CBRTP | zamowienia
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
76
archive,category,category-zamowienia,category-76,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/TECH/2019 Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2019 r. NA ZAKUP WIELOPUNKTOWEGO CZUJNIKA TEMPERATURY

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

Termin składania ofert
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 15.10.2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/TECH/2019 z dnia 07.10.2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Ponadto:
• każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,
• oferta musi być sporządzona w języku polskim,
• oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
• oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
• oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
• przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
• oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
• oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 15 października 2019 r.,
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marzena Maciocha
tel. 726 510 110

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wielopunktowego czujnika temperatury.

Kategoria ogłoszenia
Dostawa

Podkategoria ogłoszenia
Dostawa inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie
Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup wielopunktowego czujnika temperatury.

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

38417000-1

Nazwa kodu CPV

Termopary

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak

Harmonogram zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki 

Załącznik 1

Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:
• zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia;
• posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Wiedza i doświadczenie
Jw.

Potencjał techniczny
Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Jw.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Do oferty należy dodatkowo dołączyć:

• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.
Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

ZAPRASZAMY NA 10 FORUM ROZWOJU MAZOWSZA

Mija 10 lat od kiedy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem regionu. W tym roku spotykamy się 16 i 17 października, w wyjątkowej przestrzeni Centrum Konferencyjnego MsMermaid, przy ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie.

 

Główną ideą Forum Rozwoju Mazowsza jest promocja regionu i wdrażanych w nim innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Dwudniowe wydarzenie skupi uczestników z obszaru biznesu, nauki, administracji, a także organizacji pozarządowych. Podczas debat, prezentacji dobrych praktyk, innowacji technologicznych oraz inspirujących rozwiązań edukacyjnych i prospołecznych zaprezentują oni swój wkład w rozwój Mazowsza.  Odwiedzający Forum będą mogli uczestniczyć w aktywnościach zarówno bezpośrednio, jak i śledzić je w czasie rzeczywistym w Internecie.

 

10 Forum Rozwoju Mazowsza odbywa się pod honorowym patronatem Komisji Europejskiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Bierze w nim udział ponad 50 Partnerów. Ze szczegółowymi informacjami o programach debat, ekspertach, partnerach oraz atrakcjach zaplanowanych dla odwiedzających można zapoznać się na stronie Wydarzenia www.forumrozwojumazowsza.eu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga jednak rejestracji za pomocą formularza umieszczonego na stronie Wydarzenia (każdy uczestnik otrzyma imienny identyfikator upoważniający do wejścia na teren 10. Forum Rozwoju Mazowsza)

 

W gronie Partnerów tego wyjątkowego Wydarzenia nie mogło zabraknąć Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. Podczas dwóch dni na naszym stanowisku będą mogli Państwo zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych, innowacyjnymi metodami obrazowania i charakteryzacji materiałów, jak również prototypami ogniw i modułów fotowoltaicznych.

 

Serdecznie zapraszamy! Warto zarejestrować się już dziś!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/TECH/2019 Z DNIA 20 SIERPNIA 2019 r. NA ZAKUP ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

UWAGA ZMIANA: Niniejszym informujemy, że został wydłużony termin składania ofert w postępowaniu nr 09/TECH/2019 na zakup odczynników chemicznych.

Nowy termin nadsyłania ofert upływa dnia 28.08.2019 r.

Informacje o ogłoszeniu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG.

Termin składania ofert
Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 28.08.2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 09/TECH/2019 z dnia 20.08.2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).
a) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
c) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
• oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
• przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marzena Maciocha
tel. 726 510 110

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych.

Kategoria ogłoszenia
Dostawa

Podkategoria ogłoszenia
Dostawa inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo małopolskie

Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych.

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak

Harmonogram zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Załączniki 

Załącznik 1

Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie
Jw.

Potencjał techniczny
Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Jw.

Dodatkowe warunki
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Wykluczenia
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
• oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
• oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

IDALIA Ireneusz Wolak Sp.j.

