CBRTP | Kacper Putynkowski
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
10
archive,paged,author,author-kacper,author-10,paged-2,author-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Otwarcie laboratorium CBRTP w Warszawie

 

W lipcu 2018r. w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT w Warszawie, będącym jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze high – tech, zostało uruchomione laboratorium CBRTP S.A. i zakończona instalacja dwóch reaktorów do Osadzania Warstw Atomowych (ALD, ang. Atomic Layer Deposition) firmy Beneq.

 

 

Urządzenia mają posłużyć do realizacji licznych projektów, w ramach których dział B+R pracuje nad rozwojem multipodłożowej modyfikacji ogniw fotowoltaicznych. Wspomniany rozwój poparty technologią ALD jest jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju fotowoltaiki, a wyposażone laboratorium stanowi  infrastrukturę unikatową na skalę Polski oraz jedną z nielicznych w Europie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już niedługo pojawią się pierwsze efekty prowadzonych badań przy pomocy zaawansowanej technologii w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT. Laboratorium znajduje się przy ulicy Poleczki 19.

New kind of Cu based paste for Si solar cells front contact formation

Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi takimi jak PAN IMIM CBRTP S.A. przyczyniło się do utworzenia publikacji na temat nowej pasty na bazie Cu dla ogniw fotowoltaicznych.

New kind of Cu based paste for Si solar cells front contact formation

M Musztyfaga-Staszuk, Ł Major, G Putynkowski, A Sypień, K Gawlińska, …

Materials Science-Poland

2018

https://content.sciendo.com/abstract/journals/msp/36/3/article-p469.xml

Streszczenie:

Zbadano potencjalny wpływ miedzi zastępującej srebro w pastach stosowanych do produkcji przedniej elektrody w ogniwach słonecznych z krzemu krystalicznego. Miedź została zastosowana jako nowy składnik CuXX z około 2% wag. Do 6% wag. Udziału modyfikatora XX. Wytworzone cząsteczki CuXX analizowano przy użyciu mikroskopii transmisyjnej. W oparciu o handlową pastę Du Pont PV19B, materiały CuXX i XX, opracowano nową pastę PV19B / CuXX o 51% wag. Udziału Cu i pasty PV19B / XX z 51% wag. Udziału tylko XX.

Analiza parametrów elektrycznych przedniej metalizacji wytworzonej na bazie nowej pasty miedziowej

Jako efekt badań w ubiegłych latach pracownicy CBRTP S.A. sporządzili publikację na temat Analizy parametrów elektrycznych przedniej metalizacji wytworzonej na bazie nowej pasty miedziowej.

M Musztyfaga-Staszuk, G Putynkowski, P Panek, P Zięba

Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 59 (7)

2018

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-77054f38-17d8-4683-8133-58603d50a6be

Streszczenie:

Współcześnie rynek fotowoltaiczny zmienił się w dojrzały przemysł o zasięgu globalnym. W odniesieniu do kwestii ekonomicznych, należy zauważyć, zastąpienie pasty na bazie Ag pastą składającą się w dużej mierze z Cu przy istniejącej znacznej różnicy w cenie surowca przyniosłoby dużą korzyść poprzez redukcję kosztów dla przemysłu PV idąca w setki milionów dolarów. W artykule zawarto wyniki pomiarów wybranych własności elektrycznych krzemowych ogniw fotowoltaicznych. W pracy zbadano rezystancję na styku metal-półprzewodnik przedniej metalizacji ogniw słonecznych metodą linii transmisyjnych (TLM) oraz rezystancję i rezystancję właściwą past metodą techniczną. Do badań zastosowaną jedną srebrną pastę komercyjną oraz eksperymentalnie przygotowane przez jednostkę zewnętrzną.

Controlled synthesis of nanoporous tin oxide layers with various pore diameters and their photoelectrochemical properties

W roku 2017 jeden z pracowników CBRTP S.A. brał udział w tworzeniu publikacji na temat kontrolowanej syntezy nano-porowatych warstw tlenku cyny o różnych średnicach porów i ich właściwościach fotoelektrochemicznych.

 

  • Zaraska L.; Gawlak K.; Gargul M.; Chlebda D.; Socha R.; Sulka G.; Controlled synthesis of nanoporous tin oxide layers with various pore diameters and their photoelectrochemical properties; Electrochimica Acta, 2017, 254, 238-245; https://doi.org/10.1016/j.electacta.2017.09.113

 

 

Streszczenie:

 

Tematem publikacji są porowate anodowe folie tlenku cyny o różnych średnicach porów zsyntetyzowanych przez jednoetapowe anodowanie folii Sn w 1 M NaOH, a następnie przez 2 godziny wyżarzane w 200 ° C. Gdy potencjał 2 V był stosowany podczas anodowania, otrzymano warstwy tlenków z ultramałymi nanokanałami o średnicy nieco powyżej 10 nm, a średnia odległość między sąsiednimi porami wynosiła ~ 20 nm. Jednakże zastosowanie potencjału 4 V spowodowało tworzenie się filmów anodowych o znacznie szerszych kanałach (o średnicy ~ 40 nm) i większych odstępach między porami (~55 nm). Skład utworzonych próbek zbadano za pomocą pomiarów XRD i XPS.

