CBRTP | Grzegorz Putynkowski
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
1
archive,author,author-tomek,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PBS/2017 z dnia 01.05.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PBS/2017 z dnia 01.05.2017

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Umowa o nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt. „Eksperymentalna oraz kompleksowa
i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”
, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

Dostawa komponentów do wytworzenia aparatury (aktywny filtr antyzakłóceniowy dedykowany pomiarom geofizycznym)

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 15.05.2017

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem Zamawiającego lub przesłać na adres e-mail: office@cbrtp.pl:

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wymagać osobistego stawiennictwa.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Wojciech Andrysiewicz

tel. 783 770 410

Miejsce dostawy:

Województwo: Małopolskie

Powiat: Krakowski

Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania komponentów do wytworzenia aparatury (aktywny filtr antyzakłóceniowy dedykowany pomiarom geofizycznym) – zgodny ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1do niniejszego zapytania.

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie 30.09.2017

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Ponadto, wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 5. Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

 

Dodatkowe warunki

 1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:
 2. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 3. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 5. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może
  w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
 7. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy a mających istotny wpływ na realizację Umowy nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożonych” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta,   zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Lista dokumentów uzupełniających od Oferenta

Do oferty należy załączyć stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

 

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

 

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Oferenta,
w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych, koszty dostawy oraz inne niewymienione.

W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert
z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko.

W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
  z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 • Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

 

Załącznik nr 1.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego na dostawę komponentów do wytworzenia aparatury (aktywny filtr antyzakłóceniowy dedykowany pomiarom geofizycznym) nr 1/PBS/2017 z dnia 01.05.2017 w związku z realizacją projektu „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych” na podstawie Umowy nr PBS3/B2/24/20150 w ramach Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Lp. Przedmiot

zamówienia

Wymagania dla komponentów i opis procesu, w którym przedmiotowe elementy będą wykorzystywane
1. Dostawa komponentów do układu filtracji zakłóceń elektromagnetycznych, w tym także komponentów do badań w komorze EMC i terenowych prac doświadczalnych Opis procesu:

 

Działania badawcze zakładają badania skuteczności eliminowania zakłóceń EMC z wykorzystaniem komory EMC. Zakłócenia i emisyjność będą identyfikowane dla toru transmisyjnego w ochronie przesyłanego sygnału i bez ochrony.

 

Identyfikacja toru w ochronie:

Stanowisko pomiarowe zaprezentowano na rysunku nr 1. W komorze EMC umieszcza się układ wzmacniaczy składający się z części nadawczej i odbiorczej. Wzmacniacz będzie zasilony poprzez zasilacz laboratoryjny napięciem 12 V. Następnie do części nadawczej układu doprowadzony zostanie sygnał z generatora sygnału użytecznego. Sygnał ten przesyłany będzie przez tor pomiarowy (przewód 50m, rozłożony na podłodze komory).

Kolejno drugi koniec toru pomiarowego będzie doprowadzony do części odbiorczej testowanego układu. Następnie sygnał pomiarowy zostanie zmierzony i zarejestrowany z rozdzielczością rejestracji 24 bity dla amplitudy 1 V.

Identyfikacja toru bez ochrony:

Stanowisko pomiarowe zaprezentowano na rysunku nr 2.  w wybranym terenie o zidentyfikowanym dominującym zjawisku zakłóceń elektromagnetycznych wykonanie testów urządzenia filtrującego. Następnie przeprowadzenie pomiarów równoległych z obecnie wykorzystywaną aparaturą do badań geofizycznych. Układ pomiarowy należy zasilić napięciem 12 V o wspólnej masie z aparatura pomiarową. W pomiarach będą wykorzystane dwa rodzaje torów pomiarowych z wykorzystaniem zwykłych przewodów elektrycznych oraz dedykowanych do systemu anty zakłóceniowego.

Sygnał pomiarowy będzie wychwytywany przez układ dwóch dipoli o rozpiętości 100m. Do zakończeń przewodów pomiarowych będą dołączone sady pomiarowe. Następnie sygnał pomiarowy zostanie zmierzony i zarejestrowany z rozdzielczością rejestracji 24 bity dla amplitudy 1 V.

