i izoprenu) w wydychanym powietrzu. Fakultatywnie urządzenie zostanie rozszerzone o moduł telemedyczny, zbierającego w aplikacji pomiary, przypominającego o konieczności dokonania badania samokontrolnego, czy też sygnalizującego zbyt wysoki lub zbyt niski poziom glukozy. Zarówno budowa urządzenia jak i sposób jego działania podyktowane są potrzebom wszystkich diabetyków, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i wzrokowymi, które są częstymi powikłaniami długotrwałej cukrzycy. Analizator biomarkerów nie tylko zwiększy samodzielność wspominanej grupy, ale także wprowadzi komfort samobadania, w przeciwieństwie do ogólnodostępnych pomiarów inwazyjnych glukometrem paskowym.

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Dostępność plus, umowa nr Rzeczy są dla ludzi/0089/2020.

 

Tytuł: Przenośne urządzenie do wykrywania biomarkerów w wydychanym powietrzu

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – lider projektu
 • Advanced Diagnostic Equipment Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01.07.2021 – 31.08.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 992 271,91 zł

Kwota dofinansowania: 2 768 058,97 zł

Wkład własny: 224 212,94 zł

Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii produkcji włóknin wielowarstwowych, gdzie warstwa zewnętrzna będzie wykazywać właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Warstwę tę stanowi kompozyt polimerowy, zawierający submikronowe cząstki aktywne, który połączy właściwości antyseptyczne jonów srebra i miedzi, cytostatyczne ZnO oraz katalityczne TiO2. Dodatkowo obecność cząstek ZnO i TiO2 w powiązaniu z procedurą aktywacji powierzchni w wykorzystującej wyładowanie (plazma atmosferyczna lub wyładowanie koronowe) w atmosferze zawierającej wodę, nada powierzchni zewnętrznej hydrofilowość, konieczną do stworzenia środowiska warunkującego skuteczne działanie jonów Ag+ i Cu2+. Kompozytowa warstwa zewnętrzna będzie osadzona na hydrofobowej warstwie nośnej. Warstwa wewnętrzna zostanie wykonana z włókniny zapewniającej komfort użytkowania lub odpowiednią wytrzymałość w zależności od zastosowań. Do wytworzenia włóknin na poszczególne warstwy zostaną wykorzystane metody elektroprzędzenia, melt-blown i spunbond w zależności od funkcji danej warstwy włókniny. Zadania projektu skupiać się będą na doborze składu napełniacza do wytworzenia włókniny kompozytowej technikami elektroprzędzenia lub melt-blown. Do produkcji warstwy nośnej wykorzystana zostanie metoda melt-blown, pozwalająca na otrzymanie hydrofobowych włóknin o wysokich parametrach filtracji. Warstwę wewnętrzną otrzyma się metodą spunbond.

Planuje się wytworzenie kilku wariantów warstw w zależności od zastosowań. Ważnym elementem badań będzie opracowanie wiarygodnych testów właściwości antyseptycznych włóknin.

Rezultatem projektu będzie technologia produkcji wielowariantowej włókniny, która wykazuje właściwości wiruso-, bakterio- i grzybobójcze. Planowane zastosowanie włókniny to m. in. medyczne środki ochrony indywidualnej, antyseptyczne filtry HEPA różnych klas filtracji do zastosowania
w urządzeniach klimatyzacyjnych i przeciwdrobnoustrojowe włókniny budowlane.

 

Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1246/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych lub ochrony medycznej 

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

 • HPT Innovation Sp. z o. o. – lider projektu
 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

 

Okres realizacji: 10.10.2020 – 30.06.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 31 621 138,08 zł

Kwota dofinansowania: 21 163 710,88 zł

Wkład własny:  10 457 427,20 zł

Technologia kontroli jakości detali polimerowych wytwarzanych w procesach małoseryjnych i wielokomponentowych

TECHNOLOGIA KONTROLI JAKOŚCI DETALI POLIMEROWYCH WYTWARZANYCH W PROCESACH MAŁOSERYJNYCH I WIELOKOMPONENTOWYCH

 

