CBRTP | Agnieszka Górzyńska
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
7
archive,author,author-agnieszka,author-7,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Postępowanie 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny        Podobny obraz       Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

Na podstawie niemożliwych do usunięcia wad w postaci niewystarczającego wyspecyfikowania parametrów technicznych aparatury planowanej do nabycia oraz braku w procedurze formalnej publikacji pytań oferentów Zamawiający  unieważnia niniejsze postępowanie nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji prac badawczych w ramach planowanego do dofinansowania Projektu pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”.

Jednocześnie, Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania w zakresie przedmiotowego zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017

 

Nazwa projektu:

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

Wykonanie usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badań charakteryzujących materiały (regranulat i filamenty) uzyskiwane w toku prac badawczych projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” finansowanego w ramach programu GEKON.

 

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017” lub przesłać na adres: e-mail: joanna.leszczynska@cbrtp.pl oraz office@cbrtp.pl.

 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
  • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.
  • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).
  • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:office@cbrtp.plJoanna LeszczyńskaKategoria ogłoszeniaPodkategoria ogłoszenia
  • Usługi badawcze
  • usługa
  • tel. 885 110 310
  • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  • joanna.leszczynska@cbrtp.pl
  •  

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac badawczych w zakresie charakteryzacji materiału (regranulat i filamenty) uzyskanego w toku prac badawczych projektu (zgodnie z załączoną specyfikacją zamówienia) pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego na podstawie Umowy nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych.
 2. Wykonawca, wraz z wynikami badań, przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Odbiór prac stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi poprzez spisanie protokołu odbioru oraz przekazania całości przeprowadzonych badań, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej, jeśli takie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Opłata zostanie uiszczona po dokonanym odbiorze prac stanowiących przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni. 73110000-3Laboratoryjne usługi badawczeHarmonogram zamówienia
 5. Dodatkowe przedmioty zamówienia – nie dotyczy
 6. Nazwa kodu CPV
 7. Kod CPV

Wykonanie usługi nastąpi w maksymalnym terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
 4. dysponują aparaturą badawczą umożliwiającą prowadzenia badań zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Ponadto, wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 6. Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
 7.  

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 1. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 2. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 3. będące podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
 4. będące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm).
 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 2. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
 1. Terminu płatności: do 60 dni od daty protokolarnego odbioru;
 2. Terminu ważności oferty: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta polegających na zmianie zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.
 2. Zamówienia uzupełniające: – nie dotyczy
 3. Lista dokumentów uzupełniających od dostawcy:
 4. Warunki zmiany umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

 

Kryteria wyboru ofert:

 1. Cena netto (PLN), waga kryterium – 80% całościowej oceny.
 2. Termin realizacji, waga kryterium – 10% całościowej oceny.
 3. Termin płatności, waga kryterium – 10% całościowej oceny.
 4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:
 1. Cena 80% – cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów
 2. Termin realizacji 10% – najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów
 3. Termin płatności 10% – termin oferty badanej / najdłuższy termin x 100 x 10% = ilość punktów

  Wyniki obliczeń matematycznych dokonywanych przy ocenie ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku w górę. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 4. Wykluczenia
 5. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

 • Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 • Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

SPECYFIKACJA- zał nr 1._13.07.2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.07.2017 r.

 

Informacje o ogłoszeniu                                                                                                           

Nazwa projektu:

Umowa o DOB-BIO6/04/104/2014 z dn. 23.12.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych” realizowanego na rzecz BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA W RAMACH KONKURSU 6/2014, finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Tytuł zamówienia:

dostawa tkanin niezbędnych do przeprowadzenia testów badawczych w ramach prac związanych z opracowaniem parametrów nakładania nanokompozytowych refleksyjnych warstw technologią próżniowo- plazmową w szczególności metodą impulsywnego rozpylania.
Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2017” lub przesłać na adres e-mail: joanna.leszczynska@cbrtp.pl oraz office@cbrtp.pl.

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 

 

Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

  • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).
  • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
  • Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:office@cbrtp.plJoanna LeszczyńskaSkrócony opis przedmiotu zamówieniaKategoria ogłoszeniaPodkategoria ogłoszenia
  • Dostawy inne
  • Dostawy
  • Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  • tel. 885 110 310
  • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  • joanna.leszczynska@cbrtp.pl
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo

mazowieckie

Powiat

m.st. Warszawa

Miejscowość

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu badawczego w ramach zadania „Opracowanie parametrów nakładania nanokompozytowych refleksyjnych warstw technologią próżniowo- plazmową w szczególności metodą impulsywnego rozpylania”

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych niezbędnych do przeprowadzenia testów badawczych zgodnych ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zamówienia.

Kod CPV

19240000-0

Nazwa kodu CPV

Tkaniny specjalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

 

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent dysponujący potencjałem technicznym zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 • byciu jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 • byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Umowy o DOB-BIO6/04/104/2014 z dn. 23.12.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych”, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia_tkaniny

2. Formularz ofertowy_tkaniny

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

CBRTP on SML International Week 2016

Dr. Eliza Przeździecka represented the Warsaw School of Economics and the Center for Research and  Development Technology for Industry during the third edition of the SML International Business Conference organized by the Swiss ZHAW School of Management and Law.

 

An international meeting of business experts took place from 18-20 April in Zurich.

The conference was an opportunity to exchange thoughts about the most current challenges of the modern world of economy. International researchers and practitioners have discussed the competitiveness of European manufacturing, as well as the future of industry and services. The effects of near- and offshoring in Europe have also been discussed, with particular focus on Switzerland.