Przyznanie patentu: “A method for recovering polymer from printed petg substrates”

Podczas prowadzonych badań na rzecz projektu GEKON2/O5/266860/24/2016 CBRTP S.A. wraz z Liderem Konsorcjum – Nicrometal S.A. oraz innymi Członkami Konsorcjum wynalazło innowacyjną metodę, na którą został przyznany patent: “A method for recovering polymer from printed petg substrates”.

 

 

Numer patentu: EP 2 987 822 B1

Data udzielenia: 30.08.2017 r.

Patent udzielony na rzecz: Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

 

 

Autorzy z jednostki: Putynkowski Grzegorz Dawid

Effects of anodizing conditions and annealing temperature on the morphology and crystalline structure of anodic oxide layers grown on iron

Szanowny Pan Robert Socha – jeden z pracowników CBRTP S.A., w ubiegłym roku był jedną z osób biorących udział w tworzeniu publikacji na temat wpływu warunków anodowania i temperatury hybrydyzacji na morfologię i strukturę krystaliczną warstw tlenku anodowego wyhodowanych na żelazie.

 

  • Pawlik A.; Hnida K.; Socha R.; Wiercigroch E.; Małek K.; Sulka G.: Effects of anodizing conditions and annealing temperature on the morphology and crystalline structure of anodic oxide layers grown on iron, Applied Surface Science, 2017, 426, 1084-1093, https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.07.156

 

 

 

Streszczenie:

 

Najważniejsze elementy publikacji:

• Przeprowadzone anodowanie Fe w roztworze na bazie glikolu etylenowego, zawierającego jony fluorkowe i wodę.

• Zbadanie wpływu temperatury anodowania na morfologię nanoporowatych warstw anodowych na żelazie.

• Badano wpływ szybkości mieszania elektrolitu i pola magnetycznego na strukturę warstw nanoporowatych na żelazie.

• Przejście fazowe w warstwie anodowej analizowano za pomocą widm XRD, XPS i Ramana.

Characterization of Desulfovibrio desulfuricans biofilm on high-alloyed stainless steel: XPS and electrochemical studies

W związku z prowadzonymi badaniami jednego z pracowników CBRTP S.A. opublikowano publikacje na temat badań elektrochemicznych oraz XPS na stali wysokostopowej.

 

  • Dec W.; Mosiałek M.; Socha R.; Jaworska-Kik M.; Simka W.; Michalska J.: Characterization of Desulfovibrio desulfuricans biofilm on high-alloyed stainless steel: XPS and electrochemical studies, Materials Chemistry and Physics, 2017, 195, 28-39, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.04.011

 

 

Streszczenie:

 

Najważniejsze tematy poruszane przez powyższą publikację:

• Stale wysokostopowe są szybko skolonizowane przez bakterie redukujące siarczany.

• Większa zawartość Ni stymuluje bardziej intensywny wzrost biofilmu.

• Pozakomórkowe substancje polimerowe nierozerwalnie wiążą się ze stalami wysokostopowymi.

• Bakterie redukujące siarczany powodują nieodwracalne zasiarczenie pasywnych filmów.

Przyznanie patentu: “Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej”

Jeden z członków CBRTP S.A. brał udział w tworzeniu wynalazku: “Wypełniacz mieszanki mineralno-asfaltowej”, który został przyznany w 2017 roku.

 

Numer patentu: PL (11) 225190

Data udzielenia: 28.02.2017 r.

Patent udzielony na rzecz: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

 

Autorzy z jednostki: Putynkowski Grzegorz Dawid

Przyznanie patentu: “Zespół podpowierzchniowej aplikacji w gruncie czujnika geofizycznego, zwłaszcza geofonu ze szpilką aplikacyjną”

Podczas tworzenia wynalazku przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, jeden z pracowników CBRTP S.A. brał czynny udział w badaniach związanych z patentem: „Zespół podpowierzchniowej aplikacji w gruncie czujnika geofizycznego, zwłaszcza geofonu ze szpilką aplikacyjną”, który został przyznany w 2016 roku.

 

Numer patentu: PL 223062 B1

Data udzielenia: 31.10.2016 r.

Patent udzielony na rzecz: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

 

Autorzy z jednostki: Putynkowski Grzegorz Dawid

The New Copper Composite of Pastes for Si Solar Cells Front Electrode Application

CBRTP S.A. wraz ze swoimi pracownikami oraz partnerami naukowymi opublikowało publikacje na temat nowego kompozytu past dla aplikacji na elektrody.

 

 

Streszczenie:

 

W powyższym artykule przedstawiamy nowy kompozyt (CuXX) past do elektrod formujących się w ogniwach słonecznych z krzemu krystalicznego. Kompozyt CuXX otrzymuje się przez chemiczną obróbkę cząstek miedzi i dodaje do dostępnej w handlu pasty stosowanej do osadzania elektrod przednich na ogniwie słonecznym Si. CuXX oferuje możliwość wymiany ponad 50% wag. % Ag w Cu, co znacznie obniża koszt materiału, a zatem ogólną cenę ogniwa słonecznego.