 

Opis pomiarów w ochronie:

Test 1: Przewód jednożyłowy, nieekranowany, zostaje podłączony do wzmacniacza. Sygnał pomiarowy jest podawany z generatora sygnału użytecznego zgodnie z tabelą 1. Następnie zostanie zadany sygnał wolno-zmienny i losowy.  w komorze generowane są zakłócenia o częstotliwości 0-50Hz, 60Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, oraz szerokopasmowe zakłócenia wyładowcze.

Test 2: Przewód dwużyłowy, ekranowany, zostaje podłączony do wzmacniacza. Ekran przewodu pozostaje odłączony. Sygnał pomiarowy jest podawany z generatora sygnału użytecznego zgodnie z tabelą 1. Następnie zostanie zadany sygnał wolno-zmienny i losowy.  w komorze generowane są zakłócenia o częstotliwości 0-50Hz, 60Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, oraz szerokopasmowe zakłócenia wyładowcze.

Test 3: Przewód dwużyłowy, ekranowany, zostaje podłączony do wzmacniacza. Ekran przewodu zostaje również podłączony do odpowiedniego wyjścia wzmacniacza. Sygnał pomiarowy jest podawany z generatora sygnału użytecznego zgodnie z tabelą 1. Następnie zostanie zadany sygnał wolno-zmienny i losowy. w komorze generowane są zakłócenia o częstotliwości 0-50Hz, 60Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, oraz szerokopasmowe zakłócenia wyładowcze.

Test 4: Badanie zakłóceń własnych układu w celu określenia sprawności badanego. W komorze generowane są zakłócenia o częstotliwości 0-50Hz, 60Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, oraz szerokopasmowe zakłócenia wyładowcze.

Tabela 1: Częstotliwości sygnałów pomiarowych

Lp. Częstotliwość Czas końca emisji
1 9600 00:01:00
2 7680 00:02:00
3 5120 00:03:00
4 3840 00:04:00
5 2560 00:05:00
6 1920 00:06:00
7 1280 00:07:00
8 1024 00:08:00
9 711.11111 00:09:00
10 512 00:10:00
11 355.55555 00:11:00
12 256 00:12:00
13 177.77778 00:13:00
14 128 00:14:00
15 88.88889 00:15:00
16 64 00:16:00
17 44.44444 00:17:00
18 32 00:18:00
19 22.22222 00:19:00
20 16 00:20:00
21 11.11111 00:21:00
22 8 00:22:00
23 5.55555 00:23:00
24 4 00:24:00
25 2.77778 00:25:00
26 2 00:26:00
27 1.38889 00:27:13
28 1 00:30:00

 

Opis pomiarów bez ochrony:

Test 1: Test wykorzystuje dwa urządzenia V8. Pierwsze urządzenie podłączone jest przy użyciu przewodów nieekranowanych do 4 sond rozmieszczonych na planie krzyża, w równych odległościach w stronę głównych kierunków geograficznych. Sondy podłączone są bezpośrednio do rejestratora. Drugie urządzenie jest podłączone w takim samym układzie, równolegle z przewodami pomiarowymi urządzenia pierwszego, jednak przewody pomiarowe podłączone są do urządzenia prototypowego, które następnie podłączone jest do rejestratora. W tych warunkach wykonywana jest rejestracja metodą AMT.

Test 2: Test wykorzystuje dwa urządzenia V8. Pierwsze urządzenie podłączone jest przy użyciu przewodów nieekranowanych do 4 sond rozmieszczonych na planie krzyża, w równych odległościach w stronę głównych kierunków geograficznych. Sondy podłączone są bezpośrednio do rejestratora. Drugie urządzenie jest podłączone w takim samym układzie, równolegle z przewodami pomiarowymi urządzenia pierwszego, jednak przewody pomiarowe podłączone są do urządzenia prototypowego, które następnie podłączone jest do rejestratora. W tych warunkach wykonywana jest rejestracja metodą CS-AMT.

