CBRTP | Agnieszka Górzyńska
Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu
centrum badań, centrum badań i rozwoju technologii dla przemysłu, narodowe centrum badań
7
archive,author,author-agnieszka,author-7,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-2.2.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Postępowanie 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny        Podobny obraz       Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

Na podstawie niemożliwych do usunięcia wad w postaci niewystarczającego wyspecyfikowania parametrów technicznych aparatury planowanej do nabycia oraz braku w procedurze formalnej publikacji pytań oferentów Zamawiający  unieważnia niniejsze postępowanie nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji prac badawczych w ramach planowanego do dofinansowania Projektu pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”.

Jednocześnie, Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania w zakresie przedmiotowego zamówienia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017

 

Nazwa projektu:

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Tytuł zamówienia:

Wykonanie usługi badawczej polegającej na przeprowadzeniu badań charakteryzujących materiały (regranulat i filamenty) uzyskiwane w toku prac badawczych projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” finansowanego w ramach programu GEKON.

 

Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/GEKON/2017 z dnia 13.07.2017” lub przesłać na adres: e-mail: joanna.leszczynska@cbrtp.pl oraz office@cbrtp.pl.

 • W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.
  • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia oferenta.
  • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).
  • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
  • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:office@cbrtp.plJoanna LeszczyńskaKategoria ogłoszeniaPodkategoria ogłoszenia
  • Usługi badawcze
  • usługa
  • tel. 885 110 310
  • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  • joanna.leszczynska@cbrtp.pl
  •  

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac badawczych w zakresie charakteryzacji materiału (regranulat i filamenty) uzyskanego w toku prac badawczych projektu (zgodnie z załączoną specyfikacją zamówienia) pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego na podstawie Umowy nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych.
 2. Wykonawca, wraz z wynikami badań, przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa własności intelektualnej powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Odbiór prac stanowiących przedmiot zamówienia nastąpi poprzez spisanie protokołu odbioru oraz przekazania całości przeprowadzonych badań, wraz z wszelkimi prawami własności intelektualnej, jeśli takie powstaną w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Opłata zostanie uiszczona po dokonanym odbiorze prac stanowiących przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni. 73110000-3Laboratoryjne usługi badawczeHarmonogram zamówienia
 5. Dodatkowe przedmioty zamówienia – nie dotyczy
 6. Nazwa kodu CPV
 7. Kod CPV

Wykonanie usługi nastąpi w maksymalnym terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym
 4. dysponują aparaturą badawczą umożliwiającą prowadzenia badań zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 5. Ponadto, wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 6. Wykonawca powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp.
 7.  

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 1. będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 2. będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
 3. będące podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;
 4. będące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm).
 1. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich dokumentów.
 2. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wezwać Wykonawcę do jego uzupełnienia.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
 4. Zamawiający wymaga innych ważnych parametrów oferty:
 1. Terminu płatności: do 60 dni od daty protokolarnego odbioru;
 2. Terminu ważności oferty: 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w postaci aneksu, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” oraz z uwagi na zmianę regulacji prawnych, okoliczności siły wyższej, obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Oferenta polegających na zmianie zakresu, sposobu i terminu wykonania przedmiotu zamówienia.Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.
 2. Zamówienia uzupełniające: – nie dotyczy
 3. Lista dokumentów uzupełniających od dostawcy:
 4. Warunki zmiany umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

 

Kryteria wyboru ofert:

 1. Cena netto (PLN), waga kryterium – 80% całościowej oceny.
 2. Termin realizacji, waga kryterium – 10% całościowej oceny.
 3. Termin płatności, waga kryterium – 10% całościowej oceny.
 4. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację:
 1. Cena 80% – cena netto oferty najniższej / cena netto oferty badanej x 100 x 80% = ilość punktów
 2. Termin realizacji 10% – najkrótszy czas / czas oferty badanej x 100 x 10% = ilość punktów
 3. Termin płatności 10% – termin oferty badanej / najdłuższy termin x 100 x 10% = ilość punktów

  Wyniki obliczeń matematycznych dokonywanych przy ocenie ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku w górę. W przypadku uzyskania równej punktacji dla co najmniej dwóch ofert Zamawiający spośród ofert z równą najwyższą końcową ilością punktów dokona wyboru oferty bardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od otrzymania wezwania.Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 4. Wykluczenia
 5. W tym celu Zamawiający ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową ilość punktów o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
 6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. 