Celem projektu jest opracowanie technologii automatyzacji procesów kontroli jakości detali z produkcji małoseryjnej i wielokomponentowej o dużej zmienności modeli w czasie, przyczyniającej się do zwiększenia skuteczności kontroli jakości, ograniczenia produkcji wadliwej i materiałochłonności, oraz poprawy wydajności produkcji. Wypracowanie zbioru algorytmów równoległych, metod mapowania powierzchni detali oraz fuzji danych, umożliwi ciągłą selekcję i kontrolę jakości oraz dystrybucję wewnętrzną wielu detali wytwarzanych jednoczenie w wydajności 12-20 tys. szt./h.

 

Etapy projektu obejmują opracowanie i przetestowanie laboratoryjnie algorytmów fuzji i analizy obrazów z kamer, danych z profilometrów oraz danych z układów sterowania, umożliwiające wykrycie wszystkich istotnych wad produkowanych detali i ich selekcję w ciągu technologicznym. Zaplanowano również zaprojektowanie linii demonstracyjnej, opracowanie elementów automatyki i mechaniki dla systemu transportu i pozycjonowania detali w procesie selekcji i kontroli jakości, jak również integracja elementów linii demonstracyjnej, demonstrację systemu selekcji i kontroli jakości na bazie eksperymentalnego środowiska umożliwiającego potwierdzenie jej kluczowych parametrów. Etapy IV i V będą obejmować optymalizację technologii w procesie wielokrotnych testów wydajnościowych uwzględniających zróżnicowane nastawy komponentów technologii.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie Hanplast Sp. z o.o. i Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. Wyniki zostaną wdrożone w działalności HANPLAST.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0116/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Technologia kontroli jakości detali polimerowych wytwarzanych w procesach małoseryjnych i wielokomponentowych

 

Członkowie konsorcjum naukowo – przemysłowego:

 • Hanplast Sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Rozwoju technologii dla Przemysłu S.A.

 

Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2023 r.

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 30 236 337,00 zł

Kwota dofinansowania: 18 606 807,30 zł

Wkład własny: 11 629 529,70 zł

Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla

Celem projektu jest opracowanie technologii badań zjawisk transportu nośników ładunku w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla. Rezultatem projektu będzie opracowana

i przetestowana w warunkach demonstracyjnych technologia pomiarów służąca do określenia parametrów koncentracji nośników.

W projekcie opracowana zostanie własna technologia pomiarowa do badań efektu Halla dedykowana potrzebom projektowym CBRTP S.A.

 

Projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.02.03.02-12-0079/19-00 w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł: „Opracowanie technologii badań zjawisk transportu w półprzewodnikach metodą pomiarów efektu Halla”

 

Okres realizacji: 30.06.2020r. – 31.01.2021r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 492 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Wkład własny: 152 000,00 zł

Powłoki barierowe i hydrofobowe do zastosowania w formach wtryskowych

POWŁOKI BARIEROWE I HYDROFOBOWE DO ZASTOSOWANIA W FORMACH WTRYSKOWYCH

 

Celem projektu jest zwiększenie wydajności produkcji poprzez ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie cykli serwisowania form wtryskowych ze względu na opóźnienie procesów zanieczyszczania układu kanałów chłodzących w formach wtryskowych.

Projekt zostanie zrealizowany przez konsorcjum w składzie HANPLAST Sp. z o.o. i CBRTP S.A. Część prac badawczych zostanie zleconych do dwóch instytutów PAN – Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni oraz Instytutu Maszyn Przepływowych.

