CBRTP | Marzena Maciocha
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
11
archive,paged,author,author-marzena,author-11,paged-2,author-paged-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/TECH/2020 Z DNIA 15.06.2020 r. NA ZAKUP PREKURSORÓW METALOORGANICZNYCH.

 

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ kwota w otrzymanej ofercie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 22.06.2020 r.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000486167, REGON: 146961367, NIP: 5252575062, numer rejestracyjny BDO: 000331689.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 12/TECH/2020 z dnia 15.06.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:

• każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.

Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 22 czerwca 2020 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Maciocha

tel. 726 510 110

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup prekursorów metaloorganicznych.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo mazowieckie

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup prekursorów metaloorganicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kod CPV/nazwa kodu CPV

24900000-3 – produkty chemiczne wysokowartościowe i różne 

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

Załączniki

Załącznik-nr-1

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

 • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
 • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
  i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
 6. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
 7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

[1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

 

[2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/TECH/2020 Z DNIA 17.04.2020 r. NA ZAKUP OKULARÓW OCHRONNYCH DO PRACY Z LASEREM.

Poniżej zamieszczamy treść pytań od oferentów oraz odpowiedzi do nich:

1. Czy laser UV o długości fali 355nm jest jedynym laserem używanym przez CBRTP S.A. do którego dopasowane mają być okulary ochronne?

Odpowiedź: Laser o długości fali 355 [nm] jest jedynym laserem, do którego potrzebujemy okularów ochronnych.

2. Im wyższy współczynnik VLT tym okulary jaśniejsze. Dlatego wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest takie w którym współczynnik VLT jest jak najwyższy. Uzyskuje się wtedy wymaganą ochronę przy zachowaniu dobrej widoczności okularów.

Odpowiedź: Wyższy współczynnik VLT faktycznie jest atutem, o ile zostanie zachowany stopień ochrony oczu.

3. Do jakiego lasera potrzebne będą okulary?

Odpowiedź: Laser o długości fali 355 [nm] jest jedynym laserem, do którego potrzebujemy okularów ochronnych.

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA w związku ze zmianą parametrów w Przedmiocie zamówienia.

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 20.04.2020 r. Tym samym wydłużono termin składania ofert o 7 dni tj. do dnia 27.04.2020 r.

Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dotyczące:
1. Termin składania ofert: Termin składania ofert wydłużono do dnia 27.04.2020 r.
2. Miejsce i sposób składania ofert: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 27 kwietnia 2020 r.
3. Harmonogram zamówienia: Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 12.05.2020 r.

4. Załączniki: Załącznik-nr-1-1- zmieniono treść w sekcji Przedmiot zamówienia. Obowiązujący plik o nazwie Załącznik-nr-1_20.04.2020

 

Informacje o ogłoszeniu

Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 27.04.2020 r.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/TECH/2020 z dnia 17.04.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Ponadto:

• każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
• oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
• w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
 • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

 • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
 • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający, w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, poinformuje oferenta o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji. Termin uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji zostanie określony w wiadomości mailowej skierowanej do oferenta.

Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez oferenta dokumentacji w wskazanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • oferta nie została uzupełniona/poprawiona przez oferenta we wskazanym przez zamawiającego terminie;
 • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 27 kwietnia 2020 r.;
 • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marzena Maciocha

tel. 726 510 110

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup okularów ochronnych do pracy z laserem.

 

Kategoria ogłoszenia

Dostawa

Podkategoria ogłoszenia

Dostawa inne

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo małopolskie

Kraków

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest  zakup okularów ochronnych do pracy z laserem.

 

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kod CPV/nazwa kodu CPV

18142000-6 – okulary ochronne

 

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

 

Harmonogram zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 12.05.2020 r.

 

Załączniki

Załącznik-nr-1_20.04.2020

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

 • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
 • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

Dodatkowe warunki

Brak

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

 • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
  i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
 • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

 

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
 6. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
 7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

[1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

 

[2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

 

 

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

WOJCIECH FALIŃSKI AMECAM

NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY

WOJCIECH FALIŃSKI AMECAM

ul. Wincentego 54/25

03-530 Warszawa

data wpłynięcia: śr. 22.04.2020 godz.14:35.