 • Zamawiający ma prawo odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub jeśli oferta jest niezgodna z niniejszym zapytaniem
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności na skutek której prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
 • W przypadku unieważnienia postępowania o zamówienie wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.
 • Odstąpienie przez Zamawiającego od zawarcia umowy w przypadku zawiadomienia Wykonawcy o wyborze jego oferty nie może być podstawą roszczeń poniesionych kosztów udziału w postępowaniu.

SPECYFIKACJA- zał nr 1._13.07.2017

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 13.07.2017 r.

 

Informacje o ogłoszeniu                                                                                                           

Nazwa projektu:

Umowa o DOB-BIO6/04/104/2014 z dn. 23.12.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych” realizowanego na rzecz BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI PAŃSTWA W RAMACH KONKURSU 6/2014, finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Tytuł zamówienia:

dostawa tkanin niezbędnych do przeprowadzenia testów badawczych w ramach prac związanych z opracowaniem parametrów nakładania nanokompozytowych refleksyjnych warstw technologią próżniowo- plazmową w szczególności metodą impulsywnego rozpylania.
Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 21.07.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości,  REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2017” lub przesłać na adres e-mail: joanna.leszczynska@cbrtp.pl oraz office@cbrtp.pl.

W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

 

 

Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

  • Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia, którego dostawę oferuje wykonawca.
  • Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana (w przypadku wersji elektronicznej skan dokumentów opatrzonych stosowną parafką/ podpisem).
  • Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
  • Stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument.
  • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:office@cbrtp.plJoanna LeszczyńskaSkrócony opis przedmiotu zamówieniaKategoria ogłoszeniaPodkategoria ogłoszenia
  • Dostawy inne
  • Dostawy
  • Dostawa materiałów laboratoryjnych.
  • tel. 885 110 310
  • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
  • joanna.leszczynska@cbrtp.pl
  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo

mazowieckie

Powiat

m.st. Warszawa

Miejscowość

Warszawa

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych potrzebnych do realizacji projektu badawczego w ramach zadania „Opracowanie parametrów nakładania nanokompozytowych refleksyjnych warstw technologią próżniowo- plazmową w szczególności metodą impulsywnego rozpylania”

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów laboratoryjnych niezbędnych do przeprowadzenia testów badawczych zgodnych ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zamówienia.

Kod CPV

19240000-0

Nazwa kodu CPV

Tkaniny specjalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

 

Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent powinien posiadać uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent dysponujący potencjałem technicznym zapewniającym prawidłowe wykonanie zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent powinien dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

 • byciu jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);
 • byciu podmiotem pozostającym z Zamawiającym w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Wykonawcą, w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Umowy o DOB-BIO6/04/104/2014 z dn. 23.12.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Nowoczesne technologie nanokompozytowych, refleksyjnych warstw materiałów strażackich ubrań ochronnych”, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Spełnianie warunków podmiotowych – spełnia/nie spełnia.

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena. Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy.

Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

 • Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny;
 • Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 • Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;
 • Oferta została złożona po wyznaczonym terminie
 • Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
 • wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia_tkaniny

2. Formularz ofertowy_tkaniny

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.

Znalezione obrazy dla zapytania fundusz europejski program regionalny        Podobny obraz       Znalezione obrazy dla zapytania europejski fundusz rozwoju regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.

 

Wprowadzenie

 

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji prac badawczych w ramach planowanych do dofinansowania Projektów pn. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji” w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczorozwojowej w gospodarce” Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz pn. „Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w rozumieniu obowiązujących wytycznych zwłaszcza w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 oraz Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

• Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (dz U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późń. zm.).

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony: w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa reaktora ALD do eksperymentalnego prototypowania warstw na podłożach krzemowych w toku realizacji prac badawczych i rozwojowych zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 01/04/2017 z dnia 12.04.2017 r. na potrzebę realizacji projektu pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”

Kod CPV: 38000000-5

Nazwa kodu: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

 

3. Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do 20 tygodni od daty podpisania umowy.

 

5. Warunku udziału w postępowaniu:

O udzielenia zamówienia może ubiegać się oferent spełanijący następujące warunki:

a. Posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

b. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

c. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o zapisy zawarte w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Prawa Zamówień publicznych.

d. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty powiązane z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

ul. Złota 59,

00-120 Warszawa

e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl; office@cbrtp.pl

tel: +48 887 110 410

fax: n/d

 

7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do porozumiewania się z Wykonawca w sprawach związanych z postepowaniem upoważniony jest: Pan Wojciech Konieczny email: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

tel. + 48 887 110 410

 

8. Miejsce, sposób i termin składania ofert: a. Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, pod adresem Zamawiającego, oraz z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r.” lub przesłać na adres e-mail: wojciech.konieczny@cbrtp.pl

b. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29.05.2017 r.

c. W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztowa liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

d. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

e. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

f. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

g. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://www.cbrtp.pl w zakładce aktualności/ zamówienia.