Test 3: Test wykorzystuje dwa urządzenia V8. Pierwsze urządzenie podłączone jest przy użyciu przewodów nieekranowanych do 4 sond rozmieszczonych na planie krzyża, w równych odległościach w stronę głównych kierunków geograficznych. Sondy podłączone są bezpośrednio do rejestratora. Drugie urządzenie jest podłączone w takim samym układzie, równolegle z przewodami pomiarowymi urządzenia pierwszego, jednak przewody pomiarowe podłączone są do urządzenia prototypowego, które następnie podłączone jest do rejestratora. W tych warunkach wykonywana jest rejestracja metodą MT.

Test 4: Test wykorzystuje 4-kanałowy zestaw pomiarowy. Dwa kanały podłączone są przy użyciu przewodów nieekranowanych do 2 sond rozmieszczonych w odległości 100m od siebie w linii prostej. Kolejne dwa kanały są podłączone są przez urządzenie prototypowe do 2 sond takim samym układzie, równolegle z poprzednimi przewodami pomiarowymi. W tych warunkach wykonywany jest 2-godzinny zapis sygnałów napięciowych na elektrodach.

 

Zamawiający zastrzega, iż zakres badań może ulec zmianie w zakresie wartości sygnałów z przedziału przedstawionego powyżej.

 

Wymagania dla komponentów:

Wykonanie 5-ciu układów prototypowych wykonanych na płytkach PCB.

Specyfikacja wykonania:

–        wymiary płytki 3x8cm,

–        laminat szklano-epoksydowy FR4 z soldermaską,

–        wykonanie w technologii SMD lub THT,

–        tolerancja rezystorów 1%,

–        tolerancja kondensatorów 5%,

–        elementy aktywne: wzmacniacze OPA2188,

–        wykonane według dostarczonego schematu i wykazu elementów.

Rysunek 3 Schemat ideowy układu pod ochroną

Rysunek 4 Schemat PCB układu pod ochroną

 

Typ Nazwa / Wartość Ilość
Kondensator ceramiczny 100nF, 50V, 5% 4
Kondensator ceramiczny 100pF, 50V, 5% 1
Kondensator elektrolityczny 100uF, 35V 2
Rezystor metalizowany 100Ω, 0.6W, 1% 3
Rezystor metalizowany 10kΩ, 0.6W, 1% 6
Rezystor metalizowany 10Ω, 0.6W, 1% 2
Rezystor metalizowany 1kΩ, 0.6W, 1% 3
Rezystor metalizowany 1MΩ, 0.6W, 1% 1
Rezystor metalizowany 4.7kΩ, 0.6W, 1% 1
Wzmacniacz operacyjny OPA2188, SO-8 4
Złącze ARK 1×7 pin 2

 

Wykonanie 4-rech układów prototypowych wykonanych na płytkach PCB.

Specyfikacja wykonania:

–        wymiary płytki 5x5cm,

–        laminat szklano-epoksydowy FR4 z soldermaską,

–        wykonanie w technologii SMD,

–        tolerancja rezystorów 1%,

–        tolerancja kondensatorów 5%,

–        elementy aktywne: wzmacniacze OPA2188

–        wykonanie obudowy hermetycznej z czterema złączami SP-2113 WEIPU, jednym wtykiem zasilania jack DC 5.5/2.5, jednym zaciskiem oczkowym i czterema wtykami bananowymi,

–        wykonane według dostarczonego schematu i wykazu elementów

Rysunek 5 Schemat ideowy układu bez ochrony

Rysunek 6 Schemat PCB układu bez ochrony

Typ Nazwa / Wartość Ilość
Kondensator ceramiczny 100nF, 50V, 5% 5
Kondensator ceramiczny 4.7uF, 50V, 5% 3
Kondensator elektrolityczny 100uF, 50V 1
Rezystor metalizowany 100kΩ, 0.6W, 1% 8
Rezystor metalizowany 10kΩ, 0.6W, 1% 6
Rezystor metalizowany 10kΩ, 0.6W, 1% 2
Rezystor metalizowany 10Ω, 0.6W, 1% 4
Dioda 1N4007 1
Wzmacniacz operacyjny OPA2188, SO-8 4

 

 

W toku prowadzenia badań, schemat będzie ulegać zmianom z uwagi na rozwój i optymalizację układu do aktywnej filtracji zakłóceń, wówczas należy nanieś modyfikacje zgodnie ze wskazaniem zamawiającego.