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW

1.WOJCIECH FALIŃSKI AMECAM

ul. Wincentego 54/25

03-530 Warszawa

2. ATMSOLUTIONS SP. Z O.O. SP.K.

ul. Kolejowa 311

05-092 Łomianki

3. JANUSZ LULKOWSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY „LULEX”

ul. 3 Maja 108

26-110 Skarżysko-Kamienna

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/H2020/2020 Z DNIA 01.04.2020 r. NA REALIZACJĘ USŁUG BADAWCZYCH.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 863227

 

Informacje o ogłoszeniu

 

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją Projektu pn. „Photo-Piezo-ActUators based on Light SEnsitive COMposite” – „PULSE-COM”, w ramach unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, realizowanego na podstawie umowy o grant nr 863227.

 

Termin składania ofert

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 08.04.2020 r.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/H2020/2020 z dnia 01.04.2020 r. lub przesłać na adres e-mail:pawel.uss@cbrtp.pl.

 

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

 

 • Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
 • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub wymagać osobistego stawiennictwa w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Paweł Uss

tel. 885 110 310

e-mail: pawel.uss@cbrtp.pl

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są usługi badawcze.

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo mazowieckie

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

 

Celem zamówienia są usługi badawcze.

 

Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na:

 

 

Etap 1 (Work package 1 – WP1)

konsultacje merytoryczne w zakresie technik kontaktowania warstw przewodzących z materiałem piezoelektrycznym w postaci nanosłupków ZnO

Etap 2 (Work package 2 – WP2)

konsultacje merytoryczne w zakresie aktywacji powierzchni polimerów względem projektowanych procedur zarodkowania ZnO

Etap 3 (Work package 3 – WP3)

konsultacje merytoryczne w zakresie opracowania procedur pomiarowych z wykorzystaniem symulatora słońca

Etap 4 (Work package 4 – WP4)

projektowanie, prototypowanie systemu Micro Energy Harvesting i testowanie z partnerami konsorcjum projektowego

Etap 5 (Work package 5 – WP5)

selekcja materiałów merytorycznych i konsultacje w zakresie przygotowania publikacji naukowych, w tym udział
w konferencjach projektowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Ponadto:

 

 • wykonawca, wraz z wynikami prac, przeniesie na zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do własności intelektualnej powstałej w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 • w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługiwać będą zamawiającemu;
 • wykonawca udzieli zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wyników jego prac powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia;
 • wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie wyliczane na podstawie miesięcznej ewidencji czasu pracy, zawierającej również opis zrealizowanych prac;
 • odbiór prac stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi poprzez spisanie protokołu odbioru oraz przekazania części lub całości wyników z przeprowadzonych badań, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej, jeśli takie powstaną w związku  z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

Harmonogram zamówienia

 

Projekt realizowany jest w okresie 36 miesięcy, tj. od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Przewidywany czas trwania umowy z wybranym wykonawcą:

 

 • od dnia zawarcia umowy (kwiecień 2020 r.) do końca listopada 2022 r.;
 • zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub przedłużenia okresu obowiązywania umowy.

 

Załączniki

Załącznik nr 1

Warunki udziału w postępowaniu

 

A. Wiedza i doświadczenie

Personel oferenta (minimum 1 osoba) musi posiadać:

 • kierunkowe wykształcenie wyższe, stopień doktora i/lub tytuł profesora;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych, potwierdzone wykazem międzynarodowych projektów, stanowisk oraz odpowiedzialności;
 • publikacje naukowe w tematyce zbliżonej do przedmiotu zamówienia.

B. Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Ocena oferty

 

A. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

 • Pierwsze kryterium oceny – CENA: Oferty oceniane w skali 60 pkt (od 0 do 60 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 60).

Maksymalna liczba punktów to 60.