 

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY

IDALIA Ireneusz Wolak Sp.j.

ul. Marii Fołtyn 10

26-615 Radom

data wpłynięcia: pon. 26.08.2019 09:11

 

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

 • IDALIA Ireneusz Wolak Sp.j.
  ul. Marii Fołtyn 10
  26-615 Radom

 

 • HURT-CHEM
  HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PIOTR BARTOCHA
  DUCHNICE ul. Boczna 10
  05-850 Ożarów
  Mazowiecki

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/TECH/2019 z dnia 24.07.2019 r. dot. realizacji prac badawczych na temat zastosowania metod elektroniki drukowanej w wytwarzaniu bezkrzemowych ogniw fotowoltaicznych

Informacje o ogłoszeniu
Zamówienie jest realizowanie w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG.

Termin składania ofert
Ostateczny termin składania ofert upływa 23.08.2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 08/TECH/2019 z dnia 24.07.2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).
a) Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
b) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
c) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:
• oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
• przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marzena Maciocha
tel. 726 510 110

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczych na temat zastosowania metod elektroniki drukowanej w wytwarzaniu bezkrzemowych ogniw fotowoltaicznych.

Kategoria ogłoszenia
Dostawa

Podkategoria ogłoszenia
Dostawa inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo mazowieckie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja prac badawczych na temat zastosowania metod elektroniki drukowanej w wytwarzaniu bezkrzemowych ogniw fotowoltaicznych.

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV
73110000-6

Nazwa kodu CPV
Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Brak

Harmonogram zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z terminami wymienionymi w zakresie prac, jednak nie później niż do dnia 31.05.2021 r.

Załączniki

Załącznik nr 1

Warunki udziału w postępowaniu
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:
• zatrudniają personel, posiadający dorobek naukowy z zakresu elektroniki drukowanej. Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca poda tytuły nie mniej niż 10 publikacji naukowych;
• zatrudniają personel, który brał udział w projektach badawczo rozwojowych we współpracy z przedsiębiorstwami, które zakończyły się wdrożeniem wyników prac.
Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca poda tytuły co najmniej 3 projektów i efekty ich wdrożenia;
• posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dysponują sprzętem i aparaturą badawczą do wytwarzania i badania nowych materiałów do technik drukarskich. Sprzęt i aparatura muszą być przystosowane do pracy z podłożami o min. wymiarach 15,6×15,6 cm. W szczególności Wykonawca musi dysponować: sitodrukarką, laboratoryjnym urządzeniem do druku strumieniowego oraz laboratoryjnym urządzeniem do druku aerozolowego.
Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi listę adekwatnych urządzeń, którą dysponuje i planuje wykorzystać w realizacji niniejszego zamówienia;
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek będzie spełniony jeśli Wykonawca podpisze oświadczenie znajdujące się w załączniku nr 1.

Wiedza i doświadczenie
Jw.

Potencjał techniczny
Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Jw.

Dodatkowe warunki
Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:
• zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
• wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów
– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

Wykluczenia
Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:
• oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
• treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
• oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
• oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
• oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli
• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
• cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

NFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY
IDALIA Ireneusz Wolak Sp.j.

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY
INSTYTUT METROLOGII I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

WYDZIAŁ MECHATRONIKI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

UL. BOBOLI 8

02-525 WARSZAWA
data wpłynięcia: pon. 05.08.2019 r. (oferta złożona osobiście)

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:
NSTYTUT METROLOGII I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
WYDZIAŁ MECHATRONIKI
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
UL. BOBOLI 8
02-525 WARSZAWA

Zapytanie ofertowe nr 01/1022/2019 z dnia 17.07.2019 na audyt projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego”, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00
-1022/16-00 zawartej 18.05.2017 r., Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W trakcie audytu weryfikacji będą podlegały następujące elementy:

 • audyt obejmie okres realizacji projektu trwający od 1.04.2017 r. do 1.07.2019 r.;
 • wielkość wydatków kwalifikowanych w projekcie osiągniętych w ww. okresie – 3 093 113,34 PLN;
 • wnioski o płatność – ilość: 11;
 • audyt obejmie ok. 500 dokumentów księgowych, na które składają się: wyciągi bankowe, listy płac, faktury zakupu;
 • audyt obejmie analizę zgodności z budżetem projektu oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu procedur zakupowych zrealizowanych zgodnie z wytycznymi zasady konkurencyjności- liczba przeprowadzonych zapytań ofertowych: 45

III. Termin składania ofert

Do dnia 25.07.2019 r.

