CBRTP | Ogłoszenia dla akcjonariuszy
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
23108
page-template-default,page,page-id-23108,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Dane spółki

 

Nazwa

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu Spółka Akcyjna

Adres

ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa

NIP

5252575062

Regon

146961367

KRS

0000486167

Oznaczenie sądu

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

1 751 500,00 zł

Kapitał wpłacony

1 751 500,00 zł

Nr rejestrowy BDO

5252575062 


Aktualności dla akcjonariuszy

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. W związku z tym obowiązuje poniższy harmonogram działań.

 

Do dnia 30 września 2020 r.:

  • Walne Zgromadzenie spółki dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, może być to m.in. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, bank powierniczy,
  • Zarząd spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem,
  • Następuje pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Informacja dotycząca wezwania zostaje umieszczona na stronie internetowej spółki.

Do dnia 31 stycznia 2021 r.:

  • Następują kolejne cztery wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwania dokonywane są w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy,
  • Trwa kompletowanie dokumentów akcji przez spółkę.

Od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji tracą moc obowiązującą. Wykonywanie prawa głosu i wypłata dywidendy przysługują jedynie akcjonariuszom wpisanym do rejestru akcjonariuszy.

 

Od 1 marca 2026 r. następuje utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane – dokumenty akcji tracą moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza spółki, że przysługują mu prawa udziałowe w spółce.

 

Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z dnia 4 czerwca 2020 r. do prowadzenia rejestru akcjonariuszy został wybrany Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000274307, NIP: 107 000 6735, REGON: 140871261, kapitał zakładowy: 1 400 000,00 zł (opłacony w całości).

 

W związku z powyższym Zarząd spółki pod firmą Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A  (00 – 645 Warszawa) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00.

 

 

I wezwanie z dnia 29 czerwca 2020r.

II wezwanie z dnia 24 lipca 2020r.

III wezwanie z dnia 24 sierpnia 2020r.

IV wezwanie z dnia 21 września 2020r.

V wezwanie z dnia 14 października 2020r.

 

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w ramach procesu dematerializacji akcji znajdą Państwo w załączonym dokumencie

Załącznik

 

GRZEGORZ PUTYNKOWSKI

PREZES ZARZĄDU

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.