Cena powinna być podana w PLN. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy. Ceny w ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski, do celów wyboru oferty, zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

 • Drugie kryterium oceny – DOŚWIADCZENIE PERSONELU– maksymalna liczba punktów to 30:

 

poniżej 3 lat doświadczenia

0 pkt

od 3 do 5 lat doświadczenia

15 pkt

powyżej 5 lat doświadczenia

30 pkt

 

 • Trzecie kryterium oceny – PUBLIKACJE I DOROBEK NAUKOWY PERSONELU- maksymalna liczba punktów to 10:
 • poniżej 3

  0 pkt

  3 i więcej

  10 pkt

   

  Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

   

  B. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

   

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po 08.04.2020 r.;
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

   

  C. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Dodatkowe informacje

  A. Dodatkowe warunki wyboru:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru wielu wykonawców tego samego obszaru prac celem utworzenia zespołu roboczego o ile nie zostanie zidentyfikowany w procedurze ofertowania i wyboru wykonawcy, oferent zdolny do samodzielnego wykonania zamówienia.

  B. Zmiana umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu z wybranym wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację umowy o grant nr 863227 oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, polegających m.in. na zmianie zakresu, sposobu, terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/TECH/2020 Z DNIA 26.03.2020 r. NA ZAKUP PODŁOŻY SZKLANYCH.

   

  Informacje o ogłoszeniu

   

  Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

   

  Termin składania ofert

  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 03.04.2020 r.

   

  Nazwa i adres Zamawiającego

  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/TECH/2020 z dnia 26.03.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

  W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

   

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

   

  Ponadto:
  • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
  • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
  • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

  • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
  • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

  • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
  • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po dniu 3 kwietnia 2020 r.,
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marzena Maciocha

  tel. 726 510 110

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup podłoży szklanych.

   

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawa

   

  Podkategoria ogłoszenia

  Dostawa inne

   

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo mazowieckie

  Warszawa

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest  zakup podłoży szklanych.

   

  Przedmiot zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

   

  Kod CPV/nazwa kodu CPV

  33793000-5– laboratoryjne wyroby szklane

   

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  Brak

   

  Harmonogram zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.

   

  Załączniki

  Załącznik-nr-1

   

  Warunki udziału w postępowaniu

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

  • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
  • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

  Dodatkowe warunki

  Brak

   

  Warunki zmiany umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
   i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

   

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

  W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

   

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

  Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

  Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
  6. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
  7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

  [1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

  1. a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
  2. b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
  3. c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
  4. d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

  [2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

   

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

  CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.

  NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY 

  CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.

  ul. Krasnobrodzka 5

  03-214 Warszawa

  data wpłynięcia: wt. 31.03.2020 godz.11:42

  PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

  CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.

  ul. Krasnobrodzka 5

  03-214 Warszawa

  data wpłynięcia: wt. 31.03.2020 godz.11:42

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 09/TECH/2020 Z DNIA 20.03.2020 r. NA ZAKUP MODUŁU NADRZĘDNEGO PRZEMYSŁOWEGO PROTOKOŁU KOMUNIKACJI.

   

  Postępowanie zostało zakończone bez rozstrzygnięcia i wyboru oferenta, ponieważ złożona oferta nie spełniła wymogu określonego w załączniku nr 1 dołączonym do zapytania ofertowego.

   

  Informacje o ogłoszeniu

   

  Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

   

  Termin składania ofert

  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 27.03.2020 r.

   

  Nazwa i adres Zamawiającego

   

  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 09/TECH/2020 z dnia 20.03.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

  W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  Ponadto:
  • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
  • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
  • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

  • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
  • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

  • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
  • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po dniu 27 marca 2020 r.,
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marzena Maciocha

  tel. 726 510 110

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup modułu nadrzędnego przemysłowego protokołu komunikacji.

   

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawa

   

  Podkategoria ogłoszenia

  Dostawa inne

   

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo małopolskie

  Kraków

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest  zakup modułu nadrzędnego przemysłowego protokołu komunikacji.

   

  Przedmiot zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

   

  Kod CPV/nazwa kodu CPV

  31731100-0 – moduły

   

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  Brak

   

  Harmonogram zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 24.04.2020 r.