 

IV. Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta, pod adresem zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/1022/2019 z dnia 17.07.2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl   
W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego na kopercie.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/podpisem).
 • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 • Oferta powinna zawierać CV osób, które w imieniu wykonawcy zrealizują audyt projektu

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

V. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki: 
– zatrudniają zespół posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
– posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia;
– posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia.

VI. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Maciocha, tel. 726 510 110

 

 • Miejsce realizacji zamówienia

Warszawa, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

 

 • Dane dla oferentów:

Kod CPV: 79212000-3 – Usługi audytu

 

IX. Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni od dnia podpisania umowy. Efektem finalnym audytu będzie raport wraz z opinią z audytu.

 

X. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy na dostawę, a mających istotny wpływ na realizację umowy nr POIR.01.01.01-00-1022/16, pn.: „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego” w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Wartość zmiany umowy nie może przekraczać 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

 

XI. Załączniki

XII. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.
Cena powinna być podana w PLN/EUR z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.
Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty, zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

XIII. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z CBRTP S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XIV. Dodatkowe warunki

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub/i kapitałowych. 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli: 

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

AS AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski

 

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY 

AS AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski
Ul. Podhalańska 10/11
85-132 Bydgoszcz
data wpłynięcia: śr. 24.07.2019 19:18

 

 

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

 

 • AS AUDYT SZKOLENIA Jacek Sudomirski
  Ul. Podhalańska 10/11
  85-132 Bydgoszcz
  data wpłynięcia: śr. 24.07.2019 19:18

 

 • Kancelaria Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski
  Ul. Śliwkowa 1A

81-198 Pierwoszyno
data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 16:23

 

 • MaxFinanse Sp. z o.o.
  Ul. Składowa 10
  19-400 Olecko

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 11:19

 

 • VERUM Doradztwo i Zarządzanie Bożena Błaszczyk
  Al. Roździeńskiego 90/145
  40-203 Katowice

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 21:58

 

 • AUDYT I WYCENA CONSULTING GROUP SP.Z O.O.
  Ul. Chmielna 2 lok. 31
  00-020 Warszawa

data wpłynięcia: niedz. 21.07.2019 10:55

 

 • AUDITIO Sp. z o.o.
  Ul. Kolarska 141
  94-125 Łódź

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 23:45

 

 • DPC A. Danylczenko i Spółka Sp. J.
  Ul. Armii Krajowej 15/7
  45-071 Opole

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 13:03

 

 • Kancelaria Biegłego Rewidenta Renata Twarowska-Rybicka
  Ul. Stanisława Augusta 30 lok.8
  03-847 Warszawa

data wpłynięcia: pon. 22.07.2019 21:40

 

 • Kancelaria Biegłych Rewidentów „Audyt-Plus” Sp. z o.o.
  Ul. Wrzesińska 4/2
  31-031 Kraków

data wpłynięcia: wt. 23.07.2019 08:20

 

 • KPW Audytor Sp. z o.o.
  Ul. Tymienieckiego 25c/410
  90-350 Łódź

data wpłynięcia: wt. 23.07.2019 16:42

 

 • Concept Finance Audyt i Doradztwo Rafał Durkacz
  Ul. Piotrkowska 270
  90-361 Łódź

data wpłynięcia: czw. 18.07.2019 13:53

 

 • Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
  Ul. Jana Matejki 4
  40-077 Katowice

data wpłynięcia: śr. 24.07.2019 11:24

 

 • Morison Finansista Audit Sp. z o.o.
  Ul. Główna 6
  61-005 Poznań

data wpłynięcia: czw. 25.07.2019 12:57

 

 • POL-TAX 2 Sp. z o.o.
  Ul. Bora Komorowskiego 56C lok.91
  03-982 Warszawa

data wpłynięcia: pon. 22.07.2019 11:59

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/TECH/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. na zakup komponentów do próżniowego stanowiska technologicznego do depozycji cienkich warstw metodą PECVD

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG.

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa 25 czerwca 2019 r.

Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz  z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 07/TECH/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: kacper.putynkowski@cbrtp.pl   

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana
(w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
  Zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kacper Putynkowski

tel. 722 310 210

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup komponentów do próżniowego stanowiska technologicznego do depozycji cienkich warstw metodą PECVD

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup komponentów do próżniowego stanowiska technologicznego do depozycji cienkich warstw metodą PECVD

 

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30.09.2019 r.