Etapy projektu obejmują wytworzenie instalacji demonstracyjnej, akwizycję szczegółowych danych na temat warunków pracy układu chłodzenia ze szczególnym uwzględnieniem kanałów chłodzących form wtryskowych i opracowanie modelu pracy układu chłodzenia i relacji warstwy zanieczyszczeń z ograniczeniem przepływu i wydajności wymiany ciepła oraz procesu wytwarzania detali. Kolejnym krokiem jest opracowanie technologii oczyszczania kanałów chłodzących pozwalającej na uzyskanie efektu automatycznego oczyszczania w trakcie eksploatacji formy, jako alternatywnej metody oczyszczania w stosunku do obecnych, wymagających zatrzymania pracy formy oraz opracowanie technologii niskoenergetycznego wytwarzania powłok antykorozyjnych i hydrofobowych, które zabezpieczą kanały chłodzące przed zarastaniem. Wszystkie technologie zostaną zintegrowane i zweryfikowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, a następnie zademonstrowane i zoptymalizowane w warunkach operacyjnych zakładu HANPLAST.

Wyniki projektu będą innowacyjne w skali rynku polskiego i rynków zagranicznych. Innowacja ma charakter procesowy.

Technologia zostanie wdrożona w działalności gospodarczej HANPLAST przez jej implementację w ramach nowej inwestycji przebudowy systemu dystrybucji czynnika chłodzącego na terenie całego zakładu. W efekcie HANPLAST zwiększy efektywność układu chłodzącego, a tym samym wydajność produkcji. Odbiorcami pośrednimi wyników będą obecni i przyszli klienci HANPLAST, którzy będą mogli zwiększyć skalę rocznych zamówień.

 

Projekt jest realizowany w związku z umową o dofinansowanie projektu numer POIR.01.01.01-00-0541/19-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Tytuł: Powłoki barierowe i hydrofobowe do zastosowania w formach wtryskowych

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • Hanplast Sp. z o.o.
 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 27 404 136,50 zł

Badania przemysłowe: 25 428 797,11 zł

Prace rozwojowe: 1 975 339,39 zł

Kwota dofinansowania: 19 775 503,86 zł

Badania przemysłowe: 18 985 368,11 zł

Prace rozwojowe: 790 135,75 zł

Wkład własny: 7 628 632,64 zł

Foto-piezoelektryczny mikroprzełącznik oparty na światłoczułym kompozycie

FOTO-PIEZOELEKTRYCZNY MIKROPRZEŁACZNIK OPARTY NA ŚWIATŁOCZUŁYM KOMPOZYCIE

 

PULSE-COM ma na celu odkrycie przełomowych rozwiązań technologicznych w zakresie fotoaktywowanych urządzeń i ich wykorzystania w ramach nowego obszaru badań – fotoaktywowanej piezoelektryczności. W ramach projektu zostaną zbadane i ulepszone właściwości nowatorskich, niedrogich fotomobilnych folii polimerowych (PMP) w połączeniu z nowoczesnymi bezołowiowymi piezoelektrykami (PZL) w celu wytworzenia nowych materiałów kompozytowych przeznaczonych do szerokiego zakresu zastosowań. Na podstawie badań eksperymentalnych i modelowania właściwości materiałów kompozytowych zespoły projektowe rozpoczną projektowanie, prototypowanie i eksperymentalną charakterystykę foto-piezo-aktuatorów (PMP-PZL). Projekt, poprzez badania interdyscyplinarne, będzie dotyczył zastosowania odpowiednich materiałów i strategii w układach optycznych w celu zwiększenia i dostrojenia absorpcji światła, co w konsekwencji zwiększy wydajność urządzeń PMP.

Z docelowymi modelami elektromechanicznymi i innowacyjnymi procesami wzrostu przeprowadzona zostanie optymalizacja kompozytu piezoelektrycznego w celu poprawy jego wydajności, a tym samym czułości w połączeniu z PMP. Urządzenie PMP-PZL zostanie zintegrowane z bardziej złożonymi systemami optoelektronicznymi.

Rezultatem projektu będą prototypy systemów opartych na foto-aktywnych maszynach w skali mezo, w tym opto-przełączniki i opto-mikrozawory, rekonfigurowalne sieci optyczne i systemy do pozyskiwania fotoenergii (ang. Photoenergy Harvesting Systems).