   

  Załączniki

  Załącznik-nr-1

   

  Warunki udziału w postępowaniu

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

  • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
  • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

  Dodatkowe warunki

  Brak

   

  Warunki zmiany umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
   i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

  W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

   

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

  Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

  Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
  6. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
  7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

  [1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

  a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

  b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

  c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

  d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

   

  [2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/TECH/2020 Z DNIA 24.02.2020 r. NA WYKONANIE POKRYWY WEDŁUG RYSUNKU WYKONAWCZEGO STWORZONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

   

   Informacje o ogłoszeniu

   

  Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

   

  Termin składania ofert

  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 02.03.2020 r.

   

  Nazwa i adres Zamawiającego

   

  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

   

  Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 08/TECH/2020 z dnia 24.02.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

  W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  Ponadto:
  • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
  • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
  • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

  • do oferty należy dodatkowo dołączyć parafowany załącznik nr 2
  • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
  • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

  • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
  • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po dniu 2 marca 2020 r.,
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marzena Maciocha

  tel. 726 510 110

   

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrywy według rysunku wykonawczego stworzonego przez zamawiającego.

   

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawa

   

  Podkategoria ogłoszenia

  Dostawa inne

   

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo małopolskie

  Kraków

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest  wykonanie pokrywy według rysunku wykonawczego stworzonego przez zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 2.

   

  Przedmiot zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2. do niniejszego postępowania.

   

  Kod CPV/nazwa kodu CPV

  45262670-8obróbka metali

   

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  Brak

   

  Harmonogram zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 10.03.2020 r.

   

  Załączniki

  Załącznik 1

  Załącznik nr 2. Rysunek wykonawczy

   

  Warunki udziału w postępowaniu

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

  • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

  Dodatkowe warunki

  Brak

   

  Warunki zmiany umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
   i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
   w umowie

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

  W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

  Do oferty należy dodatkowo dołączyć  parafowany załącznik nr 2.

   

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

  Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

  Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
  6. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
  7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

  [1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

  1. a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
  2. b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
  3. c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
  4. d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

  [2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

   

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

  W wyniku przeprowadzonej procedury nie wpłynęła żadna oferta.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/TECH/2020 Z DNIA 18.02.2020 r. NA ZAKUP ELEMENTÓW ELEKTRYCZNEGO UKŁADU STEROWANIA ORAZ UKŁADU ZASILANIA.

   

  Informacje o ogłoszeniu

  Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG

   

  Termin składania ofert

  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 26.02.2020 r.

   

  Nazwa i adres Zamawiającego

  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 07/TECH/2020 z dnia 18.02.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

  W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  Ponadto:
  • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
  • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
  • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

  • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
  • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

  • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
  • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po dniu 26 lutym 2020 r.,
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marzena Maciocha

  tel. 726 510 110

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów elektrycznego układu sterowania oraz układu zasilania.

   

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawa

   

  Podkategoria ogłoszenia

  Dostawa inne

   

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo małopolskie

  Kraków

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest  zakup elementów elektrycznego układu sterowania oraz układu zasilania.

   

  Przedmiot zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

   

  Kod CPV/nazwa kodu CPV

  31221100-2 – przekaźniki mocy

  31214130-9 – wyłączniki bezpieczeństwa

  31681400-7-  elektryczne elementy składowe

   

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  Brak

   

  Harmonogram zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 10.03.2020 r.

   

  Załączniki

  Załącznik nr 1

   

  Warunki udziału w postępowaniu

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

  • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

  Dodatkowe warunki

  Brak

   

  Warunki zmiany umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
   i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

  W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

   

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

  Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

  Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
  6. byciu podmiotem powiązanym [1] lub podmiotem partnerskim [2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
  7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

  [1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

  1. a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
  2. b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
  3. c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
  4. d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

  [2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

   

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

  W wyniku przeprowadzonej procedury nie wpłynęła żadna oferta.