Załączniki 

 

Załącznik nr 1

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Jw.

Potencjał techniczny

Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jw.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
  i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie.

 

 

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów
– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone
w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. po 25 czerwca 2019 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/TECH/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. na wykonanie prac badawczo-rozwojowych – „Opracowanie metody wykonania perforowanych metalowych podłóż”


Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG.

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa 18 lipca 2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz  z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/TECH/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: kacper.putynkowski@cbrtp.pl   

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana
(w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
  zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kacper Putynkowski

tel. 722 310 210

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych – „Opracowanie metody wykonania perforowanych metalowych podłóż”

Kategoria ogłoszenia

Usługa

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie prac badawczo-rozwojowych – „Opracowanie metody wykonania perforowanych metalowych podłóż”

 

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Terminy realizacji prac badawczych muszą być zgodne z terminami uwzględnionymi w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia zawartej w załączniku nr 1.

Załączniki 

 

Załącznik nr 1

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Jw.

Potencjał techniczny

Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jw.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
  i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie.

 

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów
– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. po 18 lipca 2019 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIECIA OFERTY ORAZ JEJ CENA

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

ul. Wołoska 141

02-507 Warszawa

data wpłynięcia: pon. 08.07.2019 11:21


PEŁNA LISTA PODMIOTÓW

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
data wpłynięcia: pon. 08.07.2019 11:21

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/TECH/2019 z dnia 30 maja 2019 r. na zakup oprogramowania numerycznego symulującego zjawiska fizyczne zachodzące w półprzewodnikach. INQUIRY No. 05/TECH/2019 dated 30 May 2019 to purchase of numerical software that simulates physical phenomena in semiconductor materials.

Informacje o ogłoszeniu / Information about the announcement

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG.

The purchase will be made as part of the project entitled „Development of technology for the production of functional materials for applications in non-silicon photovoltaic cells„, implemented as part of the Strategic Research and Development Program „Modern material technologies”-TECHMATSTRATEG.

 

Termin składania ofert / The deadline for the submission of offers:

Ostateczny termin składania ofert upływa 6 czerwca 2019 r.

The deadline for the submission of offers expires on 6 June 2019.

 

Nazwa i adres Zamawiającego / Name of company and address of the Offeree:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (hereinafter referred to as „CBRTP” or „Offeree „) with its registered office located in Warsaw at Zlota 59 Street, 00-120 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

Miejsce i sposób składania ofert / Place and manner of submitting offers:

Ofertę należy złożyć osobiście na adres Zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz  z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/TECH/2019 z dnia 30 maja 2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: kacper.putynkowski@cbrtp.pl   

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 • załącznik nr 1,
 • załącznik nr 3,

Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana
(w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim lub angielskim.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
  zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

The offer must be submitted personally or by mail at the Offeree address in a closed envelope stamped with the Offeror’s seal bearing the words: „Offer in reply to inquiry No. 05/TECH/2019, date 30.05.2019” or sent by e-mail to kacper.putynkowski@cbrtp.pl

In the case of offer submissions sent by post office, the date of the stamp on the envelope is binding.

Offers submitted after the deadline are considered null and void. The Offeror can modify or withdraw their offer before the deadline. The offer must be shown in written form  The offeror should submit an offer on the Appendinx no. 2 attached to the inquiry.

–              The submission must include: appendix no. 1, appendix no. 3.

–              All pages of the submission must be numbered in order.

–              The submission must be signed by the authorised company representative.

–              Submission must be written in Polish or English language.

In the course of evaluating the offers, the Offeree may request additional information from the Offeror in regards to the submitted offer. In case when:

 • the bidder will submit an offer that is incomplete in terms of form, which does not contain the required documents or statements,
 • submitted / sent documents will be illegible or will contain errors, the ordering party will inform the contractor about the possibility of supplementing / correcting the above-mentioned documentation within 7 days from the date of opening offers. If the contractor fails to supplement / not correct it, the offer will be rejected.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia / Contact person regarding the inquiry:

Kacper Putynkowski

tel. 722 310 210

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia / Brief description of the subject of the order

Zakup oprogramowania numerycznego symulującego zjawiska fizyczne zachodzące
w półprzewodnikach.

Purchase of numerical software that simulates physical phenomena in semiconductor materials.