 

Przewody które będą wykorzystywane w toku prac badawczych.

–        Przewód jednożyłowy o oznaczeniu LgY 2,5 mm2
 długość 250 m,

–        Przewód jednożyłowy o oznaczeniu LgY 4 mm2
długość 250 m,

–        Przewód pomiarowy/sterowniczy ekranowany o niskiej pojemności ekran/żyła BiT 1000 CY 2×1, mm2 długość 210 m.

 

Skrzynia montażowa o lekkiej konstrukcji (aluminiowa) dedykowana pomiarom bez ochrony.

Wymiary skrzyni:

–        wysokość 24 cm

–        długość 76 cm

–        szerokość 32 cm

tolerancja wymiarów + 5cm

 

Zestaw pomiarowy do komputera typu PC (laptop):

Zestaw może składać się z modułu wejść/wyjść, umożliwiających komunikację z zewnętrznym hostem przy wykorzystaniu złącza USB min. wersja 2.0. Zestaw musi posiadać minimalne wymagania oraz certyfikat wzorcowania dla wskazanych w metodyce zastosowań.

W przypadku zestawu pomiarowego będzie on umożliwiał modyfikację układów wejść/wyjść w zależności od specyfiki prowadzenia ww. pomiarów.

 

Minimalne wymagania dla zestawu pomiarowego:

–        zakres temperatury pracy od -40 °C do 70 °C,

–        zakres błędu wzmocnienia dla typowej temperatury 20 °C, powinien mieścić się w zakresie +/- 0,05%

–        zakres błędu przesunięcia dla typowej temperatury 20 °C, powinien mieścić się w zakresie +/- 0,01%

–        minimum 4 kanały analogowe synchronizowane i próbkowane jednocześnie,

–        rozdzielczość pomiaru 24 bity,

–        zakres pomiarowy +/- 1 V maksymalnie +/- 10 V,

–        zakres szybkości transmisji danych 51,2 kS/s.

Zestaw pomiarowy musi spełniać następujące normy kompatybilności elektromagnetycznej:

–        EN 61326-1 (IEC 61326-1): Klasa A emisyjności

–        EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Klasa A emisyjności

–        AS/NZS CISPR 11: Group 1, Klasa A emisyjności

–        FCC 47 CFR Part 15B: Klasa A emisyjności

–        ICES-001: Klasa A emisyjności

–        Ex IIC T4: ATEX przeciwwybuchowy
Urządzenie musi posiadać certyfikat CE
W toku prac badawczych prowadzonych w strefie bez ochrony zestaw pomiarowy będzie uzupełniony o aparaturę pomiarową Phoenix Geophysics odbiornik V8. W ofercie należy uwzględnić koszty wypożyczenia dwóch mierników/odbiorników typu V8 wraz z osprzętem na czas trwania testów. Minimalny przewidywany czas wypożyczenia aparatury wynosi 2 miesiące.

 

Zestaw pomiarowy należy wyposażyć w sondy niepolaryzujące współpracujące z aparaturą pomiarową Phoenix Geophysics V8. Minimalna ilość sąd polaryzujących wynosi 9 sztuk.

 

Okres gwarancji na urządzenie oraz komponenty określone w niniejszej specyfikacji wynosi 36 miesięcy.

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego NR 1/PBS/2017 z dnia 01.05.2017

 

………………… (miejscowość, data) …………………

Oferent:

……………………….………………………….……………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

 

tel.:……………….……………………………….

fax:…………………………….………………….

e-mail: ………….……………………………….

 

…………………………………………………………………

……………………………….…………………………………

(osoba do kontaktu po stronie Oferenta, imię nazwisko, tel.)