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/TECH/2020 Z DNIA 17.02.2020 r. NA ZAKUP MODUŁU NADRZĘDNEGO PRZEMYSŁOWEGO PROTOKOŁU KOMUNIKACJI

  Postępowanie zostało zakończone bez rozstrzygnięcia i wyboru oferenta, ponieważ złożona oferta nie spełniła wymogu określonego w załączniku nr 1 dołączonym do zapytania ofertowego.

   

  Informacje o ogłoszeniu

  Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

   

  Termin składania ofert

  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 25.02.2020 r.

   

  Nazwa i adres Zamawiającego

  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludwika Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 06/TECH/2020 z dnia 17.02.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

  W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  Ponadto:
  • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
  • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
  • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

  • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
  • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

  • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
  • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po dniu 25 lutym 2020 r.,
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marzena Maciocha

  tel. 726 510 110

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup modułu nadrzędnego przemysłowego protokołu komunikacji.

   

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawa

   

  Podkategoria ogłoszenia

  Dostawa inne

   

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo małopolskie

  Kraków

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest  zakup modułu nadrzędnego przemysłowego protokołu komunikacji.

   

  Przedmiot zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

   

  Kod CPV/nazwa kodu CPV

  31731100-0 – moduły

   

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  Brak

   

  Harmonogram zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 12.03.2020 r.

   

  Załączniki

  Załącznik nr 1

   

  Warunki udziału w postępowaniu

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

  • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
  • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

  Dodatkowe warunki

  Brak

   

  Warunki zmiany umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
   i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

  W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

   

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

  Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

  Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
  6. byciu podmiotem powiązanym[1] lub podmiotem partnerskim[2] w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014,
  7. byciu podmiotem powiązanym osobowo w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.).

  [1] Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

  a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

  b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

  c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

  d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

   

  [2] Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/TECH/2020 Z DNIA 22.01.2020 r. NA ZAKUP ARMATURY PRÓŻNIOWEJ WRAZ Z SONDAMI DO POMIARU PRÓŻNI, ARMATURY UKŁADU CHŁODZENIA, ELEMENTÓW UKŁADU DOZOWANIA GAZÓW TECHNOLOGICZNYCH

   

  W odpowiedzi na pytania oferentów uprzejmie informujemy, że nie dopuszczamy możliwości składania ofert częściowych. 

   

  Informacje o ogłoszeniu

  Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

   

  Termin składania ofert

  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.01.2020 r.

   

  Nazwa i adres Zamawiającego

  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 05/TECH/2020 z dnia 22.01.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

  W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  Ponadto:
  • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
  • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
  • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

  • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
  • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

  • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
  • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po dniu 30 stycznia 2020 r.,
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marzena Maciocha

  tel. 726 510 110

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup armatury próżniowej wraz z sondami do pomiaru próżni, armatury układu chłodzenia, elementów układu dozowania gazów technologicznych.

   

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawa

   

  Podkategoria ogłoszenia

  Dostawa inne

   

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo mazowieckie

  Warszawa

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest  zakup armatury próżniowej wraz z sondami do pomiaru próżni, armatury układu chłodzenia, elementów układu dozowania gazów technologicznych.

   

  Przedmiot zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

   

  Kod CPV/nazwa kodu CPV

  42122450-9 – pompy próżniowe

  42131142-3 – zawory sterujące

  42131148-5 – zawory odcinające

  42132000-3 – części kurków i zaworów

  38545000-7– zestawy do badania gazów

   

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  Brak

   

  Harmonogram zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 20.03.2020 r.

   

  Załączniki

  Załącznik 1

   

  Warunki udziału w postępowaniu

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

  • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
  • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

  Wiedza i doświadczenie

  Jw.

   

  Potencjał techniczny

  Jw.

   

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Jw.

   

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Jw.

   

  Dodatkowe warunki

  Brak

   

  Warunki zmiany umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
   i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

  W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

   

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

  Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

  Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

  ”VAK-POL & GAZ”  Sp. z o. o.