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty

a. Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

b. Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia w tym rysunki techniczne, specyfikacje itp., którego dostawę oferuje wykonawca.

c. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.

d. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi być parafowana.

e. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.

f. Do oferty należy załączyć stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu

g. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

10. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Wykonawcy, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych oraz inne niewymienione.

 

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

Warunki płatności – w terminie 21 dni od dnia dostawy przedmiotu zamówienia.

 

13. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

a. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu

b. Oferta nie spełnia warunków stawianych w zapytaniu ofertowym nr 01/04/2017 z dnia 28.04.2017 r. oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego

 

14. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

− nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

− cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

− wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

15. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w złotych polskich (PLN)

 

16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

a. Spełnianie warunków podmiotowych spełnia/nie spełnia;

b. Kryterium wyboru oferty:

 

Całkowita liczba punktów do zdobycia wynosi 100:

– 40 punktów – suma otrzymanych punktów za każdy punktowany parametr

– 60 punktów – cena;

60 punktów za parametr cena otrzymuje oferent spełniający wszystkie parametry minimalne oraz jednocześnie oferujący najniższą cenę. Oferenci proponujący rozwiązania spełniające parametry minimalne, jednakże oferujące cenę wyższą od ceny najniższej, za parametr cena otrzymają liczbę punktów obliczoną z poniższego wzoru:

Liczba punktów = 60 – ((cena proponowana – cena najniższa) / cena najniższa) * 60

Zgodnie z powyższym wzorem wzrost ceny w stosunku do ceny najniższej o x% powoduje spadek ilości przyznanych punktów za kryterium cena o x%

 

17. Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu, polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac lub konieczności zmiany zakresu prac czy konieczności zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 

18. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.cbrtp.pl oraz drogą elektroniczną (e-mail).

 

19. Informacje dodatkowe:

a. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu składania ofert;

b. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

c. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji.

d. Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta/Oferentów, którego/których ofertę/oferty wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.

e. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

20. Załączniki

a. Załącznik nr 1– Specyfikacja przedmiotu zamówienia

b. Załącznik nr 2 – Formularz oferty

c. Załącznik nr 3 Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Zapytanie ofertowe 2017.04.28

Załącznik 1. Specyfikacja przedmiotu zamówienia 2017-04-28

Załącznik 2. Formularz ofertowy ALD

Załącznik 3. Oświadczenie o braku powiązań ALD

Opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego

Celem projektu jest opracowanie hybrydowego ogniwa fotowoltaicznego o unikalnej architekturze wykorzystującej struktury ZnO. Architektura ogniwa gwarantująca co najmniej 20% sprawność pozwoli jednocześnie obniżyć koszt produkcji o blisko 30%.

Prace B+R będą bazowały na koncepcji opracowanej w IF PAN, objętej ochroną patentową. Jej innowacyjnością jest unikalna architektura ogniw pozwalająca z jednej strony na poprawę parametrów fizyko-chemicznych ogniw PV.

 

Prace badawcze obejmą w pierwszej kolejności badanie wieloskładnikowych warstw półprzewodnikowych, badania wpływu gęstości i wymiarów nanosłupków na wydajność ogniwa, opracowania eksperymentalnych prototypów masek do selektywnego osadzania warstw, analizy i modelowania oraz eksperymentalnego doboru parametrów pracy środowiska, w drugiej kolejności wytworzenie dedykowanego środowiska laboratoryjnego, prototypowanie oraz testowanie w symulowanych warunkach operacyjnych. W ramach prac rozwojowych przewidziano optymalizację prototypów, ich testowanie w warunkach rzeczywistych oraz weryfikację kompatybilności z parkami maszynowymi do wytwarzania modułów PV.

 

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-1022/16

Przyznane dofinansowanie: 3 856 336,86 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.04.2017r.

Data zakończenia projektu: 30.09.2019r.

Lider Konsorcjum : CBRTP S.A.

Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji

Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania elektrody powierzchniowej na ogniwach fotowoltaicznych przy wykorzystaniu autorskiego procesu zamiennej pracy w zintegrowanym zespole reaktorów. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji prac badawczych polegających na opracowaniu nowych warunków pracy reaktorów ALD i Hydrotermalnych (wspomaganych mikrofalowo) w jednym w zintegrowanym ciągu technologicznym, dla finalnego wytwarzania nanostruktur poprawiających parametry konwersji energii słonecznej na elektryczną w ogniwach PV.