 

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe NR 1/PBS/2017 z dnia 01.05.2017

 1. Zakres wykonywanych prac objętych ofertą:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawa aparatury  – najpóźniej do dnia ………………………………………………………………………

 1. Cena:

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto: ……………………………………., słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto: ……………………………………., słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Termin ważności oferty:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Uwagi:

………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

 

 

OŚWIADCZENIA OFERENTA:

Niniejszym oświadczam, że Oferent ………………………………………………………………………………………… :

 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania Zamówienia;
 2. posiada uprawnienia niezbędne do wykonania Zamówienia;
 3. posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Zamówienia;
 4. posiada osoby zdolne do wykonania Zamówienia;
 5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
 6. nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

 

Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/PBS/2017 z dnia ………………….

 

…………………………………………………………………….

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta)

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego NR 1/PBS/2017 z dnia 01.05.2017

 

                                                                                                                                                                          (miejscowość, data)

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Z CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.

 

Dotyczy: projekt pt. „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”, na podstawie Umowy o nr PBS3/B2/24/20150
o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Badań Stosowanych
w ścieżce B finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Ja, ………………………………………………………………………….……………….. niżej podpisany, niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych i osobowych z firmą Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., rozumianych jako wzajemne powiązania między Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a mną jako Oferentem, polegających w szczególności na:

 

 • byciu jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji
  z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 • byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

 

…………………………..………………………….

     (podpis Oferenta)

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe pojazd terenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR z dnia 23.10.2015 r.

w zakresie dostawy pojazdu terenowego (platformy aparaturowej służącej do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowiska operatorskie) wykorzystywanego w terenowych pracach ekstremalnych

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Umowa o nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt. „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa  dnia  06.11.2015 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 100 100,00 zł, wpłacony
w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem Zamawiającego lub przesłać na adres e-mail: office@cbrtp.pl/ dominika.kozlowska@cbrtp.pl

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wymagać osobistego stawiennictwa.

 

Kategoria zamówienia:

Dostawa pojazdów terenowych

 

Kod CPV:

34113300-5

Miejsce dostawy:

Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest  dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych zgodnego ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do dnia 31.12.2015 r.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

 

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 1. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą
  w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 2. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy a mających istotny wpływ na realizację Umowy
nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B „Eksperymentalna oraz kompleksowa
i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych
i złożonych
” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta,   zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT.
W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Oferenta.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
  z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 23.10.2015 r.

 

Specyfikacja zamówienia

 