 

Program: Horizon 2020

Nabór: H2020-FETOPEN-2018-2020

 

Tytuł: Photo-Piezo-ActUators based on Light Sensitive COMposite

Akronim: “PULSE-COM”

 

Umowa o dofinansowanie nr: 863227

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE,
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE,
 • UNIVERSITE GRENOBLE ALPES,
 • CEDRAT TECHNOLOGIES SA,
 • SITEX 45 SRL,
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR PLASMEI SI RADIATIEI,
 • CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA,
 • AYMING

 

Okres realizacji: 01.12.2019 – 30.11.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 2 980 015,00 euro

Kwota dofinansowania: 2 980 015,00 euro

Wkład własny: 0.00 euro

Ogniwo bezkrzemowe

OGNIWO BEZKRZEMOWE

 

Projekt zakłada opracowanie materiałów niezbędnych do wytworzenia bezkrzemowego i dwustronnego ogniwa fotowoltaicznego oraz przygotowanie do wdrożenia technologii ich wytwarzania. Projektowane ogniwa wykonane zostaną na perforowanych podłożach metalowych (Cu/Al), na których obustronnie zostaną wytworzone warstwy półprzewodnikowe. Opracowana przez CBRTP i zabezpieczona zgłoszeniem patentowym technologia wytwarzania półprzewodników na bazie termicznego tlenku miedzi CuO uzyskiwanego na podłożu i zarazem elektrodzie Cu pozwala na osiągnięcie kontaktu omowego Cu/CuO oraz na podłożu Al także pełniącym funkcję elektrody na bazie siarczku cyny SnS, uzyskiwanego w procesie CBD, pokrywanych w obu przypadkach półprzewodnikiem typu n z wykorzystaniem tlenku cynku w postaci nanosłupków pokrytych warstwą ZnMgO/AZO w procesie ALD. Ze względu na charakter procesów utleniania, ALD, CBD i hydrotermalnego w jednym cyklu procesów uzyskuje się strukturę półprzewodnikową po obu stronach ogniwa. Projekt zakłada również opracowanie technologii wytwarzania perforowanych podłóż metalowych w których puste przestrzenie w podłożu wypełniane będą medium rozpraszającym w postaci polimeru z zawieszonymi cząstkami metalowymi, co pozwoli na efektywne rozwinięcie powierzchni czynnej ogniwa. Projekt zakłada zarówno dobór techniki wykonywania perforacji jak i rodzaju medium rozpraszającego, we współpracy z naukowymi ośrodkami zewnętrznymi.

 

Wytworzone materiały/komponenty ogniwa zostaną scharakteryzowane pod kątem właściwości elektrycznych, tribologicznych, dylatometrycznych oraz struktury i morfologii.

 

Finalnie wytworzone ogniwa zostaną poddane metalizacji, która będzie tworzyła z górną warstwą ogniwa AZO (niskorezystywny kontakt omowy). Proces ten ze względu na stosowane w ogniwie materiały będzie niskotemperaturowy, aby warstwy struktury nie uległy degradacji. Na warstwie transparentnej zaplanowano zatem metaliczne kontakty elektryczne na bazie cząstek i nanocząstek srebra Ag w ramach którego to procesu będzie opracowanie i wytworzenie heterofazowych zawiesin – tuszów kompatybilnych z tą technologią. Podstawą procesu będzie przekształcenie tuszu do postaci mgły aerozolowej, a następnie skupieniu go i w formie mikrometrowej strugi skierowaniu w stronę podłoża. Kontakty elektryczne stanowić będą elektrodę i nanoszone będą metodą druku aerozolowego, a ich osadzanie realizowane będzie z zastosowaniem niskotemperaturowych technik wygrzewania (do 300ºC).

 

Nie bez znaczenia jest także cel przepisany do zadań Partnera przemysłowego, określony jako dążenie do opracowania w ramach prac badawczych procesu oraz narzędzi do montażu modułów fotowoltaicznych z zastosowaniem konwencjonalnego parku maszynowego ze szczególnym uwzględnieniem pozostającej w dyspozycji partnera linii SmartWire. W ramach prac badawczych partnera przemysłowego przewidziano opracowanie własnej konstrukcji stringera oraz komponentów dystrybucji folii i taśm „wire” na bazie standardowych maszyn dostarczonych przez producenta MeyerBurger AG, dla uzyskania pełnej kompatybilności i możliwości przezbrajania linii umożliwiającego stosowanie tak ogniw konwencjonalnych jak i projektowanych w ramach niniejszego projektu ogniw bezkrzemowych. Moduły składające się z opracowanych ogniw bezkrzemowych będą oferowane przez Hanplast oraz jego przedstawicielstwa na rynku polskim, amerykańskim, ukraińskim, gruzińskim a także w toku ekspansji rynkowej w obszarze UE.