 

Rezultatem projektu będzie technologia z obszaru fotowoltaiki, której efektem są innowacyjne ogniwa I, II i III generacji, zawierające strukturę 3D słupków ZnO i warstw ZnO:Mg, ZnO:Al., ZnO:XX, zastępująca stosowanie energochłonnych i materiałochłonnych technik i technologii dyfuzji oraz metalizacji powierzchniowej ogniw PV. W wyniku projektu zostanie zastosowany nietoksyczny proces osadzania nanosłupków ZnO, którego technologia bazowa została opracowana i opatentowana przez Instytut Fizyki PAN oraz w formie licencji udostępniona CBRTP S.A. Produkt będzie stanowić alternatywę dla obecnie stosowanych technologii wytwarzania ogniw, z bardzo dużym potencjałem ograniczania kosztów ich wytwarzania, dlatego też jego odbiorcami będą zarówno producenci modułów, jak i samych ogniw.

 

Numer wniosku: RPMA.01.02.00-14-5702/16

Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2016

Data zakończenia projektu: 30.06.2018

Wartość projektu ogółem: 5 593 693,49 zł

Koszty kwalifikowalne: 4 992 010,97 zł

Przyznane dofinansowanie: 3 641 921,62 zł

Lider Konsorcjum: CBRTP S.A.

CBRTP podczas Warsztatów Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN

W dniach 31.03.2017 – 01.04.2017r. odbyły się w Jachrance koło Warszawy pierwsze Warsztaty Centrum Transferu Technologii Instytutu Fizyki PAN z cyklu: „Transfer Technologii – aspekty IPR – środowisko”. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Dialog „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka i Przemysł”.

Centrum Transferu Technologii (CTT) Instytutu Fizyki PAN jest jednostką organizacyjną wspierającą w sposób aktywny wdrażanie wyników B+R na rynek. Działania te skoncentrowane są na stałej asyście specjalistów ds. ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, ekonomii i marketingu przy prowadzeniu badań naukowych.

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.  przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wiceminister dr Piotr Dardziński oraz Szef Gabinetu Politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów Grzegorz Kądzielawski oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

 

Wiceprezes CBRTP SA – Pan Grzegorz Putynkowski – uczestniczył w wydarzeniu prezentując wykład pt.: „Rzetelne planowanie projektu badawczego receptą na efektywne wdrożenie wyników”.

 

Konferencja Dobra Energia – Poznań


Notice: Funkcja wpdb::prepare została wywołana nieprawidłowo. Wysłano inną liczbę argumentów (3) niż liczba elementów zastępowalnych (2). Dowiedz się więcej: Debugowanie w WordPressie. (Ten komunikat został dodany w wersji 4.8.3.) in /wp-includes/functions.php on line 5225

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu uczestniczyło w konferencji z cyklu Dobra Energia, która odbyła się w Poznaniu.

W dniu 22 marca 2017 r. przedstawiciel firmy – Pan Grzegorz Putynkowski – wziął udział w inspirujących dyskusjach na temat przyszłości odnawialnych źródeł energii.

 

Grono ekspertów, praktyków, naukowców, przedstawicieli biznesu i władz rozmawiało o zmianach, wyzwaniach oraz szansach, jakie stoją przed polskim rynkiem energetycznym w najbliższym czasie. Konferencja w Poznaniu to pierwszy etap wieloletniego programu, który ma na celu podnoszenie świadomości i poszerzanie wiedzy na temat mądrego wykorzystania energii i technologii podnoszących efektywność energetyczną.

 

http://dobraenergia.edu.pl/konferencja/dobra-energia-poznan/

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24 lutego 2017 r.

Na podstawie niemożliwych do usunięcia wad w postaci niewystarczającego wyspecyfikowania parametrów technicznych aparatury planowanej do nabycia oraz braku w procedurze formalnej publikacji pytań oferentów Zamawiający  unieważnia niniejsze postępowanie nr 01/02/2016/RPO1.2 z dnia 24.02.2017 w zakresie dostawy reaktora ALD do realizacji prac badawczych w ramach planowanego do dofinansowania Projektu pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”.

Jednocześnie, Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania w zakresie przedmiotowego zamówienia.