 • Pojazd terenowy typu pickup
 • Rodzaj wtrysku bezpośredni Common Rail
 • Liczba cylindrów 4
 • Pojemność skokowa, cm3 1968
 • Moc 132 kW/180 KM przy 4000 obr./min
 • Lusterka zewnętrzne prawe: wypukłe
 • Lusterko zewnętrzne lewe: asferyczne
 • Dodatkowe, przeciwkurzowe uszczelnienie zewnętrzne drzwi
 • Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
 • Szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej dodatkowo przyciemniane
 • Klapa tylna komfort zamykana na klucz (nie przez centralny zamek)
 • Moment obrotowy 420 Nm w zakresie 1750 obr./min
 • Norma emisji spalin Euro 5
 • Zużycie paliwa (l/100 km) cykl miejski 9,8-10,1, cykl pozamiejski 7,0-7,6, cykl mieszany 8,0-8,5, Emisja CO2 w cyklu mieszanym, g/ km 211-224
 • Konstrukcja ramy nośnej z profili zamkniętych, ze stali o dużej wytrzymałości
 • Nadwozie czterodrzwiowe
 • Tylny zderzak ze zintegrowanym stopniem
 • Wlew paliwa zabezpieczony centralnym zamkiem
 • Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego o pojemności 80 l
 • Bębnowy układ hamulcowy, z tyłu, 38,1 cm (15″)
 • Hydrauliczny układ hamulcowy z wentylowanymi tarczami hamulcowymi, z przodu
 • Zawieszenie niezależne na podwójnych, trójkątnych wahaczach poprzecznych ze sprężynami i amortyzatorami, z przodu
 • Sztywna oś z resorami wielopiórowymi, z tyłu
 • Stabilizator przedni
 • Koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową
 • Zestaw narzędzi i podnośnik
 • Opony o zmniejszonym oporze toczenia
 • Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy z asystentem hamowania, ABS (włącznie z offroad ABS), ASR i EDS
 • Światła przeciwmgielne z przodu
 • Zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy
 • Trzecie światło STOP i oświetlenie przedziału ładunkowego
 • Zaczepy do mocowania ładunku, stałe (4 szt.)
 • Fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości
 • Konsola środkowa pomiędzy siedzeniem kierowcy i pasażera z zamykanym schowkiem i tapicerowanym podłokietnikiem
 • Podświetlenie deski rozdzielczej
 • Schowek (szuflada) pod siedzeniem kierowcy i pasażera
 • Schowek po stronie pasażera z pokrywą zamykaną na klucz
 • Formowana podsufitka, wzmocniona, z konsolą nad głową
 • Podłoga wyłożona wykładziną dywanową w kabinie kierowcy i
 • przedziela pasażerskim
 • Stopień wejściowy w kabinie kierowcy
 • Dwie osłony przeciwsłoneczne
 • Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
 • Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera
 • Boczne poduszki powietrze w kabinie kierowcy z kurtynami powietrznymi
 • Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, z napinaczami – dla kierowcy i pasażera z regulacją wysokości zamocowania
 • Zagłówki tylne
 • Reflektory halogenowe
 • Kierunkowskazy boczne
 • Światło cofania
 • Kanał nawiewowy doprowadzający ciepłe lub zimne powietrze do przedziału pasażerskiego
 • Klimatyzacja “Climatronic” z automatyczną regulacją
 • Szyby w drzwiach bocznych sterowane elektrycznie
 • Tempomat elektroniczny
 • Wyświetlacz wielofunkcyjny “Plus”
 • Wycieraczki przedniej szyby z regulacją prędkości
 • Regulacja zasięgu reflektorów
 • Przygotowanie do montażu haka
 • Możliwość ingerencji w instalacje elektryczną, wsparcie w zakresie integracji z magistrala CAN
 • Immobiliser
 • 3-osobowe siedzenie z zagłówkami w przestrzeni pasażerskiej
 • Instalacja 12V
 • Centralny zamek sterowany pilotem z zabezpieczeniem “Safe”
 • Gniazdo 12V w konsoli środkowej oraz w przedziale ładunkowym na burcie bocznej

 

Zapytanie ofertowe pojazd terenowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR z dnia 31.08.2015 r.

w zakresie dostawy pojazdu terenowego (platformy aparaturowej służącej do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowiska operatorskie) wykorzystywanego w terenowych pracach ekstremalnych

 

Informacje o ogłoszeniu

Nazwa projektu:

Umowa o nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego
w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt. „Eksperymentalna oraz kompleksowa i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych i złożowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa  dnia  11.09.2015 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 100 100,00 zł, wpłacony
w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową pod adresem Zamawiającego lub przesłać na adres e-mail: office@cbrtp.pl/ dominika.kozlowska@cbrtp.pl

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wymagać osobistego stawiennictwa.

 

Kategoria zamówienia:

Dostawa pojazdów terenowych

 

Kod CPV:

34113300-5

Miejsce dostawy:

Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest dostawa pojazdu terenowego (platforma aparaturowa służąca do przemieszczania i obsługi aparatury wykorzystywanej w pracach terenowych tzw. mobilne stanowisko operatorskie) wykorzystywane w terenowych pracach ekstremalnych zgodnego ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w maksymalnym terminie do dnia 31.10.2015 r.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

 

Warunki udziału w postępowaniu

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

 

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 1. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 2. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy a mających istotny wpływ na realizację Umowy
nr PBS3/B2/24/20150 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu badań stosowanych w ścieżce B „Eksperymentalna oraz kompleksowa
i wielowariantowa interpretacja danych sejsmicznych, magnetotellurycznych, grawimetrycznych i otworowych jako narzędzie poprawy efektywności badań strukturalnych
i złożonych
” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta,   zmianie  zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT.
W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte i dokładnie rozróżnione całe wynagrodzenie należne Oferenta.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku
  z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 31.08.2015 r.