 

Kategoria ogłoszenia / Inquiry category

Dostawa

Delivery

 

Podkategoria ogłoszenia / Inquiry sub-category

Dostawa inne

Other deliveries

 

Miejsce realizacji zamówienia / Place of the inquiry

Województwo mazowieckie

Masovian district

 

Opis przedmiotu zamówienia / Order description

Cel zamówienia / Aim of the order

Zakup oprogramowania numerycznego symulującego zjawiska fizyczne zachodzące
w półprzewodnikach

Purchase of numerical software that simulates physical phenomena in semiconductor materials.

 

Przedmiot zamówienia / Subject of the order:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

A detailed description of the subject of the order can be found in Appendix no. 1 to this inquiry.

 

Kod CPV/ CPV Code

48000000-8

 

Nazwa kodu CPV / CPV Name

Pakiety oprogramowania i sprzęt informatyczny

Software packages and IT systems

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia / Additional items of the order

Brak

 

None

 

Harmonogram zamówienia / Order schedule

Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

Delivery must be completed within 30 days from the date of signing the contract.

 

Załączniki /

Appendixes

App no 1_Zał. 1 Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz

Zał. 3 – Oświadczenie o braku powiązań

 

App. no. 2 – Offer form

App. no. 3 – Declaration on the lack of capital and personal connections

 

Warunki udziału w postępowaniu / Conditions for participation in the inquiry

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności /

Permissions to perform a specific activity or activity

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

The Offeror must meet the following conditions in order to be granted the order:

 • has the necessary authorizations to perform the subject of the contract, if the law imposes an obligation to possess them;
 • has the technical potential necessary to perform the subject of the contract
 • must be in an economic and financed situation ensuring the performance of the contract;
 • employ staff with the necessary knowledge and experience necessary to perform the subject of the contract.

 

Wiedza i doświadczenie / Knowledge and experience

Jw.

As above

Potencjał techniczny / Technical potential

Jw.

As above

Osoby zdolne do wykonania zamówienia / People capable of performing the contract

Jw.

As above

Sytuacja ekonomiczna i finansowa / Financial and economic status

Jw.

As above

Dodatkowe warunki / Additional conditions

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub/i kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub/i osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub/i osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub/i osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Any Offeror who has personal or/and financial connections with CBRTP is automatically excluded from the tender procedure. „Personal or financial connections” means mutual connections between the Offeree or/and persons authorized by the Offeree to incur obligations on his behalf or/and persons involved in the process of preparing and carrying out the inquiry and the Offeror, in particular:

 • being part of a civil law partnership,
 • owning more than 10% or company shares or stocks,
 • acting in the board of directors or as management, procurent or proxy, –
 • marriage, first or second degree of lineal or collateral consanguinity or affinity, adoption, custody, guardianship.

Warunki zmiany umowy / Conditions for changing the contract

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
  i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie.

 

The Offeree provides for the possibility of changing the contract with the selected Offeror, provided that the following conditions are met:

 • there were circumstances that the Offeree could not have foreseen on the day of signing the contract, having a significant impact on the implementation of the project: „Development of technology for the production of functional materials for applications in non-silicon photovoltaic cells”, implemented as part of the Strategic Research and Development Program „Modern technologies material „TECHMATSTRATEG, consisting in particular in the need for additional work or the necessity to change the scope of work or the necessity to change deadlines for reasons beyond the control of the parties,
 • the change value does not exceed 50% of the original order value of the agreement.

Zamówienia uzupełniające / Complementary orders:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

The Offeree does not provide complementary orders.

 

Ocena oferty / Offer evaluation

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji /

The evaluation criteria and the description of the scoring method:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów
– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

The only selection criterion is the price. Offers rated on 100 points (from 0 to 100 points

– calculated in proportion to the most advantageous net offer, i.e. the net minimum price among the offers submitted / the net price of the offer being considered x 100). The maximum number of points is 100.

 

The price should be given in PLN, broken down into net value and VAT due. The entire remuneration due to the Contractor should be included in the price. The prices on the offer expressed in a different currency than the Polish zloty for the purposes of choosing the offer will be converted into PLN using the average exchange rate announced by the National Bank of Poland, in force on the day the offer inquiry was made.