 

 TECHMATSTRATEG Projekt nr 409122  w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”

 

Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych

 

Umowa o dofinansowanie nr: TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. – Lider konsorcjum
 • Hanplast Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – Partner konsorcjum

 

Okres realizacji: 01.01.2019 – 31.05.2022

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 17 550 437 zł

Badania przemysłowe:14 467 545 zł

Prace rozwojowe: 2 169 092 zł

Prace pzedwdrożeniowe: 913 800 zł

Kwota dofinansowania: 15 213 307 zł

Badania przemysłowe: ‭12 797 045‬ zł

Prace rozwojowe: 1 593 842 zł

Prace przedwdrożeniowe: 822 420 zł

Wkład własny: 2 337 130 zł

Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych H-PERC optymalizowanych do zastosowań w technice montażu modułów SmartWire

 

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE H-PERC

Nasz projekt ma na celu opracowanie konstrukcji i technologii wytwarzania krzemowych ogniw hybrydowych H-PERC o efektywności fotokonwersji co najmniej 22%  oraz niskim koszcie wytworzenia, zbliżonym do ceny standardowych ogniw PERC o sprawności 20%.  Kluczową innowacją w projekcie jest innowacja procesowa, dotycząca opracowania nisko kosztowej, niskoenergetycznej i nietoksycznej technologii produkcji ogniw PV. Innowację uzupełniającą stanowi unikalna konstrukcja ogniwa H-PERC.

 

Opracowanie technologii wytwarzania ogniw H-PERC wiąże się z zachowaniem kompatybilności z istniejącymi już parkami maszynowymi tj. linii montażu modułów fotowoltaicznych w technologii SmartWire Connection Technology, dzięki czemu powstaną prototypowe moduły fotowoltaiczne składające się z ogniw H-PERC, zmontowanych przy zastosowaniu wyżej wymienionej technologii, a także zbudowaniem pilotażowej linii do wytwarzania ogniw H-PERC, która posłuży do ich eksperymentalnego prototypowania oraz demonstracji samej technologii.

 

Planowana sprawność modułów wyniesie 20,9%, co odpowiada mocy szczytowej 327,75 Wp.

Wyniki projektu zostaną wdrożone w działalności gospodarczej jednego z największych producentów w tym sektorze, która na bazie linii pilotażowej zbuduje seryjną linię do produkcji ogniw H-PERC i będzie oferować moduły fotowoltaiczne wytworzone na ich bazie.

 

Grupę docelową stanowią m.in. globalne korporacje dystrybuujące moduły fotowoltaiczne na rynku europejskim i północnoamerykańskim, instalatorzy modułów realizujący inwestycje w Polsce i w Europie, inwestorzy branżowi realizujący inwestycje w farmy fotowoltaiczne oraz inwestorzy prywatni realizujący inwestycje w rozproszone instalacje fotowoltaiczne.

 

Rezultaty projektu przyczynią się do osiągnięcia korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) płynących z produkcji czystszej energii.

Rezultaty projektu sprzyjać będą realizacji polityki klimatyczno-energetycznej UE, która ustaliła cele do 2020 r.: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w por. do 1990 r.; 20% udziału energii z OZE; 20% oszczędności w zużyciu energii wobec prognoz. Efektem tego jest redukcja energii z tradycyjnych źródeł energii na rzecz źródeł odnawialnych. Jednak znaczącym ograniczeniem wykorzystania OZE jest nadal niekorzystny stosunek wydajności do ceny. Proponowany projekt, poprzez zastosowanie unikalnej koncepcji wytwarzania ogniw, podniesie wydajność pracy urządzeń do produkcji energii przy jednoczesnym obniżeniu ich ceny.