 

Specyfikacja zamówienia

 

 • Pojazd terenowy SUV
 • Silnik 4-cylindrowy, wysokoprężny
 • Pojemność, l/cm 2.0
 • Moc max., kW (KM) przy obr. / min. 135 (184) / 3.500 – 4.000
 • moment obr., Nm przy obr. / min 380 / 1.750 – 3.250
 • Norma emisji spalin EURO 6
 • Skrzynia biegów, seryjnie automatyczna, DSG 7-stopniowa
 • Dopuszczalna masa całkowita, kg min 2.200
 • Ładowność, kg min 628
 • DPF – filtr cząstek stałych
 • BMT – BlueMotion Technology
 • Kolor nadwozia: biały
 • Pokrycia siedzeń: Antracytowe
 • Deska rozdzielcza górna część: czarna
 • Deska rozdzielcza dolna część: czarna
 • Podłoga: czarna
 • Podsufitka: popielata
 • Dopuszczalny nacisk na oś przednią / tylną, kg 1.200 / 1.130
 • Dopuszczalna masa holowanej przyczepy, kg z hamulcem, przy wzniesieniu 12% / 8% 2.200 / 2.200 (2.500 / 2.500 dla Track & Style) bez hamulca 750
 • Dopuszczalne obciążenie haka / dachu, kg 100 / 100
 • Zużycie paliwa w l/100 km cykl miejski 6.7, poza miastem 5, średnio 5.7
 • Szyby tylne boczne oraz szyba tylna, przyciemniane
 • Reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, z chromowanym obramowaniem
 • Zderzak przedni z kątem natarcia 18°
 • Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
 • Kanapa tylna asymetrycznie składana, przesuwana i pochylana, z podłokietnikiem
 • Fotele przednie z regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • Podłokietnik z przodu regulowany na wysokość, ze schowkiem oraz dwoma nawiewami powietrza dla pasażerów z tyłu
 • Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera, zamykany, podświetlany,
  z funkcją chłodzenia
 • Poziom emisji C02, g/km 150
 • Antena dachowa aktywna
 • Kierunkowskazy boczne białe, zintegrowane w obudowach lusterek
 • Reflektory główne, halogenowe
 • Szyby termoizolacyjne
 • Światła do jazdy dziennej
 • Schowek w konsoli dachowej, zamykany
 • Zaczepy do mocowania bagażu w bagażniku
 • Kierownica 3-ramienna, multifunkcyjna – możliwość sterowania radiem, komputerem pokładowym lub telefonem
 • Lusterka “Make-up” w osłonach przeciwsłonecznych po stronie kierowcy i pasażera
 • Kieszenie w oparciach przednich foteli
 • Oparcie przedniego fotela pasażera, składane
 • Składane stoliki w oparciach przednich foteli
 • Szuflady pod przednimi fotelami
 • Automatyczne włączanie kierunkowskazów podczas awaryjnego hamowania
 • System rekuperacji odzyskujący energię podczas hamowania
 • System Start-Stop wyłączający silnik podczas postoju
 • Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
 • Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, progresywne – zależne od prędkości samochodu
 • Czujnik deszczu
 • Czujnik zmierzchu – automatyczne włączenie świateł z funkcją
 • Lusterko wsteczne, automatycznie przyciemniane
 • Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
 • Tempomat
 • Śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym
 • Opony o obniżonym oporze toczenia
 • Możliwość ingerencji w instalacje elektryczną, wsparcie w zakresie integracji z magistrala CAN
 • Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
 • ESP – system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy przyczepy
 • Poduszki powietrzne czołowe oraz boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
 • Poduszki powietrzne kurtynowe dla pasażerów z przodu i z tyłu
 • Zabezpieczenie antykradzieżowe (immobiliser)
 • System wykrywajacy zmęczenie kierowcy
 • Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
 • Centralny zamek, zdalnie sterowany
 • Gniazdo 12 V w bagażniku
 • Gniazdo 12 V w tylnej części konsoli środkowej
 • Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold
 • Klimatyzacja “Climatronic”, regulowana automatycznie , 2-strefowa
 • Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w dwóch płaszczyznach
 • Komputer pokładowy MFA Premium
 • Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne

 

Magnetron sputtered TiN-Si3N4 films as a functional coatings

Magnetron sputtered amorphous Si3N4 films with included nanocrystals TiN are described in this paper. Target was prepared from powders mixture of 90 at.% Ti and10 at.% Al by hot pressing. Deposition was carried out with controlled gas flow of Ar and N2. The most important parameter for deposition such composite structure is a substrate  temperature not  higher then 0,2 reduced temperature. Deposition parameters and structural properties investigated by X-ray and TEM techniques are presented.  The picture of HRTEM  is presented in fig1. Heat reflection from a substrate with deposited TiN-Si3N4 film thickness about 100nm is noticeably higher.

publikacja2Fig.1. HRTEM for amorphous TiN-Si3N4 film.

Such coatings could be used for several applications which require high reflectance of IR. The adequate characteristics of reflectivity were measured. The temperature growth at the back side of substrate covered by TiN-Si3N4 coating was measured. The difference between covered and uncovered substrate are essential. It implies that  the professional cloths for firemen and other services could be covered by such coatings.

Paper was financially supported by NCRD Project- Defense, Security No DOB-BIO6/04/104/2014.
Conference material : ICFPAM 2015 (13th ICFPAM)

The Authors :
K.W.Marszałek1, R.Mania2, G. Putynkowski3
1AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Cracow,Poland
2Diabmed Sp z oo, Lukowa St. 7, 43-300 Bielsko Biala, Poland
3CBRTP SA, Grzybowska St. 12/14, 00-132 Warszawa, Poland

Koncepcja budowy wskaźnika jakości morskich prac sejsmicznych celem polepszenia ich dokładności i efektywności

W artykule przedstawiono budowę ilościowego wskaźnika jakości morskich prac sejsmicznych dla jednostki holującej osprzęt geofizyczny w postaci układu kabli sejsmicznych z zainstalowanym zespołem geofonów. Wskaźnik jakości prac geofizycznych opiera się na matematycznym modelu odchylenia położenia układu punktów kabli geofonowych w stosunku do położenia wzorcowego. Wskaźnik ten może być wykorzystany przy realizacji prac sejsmicznych oraz krótkoterminowego  prognozowania ich przebiegu w aspekcie jakości.

publikacja-schematWydawnictwo / nr wydania : Annual of Navigation No 21/2014

Autorzy :
Artur Walus1, Lucjan Gucma1, Grzegorz Putynkowski2
1Akademia Morska w Szczecinie
2Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

Zgłoszenie wynalazku w zakresie sposobu odzysku polimeru z poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem barwnym.

Spólka wraz z parnerami naukowo – przemysłowymi działającymi w ramach Konsorcjum pn. Platforma Rozwoju Technologii Recyklingu Polimerów,  dokonała w Europejskim Urzedzie Patentowym zgłoszenia wynalazku w zakresie sposobu odzysku polimeru z poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem barwnym.

Data zgłoszenia:  23 sierpnia 2014r.

Numer zgłoszenia:  EP14461563.0

Tytuł: A method for recovering polymer from printed PETG substrates

Zgłaszający: Nicrometal S.A.; Politechnika Warszawska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Centrum Badań  i  Rozwoju Technologii  dla  Przemysłu  S.A.

Twórcy: Elżbieta Piesowicz – ZUT; Anna Boczkowska – PW; Paulina Latko – PW; Grzegorz Putynkowski – CBRTP; Wojciech Przetakiewicz – CBRTP; Sandra Paszkiewicz – ZUT; Zbigniew Rosłaniec  – ZUT; Katarzyna Gawdzińska – CBRTP; Maciej Gucma – CBRTP; Lucjan Gucma – CBRTP; Jacek Zieliński – Nicrometal

Współpraca AGH CBRTP

Spółka zawarła porozumienie z Władzami Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie o współpracy naukowo – badawczej i wdrożeniowej, obejmującej szeroki zakres kooperacji w tym działania zmierzające do kreacji wspólnych przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych oraz aktywnego transferu technologii do gospodarki.