Representative of SGH and CBRTP in discussion panel Eliza Przeździecka assessed that in the context of competitiveness of enterprises in Poland there were big improvements.

 

“Foreign investment significantly supports our competitiveness and quality of service. Still, there are companies with a traditional production system, not ready to compete internationally, but survived only through state subsidies, “said investment analyst at CBRTP and assistant professor at the Warsaw School of Economics.

 

Florian Keller, director of the Center for European Business & Affairs, Manuele Fumagalli, Founder of Workspace2go and Michael Trapp, Regional Manager of Fincons Group, also attended the symposium.

 

CBRTP S.A. IS A MEMBER OF POLISH-IRANIAN BUSINESS BOARD

CBRTP S.A. on 6.06.2016 was accepted as a member of the Polish-Iranian Business Council.

 

The company, thanks to its accession to the Council, will be supported in many fields of activities related to Polish-Iranian projects, including access to personalized market research, easier contact with Iranian companies, chambers of commerce and associations. Importantly, CBRTP S.A.  will also benefit from full legal, marketing and logistics assistance in Iran.

The Polish-Iranian Business Council is an organization that was set up in 2015 to facilitate and develop commercial cooperation between the two countries. The Council supports private companies and their members have access to a variety of sources of information and expertise needed to facilitate the expansion of Polish companies into the Iranian market.

GOOD ENERGY CONFERENCE – POZNAŃ

The Center of Research and Development Technology for Industry participated in the conference entitled Good Energy, held in Poznan.

On March 22, 2017, the company representative – Mr. Grzegorz Putynkowski – took part in inspirational discussions on the future of renewable energy sources.

A group of experts, practitioners, academics, business and government representatives talked about the changes, challenges and opportunities that are facing the Polish energy market in the near future. The Poznan conference is the first stage of a multi-annual program that aims to raise awareness and raise awareness about the wise use of energy and energy efficiency technologies.

http://dobraenergia.edu.pl/konferencja/dobra-energia-poznan/

CBRTP DURING THE WORKSHOPS OF THE TRANSFER TECHNOLOGY OF THE INSTITUTE OF PHYSICS OF PAN

On 31.03.2017 – 01.04.2017r. the first workshop of the Center for Transfer Technology  of the Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences was held in Jachrance near Warsaw. The series “Transfer Technology – IPR aspects of the environment”. Workshops are implemented within Dialog “Innovations in Transfer Technology Procedures: Science and Industry”.

The Center for Transfer Technology (CTT) of the Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences is an organizational unit that actively supports the implementation of R & D results in the market. These activities are focused on the constant support of intellectual property protection professionals, technology transfer, economics and marketing in the conduct of scientific research.

Among the invited guests were Deputy Ministry of Science and Higher Education Deputy Minister Piotr Dardziński and Chief Political Cabinet Vice-President of the Council of Ministers Grzegorz Kądzielawski and Vice-Marshal of the Mazowieckie Voivodeship Wiesław Raboszuk.

 

Vice-President of CBRTP SA – Mr Grzegorz Putynkowski – participated in the event with presentation: “Reliable project planning with a prescription for efficient implementation of results”.

 

THE NEW DESIGN OF A UNIQUE UNIT AS A ALTERNATIVE FOR CONVENTIONAL LIQUID UNITS USED IN THE OPERATION AND MONITORING OF TRANSMISSION INFRASTRUCTURE AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY

Presentation of innovative unmanned unit design as an alternative to conventional propeller units used in the operation and monitoring of transmission and distribution infrastructure

As part of the SmartGrid Seminar under the patronage of the Faculty of Electrotechnics, Automation, Information Technology and Biomedical Engineering of AGH and the COMMISSION OF ELECTROTECHNICALS, INFORMATICS AND AUTOMATION PAN, BRANCH IN KRAKOW

Authors:

Grzegorz Putynkowski Paweł Balawender Krzysztof Woźny

 

Link to seminar material: http://www.smartgrid.agh.edu.pl/index.php/materialy5

CBRTP research cooperation with the Maritime Academy in Szczecin

Grzegorz Putynkowski, Vice President of CBRTP, co-author of an article on innovative solutions for seismic vessels. The publication was published in the scientific papers of the Maritime Academy in Szczecin.

 

Grzegorz Putynkowski, together with scientists from the Maritime Academy in Szczecin, Artur Walus and Lucjan Gucma, present a method that saves time and energy while conducting seismic surveys from ships. Authors describe the advantages of innovative approaches to traditional solutions and cite an example of its application.

 

This article is available in English under the link: http://repository.scientific-journals.eu/handle/123456789/1186

DESCRIPTION OF QUALITY CONTROL WITH THE CONSIDERATIONS OF SAIDI, SAIFI, CRP AND CPD INDICATORS FOR DISTRIBUTION SYSTEMS OPERATORS

The year 2015 was the last year in which the current model of regulating the five largest Distribution System Operators (OSDs) functioned. From 1 January 2016 on the basis of an agreement between the Energy Regulatory Office (ERO) and the DSO, a new model has been introduced. Updating the approach to setting the weighted average cost of capital, re-evaluating the efficiency of the company’s operating costs and balance sheet volume, as well as new elements of quality regulation.

The study presents a description of quality regulation including SAIDI, SAIFI, CRP and CPD for Distribution System Operators included in the new Regulatory Model for the years 2016 – 2020. The changes will affect the return on regulated revenues of electricity distribution companies. The consequence of failure to meet conditions and indicators according to the idea of ​​the new system will be to reduce the return on capital.