 

 

Tytuł projektu: pt. „Opracowanie uniwersalnej elektrody transparentnej do zastosowań w ogniwach fotowoltaicznych I, II i III generacji”

Nr projektu: RPMA.01.02.00-14-5702/16

 

Nazwa Wykonawcy:

Picosun Oy

Adres:

Tietotie 3

012150 ESPOO

Finlandia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/GEKON/2017 z dnia 22.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/GEKON/2017 z dnia 22.03.2017 r.

w zakresie dostawy komponentów do wytworzenia systemu automatyki sterującej umożliwiającego modelowanie parametrami poszczególnych elementów systemu

Informacje o ogłoszeniu

 

1. Nazwa projektu:

Umowa nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej”, realizowanego w ramach programu GEKON- Generator Koncepcji Ekologicznych finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

 

2. Tytuł zamówienia:

Dostawa komponentów systemu automatyki sterującej umożliwiającego modelowanie parametrami poszczególnych elementów systemu.

 

3. Termin składania ofert:

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 29.03.2017 r.

 

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000486167, kapitał zakładowy: 1 000.000,00 zł, wpłacony w całości, REGON 146961367, NIP 5252575062.

 

5. Numer ogłoszenia: 3/GEKON/2017

 

6. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą pocztową lub osobiście w zamkniętej kopercie, pod adresem Zamawiającego z zapisem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/GEKON/2017 z dnia 22.03.2017” lub przesłać na adres e-mail: office@cbrtp.pl

* Ofertę należy przedstawić w formie pisemnej.

* Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

* Do oferty należy dołączyć opis przedmiotu zamówienia.

* Cena powinna być podana w PLN z rozbiciem na wartość netto i należny podatek VAT. W cenie (jeśli dotyczy) powinno być zawarte całe wynagrodzenie należne Oferenta, w tym w szczególności koszty niezbędnych materiałów, amortyzacja wykorzystywanego sprzętu, nośników energii, koszty osobowe pracowników naukowych i administracyjnych, koszty dostawy oraz inne niewymienione.

* Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym stanowiących załącznik uzupełniający do oferty.

* W przypadku ofert nadsyłanych drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.

* Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

7. Adres e-mail, na który należy wysłać oferty:

office@cbrtp.pl

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Krzysztof Woźny

tel. 885 110 910

 

9. Miejsce dostawy

Województwo: Małopolskie

Powiat: Kraków

Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

 

10. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów systemu automatyki sterującej umożliwiającego modelowanie parametrami poszczególnych elementów systemu

– zgodny ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

11. Harmonogram zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

 

12. Termin związania ofertą

do 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

13. Załączniki

Załącznik nr 1 – Specyfikacja przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wzorach własnych Oferentów z uwzględnieniem warunków udziału w postepowaniu.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty, które spełniają poniższe warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowanej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3. Posiadają zasoby i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczone są podmioty, które spełniają przesłanki w szczególności polegające na:

* będące jednostką powiązaną lub jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Zamawiającym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. z poz. 330, z późn. zm.);

* będące podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami jego organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do wyboru bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, a w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia włącznie, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

* będące podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji nr 651/2014;

* będące podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późń. zm).

 

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, z wybranym Oferentem, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a mających istotny wpływ na realizację projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej” w ramach Umowy nr GEKON2/O5/266860/24/2016 z dn. 30.08.2016 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych polegających w szczególności na konieczności wykonania dodatkowych prac, zmiany zakresu prac czy zmiany terminów z przyczyn niezależnych od stron umowy.

 

14. Lista dokumentów uzupełniających do oferty

* Do oferty należy załączyć stosowny dokument rejestrowy Spółki (KRS) lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub inny dokument zaświadczający o umocowaniu prawnym osób upoważnionych do reprezentacji przedsiębiorstwa.

 

15. Zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

Ocena oferty

 

16. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium wyboru oferty:

Jedynym kryterium oceny jest cena.

Sposób przyznawania punktacji:

Oferty oceniane w skali 100 pkt (od 0 do 100 punktów – liczone proporcjonalnie w stosunku do najkorzystniejszej cenowo oferty netto, tj. cena minimalna netto spośród nadesłanych ofert / cena netto rozpatrywanej oferty x 100). Maksymalna liczba punktów to 100.

W sytuacji złożenia ofert w tej samej cenie Zamawiający może żądać ofert dodatkowych.

 

17. Wykluczenia

Zamawiający odrzuca ofertę w następujących przypadkach:

* Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

* Oferta złożona przez oferenta nie spełnia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym;

* Oferta została złożona po wyznaczonym terminie tj. 29.03.2017 r.

* Oferta została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

18. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

* nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

* cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

* wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonania zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.