 

Rezultatem projektu będzie technologia produkcji i konstrukcja nowego ogniwa H-PERC i modułu fotowoltaicznego wykonanego z jego wykorzystaniem. Obecnie oferowane moduły fotowoltaiczne o mocy 290 Wp (na bazie krzemowych ogniw monokrystalicznych PERC), w wyniku realizacji projektu będą mogły zostać zastąpione modułami o mocy 327,75 Wp. Zgodnie z instrukcją wskaźnik powinien zostać osiągnięty na moment zakończenia projektu.

 

POIR.04.01.04-00-0144/17   w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4” 

 

Tytuł: Opracowanie technologii wytwarzania hybrydowych ogniw fotowoltaicznych H-PERC optymalizowanych do zastosowań w technice montażu modułów SmartWire

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Lider Konsorcjum
 • HANPLAST Sp. z o.o.

 

Okres realizacji: 01-07-2018 – 31-12-2019 / 17 miesięcy

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 9 980 350,0 zł

Badania przemysłowe: 9 756 600 zł

Prace rozwojowe: 223 750 zł

Kwota dofinansowania: 8 782 467,50 zł

Badania przemysłowe: 8 692 967,50 zł

Prace rozwojowe: 89 500 zł

Wkład własny: 1 197 882,50 zł

Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym

 

ZROBOTYZOWANY SYSTEM MURARSKO-TYNKARSKI

Przedmiotem i celem projektu jest opracowanie w procesie badawczym Zrobotyzowanego Systemu Murarsko-Tynkarskiego (ZSMT), dla zastosowań w przemyśle budowlanym.

ZSMT będzie należał do grupy robotów murarskich i tynkarskich, nowej i innowacyjnej grupy produktowej w branży budowlanej, których zadaniem jest robotyzacja i automatyzacja czasochłonnych i cechowanych niewielką powtarzalnością, wymagających obecnie pracy ręcznej oraz uciążliwych, wewnętrznych i zewnętrznych prac budowlanych.

Projekt jako przedsięwzięcie inspirowane potrzebami jednej z głównych spółek działających w branży budowlanej działającej w niej od kilkudziesięciu lat oddaje zapotrzebowanie rynku oraz rokuje sukces gospodarczy wdrożenia technologii ZSMT. Implementacja narzędzi zrobotyzowanych w procesy prac budowlanych wygeneruje efekt w postaci skrócenia czasu wykonania określonych czynności oraz utrzymania jakości i powtarzalności prac, a także zagwarantuje przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak międzynarodowym.

Zrobotyzowany system murarsko-tynkarski będzie innowacją produktową o charakterze przełomowym w skali światowej. Mając zatem na uwadze zakres merytoryczny przedsięwzięcia obejmujący zagadnienia z obszaru nowatorskich technologii w robotyce, automatyce, mechatronice, optymalizacji i organizacji procesów prac budowlanych, jego zgodność z tematyką agendy badawczej jest niezaprzeczalna.

Rezultatem projektu będzie technologia ZSMT, której rynkowe wdrożenie przyczyni się do uzyskania następujących efektów:

1. ekonomicznych:

a) podniesienie jakości wykonywanych robót murarskich i tynkarskich,

b) zwiększenie powtarzalności wykonanych robót murarskich i tynkarskich w różnych elementach budynku,

c) skrócenie terminów realizacji robót murarskich i tynkarskich,

d) generowanie oszczędności z uwagi na eliminację pracy ludzkiej i zwiększone tempo robót (redukcja 6 osobowej brygady tynkarskiej i murarskiej do 2 osobowej obsługi robota tak murarskiego jak i tynkarskiego, skrócenie czasu wykonania prac murarskich o 15% i tynkarskich o 10%),

2. społecznych:

a) poprawienie BHP na placu budowy dzięki eliminacji liczby pracowników fizycznych na rzecz kadr wysoko wykwalifikowanych,

b) podniesienie kwalifikacji i poziomu wiedzy kadry budowlanej (obsługa urządzeń zrobotyzowanych),

3. ochrony środowiska:

a) zmniejszenie ilości odpadów budowlanych,

b) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do tradycyjnego procesu murowania i tynkowania (dzięki mniejszej ilości traconego materiału).