 

Wykluczenia / Exclusions

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. po 6 czerwca 2019 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

The Offeree rejects the offer in the following cases:

 • the offer contains significant errors in the calculation of the price;
 • the content of the offer does not correspond to the content of the offer inquiry;
 • the offer submitted by the bidder does not meet the requirements set out in inquiry;
 • the offer was submitted after the set date, ie after 6 of June, 2019;
 • the offer was submitted by a bidder subject to exclusion due to the existence of personal and / or capital ties.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli /  The Offeree annuls proceeding if:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

 • no offer was submitted that could not be rejected;
 • the price of the best offer or the offer with the lowest price exceeds the amount that the contracting party intends to spend to finance the order, unless the Offeree can increase this amount to the price of the best;

there was a significant change in the circumstances as a result of which conducting the procedure or performance of the contract is not in the interest of the Offeree.

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena/Name, address and date of submition of the offer and price

Crosslight Software Inc.
230-3410 Lougheed Hwy

Vancouver, Canada

data wpłynięcia/date of submition: śr. 05.06.2019 19:19

Pełna lista podmiotów/List of Offerees

Crosslight Software Inc.
230-3410 Lougheed Hwy

Vancouver, Canada

data wpłynięcia/date of submition: śr. 05.06.2019 19:19

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/TECH/2019 z dnia 22 maja 2019 r. na zakup odczynników chemicznych

UWAGA – Zmieniono termin składania ofert z dnia 29.05.2019 r. na dzień 30.05.2019 r.

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa 30 maja 2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście na adres Zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz  z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/TECH/2019 z dnia 22 maja 2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: kacper.putynkowski@cbrtp.pl   

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego na kopercie.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 • załącznik nr 1,
 • załącznik nr 3,
 • stosowny dokument rejestrowy spółki (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana(w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
  zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kacper Putynkowski

tel. 722 310 210

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup odczynników chemicznych

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

33696500-0

Nazwa kodu CPV

Odczynniki laboratoryjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi 2 tygodnie od dnia podpisania Umowy

Załączniki

Załącznik nr 1_specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2_fomularz ofertowy

Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Jw.

Potencjał techniczny

Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jw.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie.

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów
– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. po 29 maja 2019 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Alfachem Sp. z o. o.

Oddział Łódź

Ul. Traktorowa 140

91-204 Łódź

data wpłynięcia: śr. 29.05.2019 16:18

Pełna lista podmiotów

Alfachem Sp. z o. o.

Oddział Łódź

Ul. Traktorowa 140

91-204 Łódź

data wpłynięcia: śr. 29.05.2019 16:18
 

Hurtownia Odczynników Chemicznych Butra – Jacek Skrzypek

Ul. Jana III Sobieskiego 75

96-100 Skierniewice
data wpłynięcia: śr. 29.05.2019 14:25

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/TECH/2019 z dnia 22 maja 2019 r. na zakup reaktora PVD

UWAGA – Zmieniono termin składania ofert z dnia 29.05.2019 r. na dzień 30.05.2019 r.

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa 30 maja 2019 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście na adres Zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz  z zapisem „Oferta
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/TECH/2019 z dnia 22 maja 2019 r.” lub przesłać na adres e-mail: kacper.putynkowski@cbrtp.pl   

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data pieczątki pocztowej na kopercie.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Do oferty należy dołączyć:

 • załącznik nr 1,
 • załącznik nr 3,
 • stosowny dokument rejestrowy spółki (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

Każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem).

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy,
  zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Kacper Putynkowski

tel. 722 310 210

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup reaktora PVD.

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy Inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Reaktor PVD

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia nastąpi 1 lipca 2019 r.

Załączniki

Załacznik nr 1_specyfikacja zamówienia

Załącznik nr 2_formularz ofertowy

Załącznik nr 3_oświadczenie o braku powiązań

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 • posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • zatrudniają personel dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

Wiedza i doświadczenie

Jw.

Potencjał techniczny

Jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jw.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
  w umowie.

 

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów
– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy. Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. po 29 maja 2019 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

 

 

 

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

LUDATEC sp. z o.o. Sp. k.
PL 85-401 Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 109
data wpłynięcia: pt. 15.03.2019 14:16

Pełna lista podmiotów

LUDATEC sp. z o.o. Sp. k.
PL 85-401 Bydgoszcz
ul. Grunwaldzka 109
data wpłynięcia: czw., 23.05.2019 15:09