   

  NAZWA I ADRES, DATA WPŁYNIĘCIA OFERTY 

  ”VAK-POL & GAZ”  Sp. z o. o.

  ul. Czeremchowa 21

  53-009 Wrocław

  data wpłynięcia: śr. 30.01.2020,  godz.23:08

   

  PEŁNA LISTA PODMIOTÓW:

  ”VAK-POL & GAZ”  Sp. z o. o.

  ul. Czeremchowa 21

  53-009 Wrocław

  data wpłynięcia: śr. 30.01.2020,  godz.23:08

   

   

   

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/TECH/2020 Z DNIA 22.01.2020 r. NA ZAKUP ELEMENTÓW ELEKTRYCZNEGO UKŁADU STEROWANIA ORAZ UKŁADU ZASILANIA

  Informacje o ogłoszeniu

   

  Zakup zostanie dokonany w ramach projektu pt. „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe”-TECHMATSTRATEG

   

  Termin składania ofert

  Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 30.01.2020 r.

   

  Nazwa i adres Zamawiającego

  Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (zwana dalej „CBRTP” lub „Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, REGON 146961367, NIP 5252575062.

   

  Miejsce i sposób składania ofert

  Ofertę należy złożyć osobiście na adres zamawiającego lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową oferenta oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/TECH/2020 z dnia 22.01.2020 r.” lub przesłać na adres e-mail: marzena.maciocha@cbrtp.pl

  W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

  Ponadto:
  • każda strona oferty i jej załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów musi być opatrzony stosowną parafką/podpisem),
  • oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym,
  • w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w ww. rejestrach konieczne jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym,

  • oferta musi być sporządzona w języku polskim,
  • oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku, gdy:

  • oferent złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń,
  • przedłożone/przesłane dokumenty będą nieczytelne lub będą zawierały błędy, zamawiający poinformuje wykonawcę o możliwości uzupełnienia/poprawienia ww. dokumentacji w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Nieuzupełnienie/niepoprawienie przez wykonawcę dokumentacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

  Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

  • oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny,
  • treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  • oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym,
  • oferta została złożona po wyznaczonym terminie, tj. po dniu 30 stycznia 2020 r.,
  • oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych i/lub kapitałowych.

  Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

  • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

  Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

  Marzena Maciocha

  tel. 726 510 110

   

  Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów elektrycznego układu sterowania oraz układu zasilania.

   

  Kategoria ogłoszenia

  Dostawa

   

  Podkategoria ogłoszenia

  Dostawa inne

   

  Miejsce realizacji zamówienia

  Województwo mazowieckie

  Warszawa

   

  Opis przedmiotu zamówienia

  Cel zamówienia

  Celem zamówienia jest  zakup elementów elektrycznego układu sterowania oraz układu zasilania.

   

  Przedmiot zamówienia

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

   

  Kod CPV/ Nazwa kodu CPV

  31221100-2 – przekaźniki mocy

  31214130-9 – wyłączniki bezpieczeństwa

   

  Dodatkowe przedmioty zamówienia

  Brak

   

  Harmonogram zamówienia

  Zamówienie musi zostać zrealizowane najpóźniej do dnia 20.03.2020 r.

   

  Załączniki

  Załącznik 1

   

  Warunki udziału w postępowaniu

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które podpiszą w załączniku nr 1 zawarte tam oświadczenie, że spełniają poniższe warunki:

  • zatrudniają personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
  • gwarantują korzystny sposób realizacji zamówienia z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.

  Wiedza i doświadczenie

  Jw.

   

  Potencjał techniczny

  Jw.

   

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Jw.

   

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Jw.

   

  Dodatkowe warunki

  Brak

   

  Warunki zmiany umowy

  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym wykonawcą, o ile spełnione zostały łącznie następujące warunki:

  • zaistniały okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy, mające istotny wpływ na realizację projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych
   i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG, polegające w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy,
  • wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

  Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

  W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w CEIDG lub KRS konieczne jest  dodatkowo dołączenie dokumentu zaświadczającego o jej umocowaniu prawnym.

   

  Zamówienia uzupełniające

  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

   

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów– liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

  Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne wykonawcy.

  Ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego.

   

  Wykluczenia

  Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo i/lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego i/lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

   

  INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

  W wyniku przeprowadzonej procedury nie wpłynęła żadna oferta.