 

POIR.04.01.02-00-0045/18  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 4.1: Badania naukowe i prace rozwojowe
Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” 

 

Tytuł: Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym

 

Członkowie konsorcjum naukowo przemysłowego :

 • Politechnika Świętokrzyska – Lider Konsorcjum
 • STRABAG Sp. z o.o. – Partner Przemysłowy
 • Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Partner Naukowy i wykonawca obszaru robota tynkarskiego

 

Okres realizacji: 01.07.2017 – 28.09.2021r. / 30 miesięcy

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 9 996 850,86 zł

Badania przemysłowe: 8 466 796,83 zł

Prace rozwojowe: 1 530 054.03 zł

Kwota dofinansowania: 8 548 916,07 zł

Badania przemysłowe: 7 507 263.84 zł

Prace rozwojowe: 1 041652.23 zł

Wkład własny: 1 447 934,79 zł

 

Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny Podobny obraz Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

ELEKTRODA 3D DLA FOTOWOLTAIKI

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania elektrody powierzchniowej na ogniwach fotowoltaicznych przy wykorzystaniu autorskiego procesu zamiennej pracy w zintegrowanym zespole reaktorów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji prac badawczych polegających na opracowaniu nowych warunków pracy reaktorów ALD i Hydrotermalnych (wspomaganych mikrofalowo) w jednym w zintegrowanym ciągu technologicznym, dla finalnego wytwarzania nanostruktur poprawiających parametry konwersji energii słonecznej na elektryczną w ogniwach PV.

 

Przedmiotem projektu będą prace badawcze obejmujące: (i) opracowanie technologii wzrostu nanosłupków ZnO na pełnowymiarowym ogniwie PV I, II i III generacji; (ii) przygotowanie środowiska laboratoryjnego i (iii) pokrycie domieszkowaną (eksperymentalnie dobieranymi związkami np. Mg) warstwą ZnO i górną warstwą kontaktową ZnO:Al oraz szafirowymi warstwami ochronnymi przy wykorzystaniu zintegrowanego zespołu reaktorów. W trakcie projektu zostanie opracowana metoda wytwarzania elektrody transparentnej o unikalnych funkcjach użytkowych (w tym Anty refleks, UV bloker, Emiter, elektroda transparentna), w ramach zintegrowanego ciągu technologicznego (ALD/Hydrotermal/ALD). Rezultatem projektu będzie technologia z obszaru fotowoltaiki, której efektem są innowacyjne ogniwa I, II i III generacji, zawierające strukturę 3D słupków ZnO i warstw ZnO:MgZnO:Al., ZnO:XX, zastępujące stosowanie energochłonnych  
i materiałochłonnych technik i technologii dyfuzji oraz metalizacji powierzchniowej ogniw PV.  

 

W wyniku projektu zostanie zastosowany nietoksyczny proces osadzania nanosłupków ZnO, którego technologia bazowa została opracowana i opatentowana przez Instytut Fizyki PAN oraz w formie licencji udostępniona CBRTP S.A. Produkt będzie stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych technologii wytwarzania ogniw, z bardzo dużym potencjałem ograniczania kosztów ich wytwarzania, dlatego też jego odbiorcami będą zarówno producenci modułów, jak i samych ogniw. 

 

Umowa nr RPMA.01.02.00-14-5702/16 w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

 

Tytuł: Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji.

 

Beneficjenci:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu – Wyłączny wykonawca prac, Jedyny Beneficjent

 

 

Planowany okres realizacji: 01.07.2016 – 30.06.2018 / 12 miesięcy 

Całkowita kwota kwalifikowana projektu: 4 992 010,97 zł 

Kwota dofinansowania: 3 641 921,62 zł 

Wkład własny: 1 951 771,87 zł